അംഗാരക അഷ്ടോത്തര ശത നാമ സ്തോത്രമ് | Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

മഹീസുതോ മഹാഭാഗോ മംഗലോ മംഗലപ്രദഃ
മഹാവീരോ മഹാശൂരോ മഹാബലപരാക്രമഃ ॥ 1 ॥

മഹാരൌദ്രോ മഹാഭദ്രോ മാനനീയോ ദയാകരഃ
മാനജോഽമര്ഷണഃ ക്രൂരഃ താപപാപവിവര്ജിതഃ ॥ 2 ॥

സുപ്രതീപഃ സുതാമ്രാക്ഷഃ സുബ്രഹ്മണ്യഃ സുഖപ്രദഃ
വക്രസ്തംഭാദിഗമനോ വരേണ്യോ വരദഃ സുഖീ ॥ 3 ॥

വീരഭദ്രോ വിരൂപാക്ഷോ വിദൂരസ്ഥോ വിഭാവസുഃ
നക്ഷത്രചക്രസംചാരീ ക്ഷത്രപഃ ക്ഷാത്രവര്ജിതഃ ॥ 4 ॥

ക്ഷയവൃദ്ധിവിനിര്മുക്തഃ ക്ഷമായുക്തോ വിചക്ഷണഃ
അക്ഷീണഫലദഃ ചക്ഷുര്ഗോചരശ്ശുഭലക്ഷണഃ ॥ 5 ॥

വീതരാഗോ വീതഭയോ വിജ്വരോ വിശ്വകാരണഃ
നക്ഷത്രരാശിസംചാരോ നാനാഭയനികൃംതനഃ ॥ 6 ॥

കമനീയോ ദയാസാരഃ കനത്കനകഭൂഷണഃ
ഭയഘ്നോ ഭവ്യഫലദോ ഭക്താഭയവരപ്രദഃ ॥ 7 ॥

ശത്രുഹംതാ ശമോപേതഃ ശരണാഗതപോഷകഃ
സാഹസഃ സദ്ഗുണാധ്യക്ഷഃ സാധുഃ സമരദുര്ജയഃ ॥ 8 ॥

ദുഷ്ടദൂരഃ ശിഷ്ടപൂജ്യഃ സര്വകഷ്ടനിവാരകഃ
ദുശ്ചേഷ്ടവാരകോ ദുഃഖഭംജനോ ദുര്ധരോ ഹരിഃ ॥ 9 ॥

ദുഃസ്വപ്നഹംതാ ദുര്ധര്ഷോ ദുഷ്ടഗര്വവിമോചകഃ
ഭരദ്വാജകുലോദ്ഭൂതോ ഭൂസുതോ ഭവ്യഭൂഷണഃ ॥ 10 ॥

രക്താംബരോ രക്തവപുര്ഭക്തപാലനതത്പരഃ
ചതുര്ഭുജോ ഗദാധാരീ മേഷവാഹോ മിതാശനഃ ॥ 11 ॥

ശക്തിശൂലധരശ്ശക്തഃ ശസ്ത്രവിദ്യാവിശാരദഃ
താര്കികഃ താമസാധാരഃ തപസ്വീ താമ്രലോചനഃ ॥ 12 ॥

തപ്തകാംചനസംകാശോ രക്തകിംജല്കസംനിഭഃ
ഗോത്രാധിദേവോ ഗോമധ്യചരോ ഗുണവിഭൂഷണഃ ॥ 13 ॥

അസൃജംഗാരകോഽവംതീദേശാധീശോ ജനാര്ദനഃ
സൂര്യയാമ്യപ്രദേശസ്ഥോ യാവനോ യാമ്യദിങ്മുഖഃ ॥ 14 ॥

ത്രികോണമംഡലഗതഃ ത്രിദശാധിപസന്നുതഃ
ശുചിഃ ശുചികരഃ ശൂരോ ശുചിവശ്യഃ ശുഭാവഹഃ ॥ 15 ॥

മേഷവൃശ്ചികരാശീശോ മേധാവീ മിതഭാഷണഃ
സുഖപ്രദഃ സുരൂപാക്ഷഃ സര്വാഭീഷ്ടഫലപ്രദഃ ॥ 16 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *