ସୁଦର୍ଶନ ଷଟ୍କମ୍ | Sudarshana Shatkam In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ସହସ୍ରାଦିତ୍ୟସଂକାଶଂ ସହସ୍ରଵଦନଂ ପରମ୍ ।
ସହସ୍ରଦୋସ୍ସହସ୍ରାରଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେଽହଂ ସୁଦର୍ଶନମ୍ ॥ 1 ॥

ହସଂତଂ ହାରକେୟୂର ମକୁଟାଂଗଦଭୂଷଣୈଃ ।
ଶୋଭନୈର୍ଭୂଷିତତନୁଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେଽହଂ ସୁଦର୍ଶନମ୍ ॥ 2 ॥

ସ୍ରାକାରସହିତଂ ମଂତ୍ରଂ ଵଦନଂ ଶତ୍ରୁନିଗ୍ରହମ୍ ।
ସର୍ଵରୋଗପ୍ରଶମନଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେଽହଂ ସୁଦର୍ଶନମ୍ ॥ 3 ॥

ରଣତ୍କିଂକିଣିଜାଲେନ ରାକ୍ଷସଘ୍ନଂ ମହାଦ୍ଭୁତମ୍ ।
ଵ୍ୟୁପ୍ତକେଶଂ ଵିରୂପାକ୍ଷଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେଽହଂ ସୁଦର୍ଶନମ୍ ॥ 4 ॥

ହୁଂକାରଭୈରଵଂ ଭୀମଂ ପ୍ରଣାତାର୍ତିହରଂ ପ୍ରଭୁମ୍ ।
ସର୍ଵପାପପ୍ରଶମନଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେଽହଂ ସୁଦର୍ଶନମ୍ ॥ 5 ॥

ଫଟ୍କାରାସ୍ତମନିର୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଵ୍ୟମଂତ୍ରେଣସଂୟୁତମ୍ ।
ଶିଵଂ ପ୍ରସନ୍ନଵଦନଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେଽହଂ ସୁଦର୍ଶନମ୍ ॥ 6 ॥

ଏତୈଷ୍ଷଡ୍ଭିଃ ସ୍ତୁତୋ ଦେଵଃ ପ୍ରସନ୍ନଃ ଶ୍ରୀସୁଦର୍ଶନଃ ।
ରକ୍ଷାଂ କରୋତି ସର୍ଵାତ୍ମା ସର୍ଵତ୍ର ଵିଜୟୀ ଭଵେତ୍ ॥ 7 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *