ಸುದರ್ಶನ ಷಟ್ಕಂ | Sudarshana Shatkam In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಸಹಸ್ರವದನಂ ಪರಮ್ ।
ಸಹಸ್ರದೋಸ್ಸಹಸ್ರಾರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ ॥ 1 ॥

ಹಸಂತಂ ಹಾರಕೇಯೂರ ಮಕುಟಾಂಗದಭೂಷಣೈಃ ।
ಶೋಭನೈರ್ಭೂಷಿತತನುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ ॥ 2 ॥

ಸ್ರಾಕಾರಸಹಿತಂ ಮಂತ್ರಂ ವದನಂ ಶತ್ರುನಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ ॥ 3 ॥

ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಜಾಲೇನ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನಂ ಮಹಾದ್ಭುತಮ್ ।
ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ ॥ 4 ॥

ಹುಂಕಾರಭೈರವಂ ಭೀಮಂ ಪ್ರಣಾತಾರ್ತಿಹರಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ ॥ 5 ॥

ಫಟ್ಕಾರಾಸ್ತಮನಿರ್ದೇಶ್ಯ ದಿವ್ಯಮಂತ್ರೇಣಸಂಯುತಮ್ ।
ಶಿವಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ ॥ 6 ॥

ಏತೈಷ್ಷಡ್ಭಿಃ ಸ್ತುತೋ ದೇವಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನಃ ।
ರಕ್ಷಾಂ ಕರೋತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 7 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *