ഗോ സൂക്തമ് | Go Suktam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(ഋ.6.28.1)

ആ ഗാവോ॑ അഗ്മന്നു॒ത ഭ॒ദ്രമ॑ക്രം॒ത്സീദം॑തു ഗോ॒ഷ്ഠേ ര॒ണയം॑ത്വ॒സ്മേ ।
പ്ര॒ജാവ॑തീഃ പുരു॒രുപാ॑ ഇ॒ഹ സ്യു॒രിംദ്രാ॑യ പൂ॒ര്വീരു॒ഷസോ॒ ദുഹാ॑നാഃ ॥ 1

ഇംദ്രോ॒ യജ്വ॑നേ പൃണ॒തേ ച॑ ശിക്ഷ॒ത്യുപേദ്ദ॑ദാതി॒ ന സ്വം മാ॑ഷുയതി ।
ഭൂയോ॑ഭൂയോ ര॒യിമിദ॑സ്യ വ॒ര്ധയ॒ന്നഭി॑ന്നേ ഖി॒ല്യേ നി ദ॑ധാതി ദേവ॒യുമ് ॥ 2

ന താ ന॑ശംതി॒ ന ദ॑ഭാതി॒ തസ്ക॑രോ॒ നാസാ॑മാമി॒ത്രോ വ്യഥി॒രാ ദ॑ധര്​ഷതി ।
ദേ॒വാംശ്ച॒ യാഭി॒ര്യജ॑തേ॒ ദദാ॑തി ച॒ ജ്യോഗിത്താഭിഃ॑ സചതേ॒ ഗോപ॑തിഃ സ॒ഹ ॥ 3

ന താ അര്വാ॑ രേ॒ണുക॑കാടോ അശ്നുതേ॒ ന സം॑സ്കൃത॒ത്രമുപ॑ യംതി॒ താ അ॒ഭി ।
ഉ॒രു॒ഗാ॒യമഭ॑യം॒ തസ്യ॒ താ അനു॒ ഗാവോ॒ മര്ത॑സ്യ॒ വി ച॑രംതി॒ യജ്വ॑നഃ ॥ 4

ഗാവോ॒ ഭഗോ॒ ഗാവ॒ ഇംദ്രോ॑ മ അച്ഛാ॒ന് ഗാവഃ॒ സോമ॑സ്യ പ്രഥ॒മസ്യ॑ ഭ॒ക്ഷഃ ।
ഇ॒മാ യാ ഗാവഃ॒ സ ജ॑നാസ॒ ഇംദ്ര॑ ഇ॒ച്ഛാമീദ്ധൃ॒ദാ മന॑സാ ചി॒ദിംദ്ര॑മ് ॥ 5

യൂ॒യം ഗാ॑വോ മേദയഥാ കൃ॒ശം ചി॑ദശ്രീ॒രം ചി॑ത്കൃണുഥാ സു॒പ്രതീ॑കമ് ।
ഭ॒ദ്രം ഗൃ॒ഹം കൃ॑ണുഥ ഭദ്രവാചോ ബൃ॒ഹദ്വോ॒ വയ॑ ഉച്യതേ സ॒ഭാസു॑ ॥ 6

പ്ര॒ജാവ॑തീഃ സൂ॒യവ॑സം രി॒ശംതീഃ॑ ശു॒ദ്ധാ അ॒പഃ സു॑പ്രപാ॒ണേ പിബം॑തീഃ ।
മാ വഃ॑ സ്തേ॒ന ഈ॑ശത॒ മാഘശം॑സഃ॒ പരി॑ വോ ഹേ॒തി രു॒ദ്രസ്യ॑ വൃജ്യാഃ ॥ 7

ഉപേ॒ദമു॑പ॒പര്ച॑നമാ॒സു ഗോഷൂപ॑ പൃച്യതാമ് ।
ഉപ॑ ഋഷ॒ഭസ്യ॒ രേത॒സ്യുപേം॑ദ്ര॒ തവ॑ വീ॒ര്യേ॑ ॥ 8

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *