ਅਂਗਾਰਕ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਮਹੀਸੁਤੋ ਮਹਾਭਾਗੋ ਮਂਗਲ਼ੋ ਮਂਗਲ਼ਪ੍ਰਦਃ
ਮਹਾਵੀਰੋ ਮਹਾਸ਼ੂਰੋ ਮਹਾਬਲਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ 1 ॥

ਮਹਾਰੌਦ੍ਰੋ ਮਹਾਭਦ੍ਰੋ ਮਾਨਨੀਯੋ ਦਯਾਕਰਃ
ਮਾਨਜੋ਽ਮਰ੍ਸ਼ਣਃ ਕ੍ਰੂਰਃ ਤਾਪਪਾਪਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ 2 ॥

ਸੁਪ੍ਰਤੀਪਃ ਸੁਤਾਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਃ ਸੁਖਪ੍ਰਦਃ
ਵਕ੍ਰਸ੍ਤਂਭਾਦਿਗਮਨੋ ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਵਰਦਃ ਸੁਖੀ ॥ 3 ॥

ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਦੂਰਸ੍ਥੋ ਵਿਭਾਵਸੁਃ
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਚਕ੍ਰਸਂਚਾਰੀ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਪਃ ਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਰਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ 4 ॥

ਕ੍ਸ਼ਯਵ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਯੁਕ੍ਤੋ ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ
ਅਕ੍ਸ਼ੀਣਫਲਦਃ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਗੋਚਰਸ਼੍ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ 5 ॥

ਵੀਤਰਾਗੋ ਵੀਤਭਯੋ ਵਿਜ੍ਵਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਾਰਣਃ
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਰਾਸ਼ਿਸਂਚਾਰੋ ਨਾਨਾਭਯਨਿਕ੍ਰੁਰੁਇਂਤਨਃ ॥ 6 ॥

ਕਮਨੀਯੋ ਦਯਾਸਾਰਃ ਕਨਤ੍ਕਨਕਭੂਸ਼ਣਃ
ਭਯਘ੍ਨੋ ਭਵ੍ਯਫਲਦੋ ਭਕ੍ਤਾਭਯਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ 7 ॥

ਸ਼ਤ੍ਰੁਹਂਤਾ ਸ਼ਮੋਪੇਤਃ ਸ਼ਰਣਾਗਤਪੋਸ਼ਕਃ
ਸਾਹਸਃ ਸਦ੍ਗੁਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸਾਧੁਃ ਸਮਰਦੁਰ੍ਜਯਃ ॥ 8 ॥

ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਰਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪੂਜ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਕਸ਼੍ਟਨਿਵਾਰਕਃ
ਦੁਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਟਵਾਰਕੋ ਦੁਃਖਭਂਜਨੋ ਦੁਰ੍ਧਰੋ ਹਰਿਃ ॥ 9 ॥

ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਹਂਤਾ ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ੋ ਦੁਸ਼੍ਟਗਰ੍ਵਵਿਮੋਚਕਃ
ਭਰਦ੍ਵਾਜਕੁਲੋਦ੍ਭੂਤੋ ਭੂਸੁਤੋ ਭਵ੍ਯਭੂਸ਼ਣਃ ॥ 10 ॥

ਰਕ੍ਤਾਂਬਰੋ ਰਕ੍ਤਵਪੁਰ੍ਭਕ੍ਤਪਾਲਨਤਤ੍ਪਰਃ
ਚਤੁਰ੍ਭੁਜੋ ਗਦਾਧਾਰੀ ਮੇਸ਼ਵਾਹੋ ਮਿਤਾਸ਼ਨਃ ॥ 11 ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼ੂਲਧਰਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਃ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ
ਤਾਰ੍ਕਿਕਃ ਤਾਮਸਾਧਾਰਃ ਤਪਸ੍ਵੀ ਤਾਮ੍ਰਲੋਚਨਃ ॥ 12 ॥

ਤਪ੍ਤਕਾਂਚਨਸਂਕਾਸ਼ੋ ਰਕ੍ਤਕਿਂਜਲ੍ਕਸਂਨਿਭਃ
ਗੋਤ੍ਰਾਧਿਦੇਵੋ ਗੋਮਧ੍ਯਚਰੋ ਗੁਣਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ 13 ॥

ਅਸ੍ਰੁਰੁਇਜਂਗਾਰਕੋ਽ਵਂਤੀਦੇਸ਼ਾਧੀਸ਼ੋ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ
ਸੂਰ੍ਯਯਾਮ੍ਯਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸ੍ਥੋ ਯਾਵਨੋ ਯਾਮ੍ਯਦਿਙ੍ਮੁਖਃ ॥ 14 ॥

ਤ੍ਰਿਕੋਣਮਂਡਲਗਤਃ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਧਿਪਸਨ੍ਨੁਤਃ
ਸ਼ੁਚਿਃ ਸ਼ੁਚਿਕਰਃ ਸ਼ੂਰੋ ਸ਼ੁਚਿਵਸ਼੍ਯਃ ਸ਼ੁਭਾਵਹਃ ॥ 15 ॥

ਮੇਸ਼ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਚਿਕਰਾਸ਼ੀਸ਼ੋ ਮੇਧਾਵੀ ਮਿਤਭਾਸ਼ਣਃ
ਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ਸੁਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ 16 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *