సుదర్శన షట్కం | Sudarshana Shatkam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

సహస్రాదిత్యసంకాశం సహస్రవదనం పరమ్ ।
సహస్రదోస్సహస్రారం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ ॥ 1 ॥

హసంతం హారకేయూర మకుటాంగదభూషణైః ।
శోభనైర్భూషితతనుం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ ॥ 2 ॥

స్రాకారసహితం మంత్రం వదనం శత్రునిగ్రహమ్ ।
సర్వరోగప్రశమనం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ ॥ 3 ॥

రణత్కింకిణిజాలేన రాక్షసఘ్నం మహాద్భుతమ్ ।
వ్యుప్తకేశం విరూపాక్షం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ ॥ 4 ॥

హుంకారభైరవం భీమం ప్రణాతార్తిహరం ప్రభుమ్ ।
సర్వపాపప్రశమనం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ ॥ 5 ॥

ఫట్కారాస్తమనిర్దేశ్య దివ్యమంత్రేణసంయుతమ్ ।
శివం ప్రసన్నవదనం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనమ్ ॥ 6 ॥

ఏతైష్షడ్భిః స్తుతో దేవః ప్రసన్నః శ్రీసుదర్శనః ।
రక్షాం కరోతి సర్వాత్మా సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ॥ 7 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *