സുദര്ശന ഷട്കമ് | Sudarshana Shatkam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

സഹസ്രാദിത്യസംകാശം സഹസ്രവദനം പരമ് ।
സഹസ്രദോസ്സഹസ്രാരം പ്രപദ്യേഽഹം സുദര്ശനമ് ॥ 1 ॥

ഹസംതം ഹാരകേയൂര മകുടാംഗദഭൂഷണൈഃ ।
ശോഭനൈര്ഭൂഷിതതനും പ്രപദ്യേഽഹം സുദര്ശനമ് ॥ 2 ॥

സ്രാകാരസഹിതം മംത്രം വദനം ശത്രുനിഗ്രഹമ് ।
സര്വരോഗപ്രശമനം പ്രപദ്യേഽഹം സുദര്ശനമ് ॥ 3 ॥

രണത്കിംകിണിജാലേന രാക്ഷസഘ്നം മഹാദ്ഭുതമ് ।
വ്യുപ്തകേശം വിരൂപാക്ഷം പ്രപദ്യേഽഹം സുദര്ശനമ് ॥ 4 ॥

ഹുംകാരഭൈരവം ഭീമം പ്രണാതാര്തിഹരം പ്രഭുമ് ।
സര്വപാപപ്രശമനം പ്രപദ്യേഽഹം സുദര്ശനമ് ॥ 5 ॥

ഫട്കാരാസ്തമനിര്ദേശ്യ ദിവ്യമംത്രേണസംയുതമ് ।
ശിവം പ്രസന്നവദനം പ്രപദ്യേഽഹം സുദര്ശനമ് ॥ 6 ॥

ഏതൈഷ്ഷഡ്ഭിഃ സ്തുതോ ദേവഃ പ്രസന്നഃ ശ്രീസുദര്ശനഃ ।
രക്ഷാം കരോതി സര്വാത്മാ സര്വത്ര വിജയീ ഭവേത് ॥ 7 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *