ஶ்ரீ குபே³ர அஷ்டோத்ரம் | Kubera Ashtottara Shatanamavali In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Odia, Sanskrit, Telugu.

ஓம் குபே³ராய நம꞉ |
ஓம் த⁴னதா³ய நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ |
ஓம் யக்ஷேஶாய நம꞉ |
ஓம் கு³ஹ்யகேஶ்வராய நம꞉ |
ஓம் நிதீ⁴ஶாய நம꞉ |
ஓம் ஶங்கரஸகா²ய நம꞉ |
ஓம் மஹாலக்ஷ்மீனிவாஸபு⁴வே நம꞉ |
ஓம் மஹாபத்³மனிதீ⁴ஶாய நம꞉ |
ஓம் பூர்ணாய நம꞉ || 10 ||

ஓம் பத்³மனிதீ⁴ஶ்வராய நம꞉ |
ஓம் ஶங்கா²க்²யனிதி⁴னாதா²ய நம꞉ |
ஓம் மகராக்²யனிதி⁴ப்ரியாய நம꞉ |
ஓம் ஸுகச்ச²பனிதீ⁴ஶாய நம꞉ |
ஓம் முகுந்த³னிதி⁴னாயகாய நம꞉ |
ஓம் குண்டா³க்யானிதி⁴னாதா²ய நம꞉ |
ஓம் நீலனித்யாதி⁴பாய நம꞉ |
ஓம் மஹதே நம꞉ |
ஓம் வரனித்யாதி⁴பாய நம꞉ |
ஓம் பூஜ்யாய நம꞉ || 20 ||

ஓம் லக்ஷ்மீஸாம்ராஜ்யதா³யகாய நம꞉ |
ஓம் இலபிலாபத்யாய நம꞉ |
ஓம் கோஶாதீ⁴ஶாய நம꞉ |
ஓம் குலோதீ⁴ஶாய நம꞉ |
ஓம் அஶ்வாரூடா⁴ய நம꞉ |
ஓம் விஶ்வவந்த்³யாய நம꞉ |
ஓம் விஶேஷஜ்ஞாய நம꞉ |
ஓம் விஶாரதா³ய நம꞉ |
ஓம் நலகூப³ரனாதா²ய நம꞉ |
ஓம் மணிக்³ரீவபித்ரே நம꞉ || 30 ||

ஓம் கூ³ட⁴மந்த்ராய நம꞉ |
ஓம் வைஶ்ரவணாய நம꞉ |
ஓம் சித்ரலேகா²மன꞉ப்ரியாய நம꞉ |
ஓம் ஏகபிங்கா³ய நம꞉ |
ஓம் அலகாதீ⁴ஶாய நம꞉ |
ஓம் பௌ³லஸ்தா²ய நம꞉ |
ஓம் நரவாஹனாய நம꞉ |
ஓம் கைலாஸஶைலனிலயாய நம꞉ |
ஓம் ராஜ்யதா³ய நம꞉ |
ஓம் ராவணாக்³ரஜாய நம꞉ || 40 ||

ஓம் சித்ரசைத்ரரதா²ய நம꞉ |
ஓம் உத்³யானவிஹாராய நம꞉ |
ஓம் ஸுகுதூஹலாய நம꞉ |
ஓம் மஹோத்ஸாஹாய நம꞉ |
ஓம் மஹாப்ராஜ்ஞாய நம꞉ |
ஓம் ஸதா³புஷ்பகவாஹனாய நம꞉ |
ஓம் ஸார்வபௌ⁴மாய நம꞉ |
ஓம் அங்க³னாதா²ய நம꞉ |
ஓம் ஸோமாய நம꞉ |
ஓம் ஸௌம்யாதி³கேஶ்வராய நம꞉ || 50 ||

ஓம் புண்யாத்மனே நம꞉ |
ஓம் புருஹூத ஶ்ரியை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வபுண்யஜனேஶ்வராய நம꞉ |
ஓம் நித்யகீர்தயே நம꞉ |
ஓம் நீதிவேத்ரே நம꞉ |
ஓம் லங்காப்ராக்த⁴னநாயகாய நம꞉ |
ஓம் யக்ஷாய நம꞉ |
ஓம் பரமஶாந்தாத்மனே நம꞉ |
ஓம் யக்ஷராஜாய நம꞉ |
ஓம் யக்ஷிணீவ்ருதாய நம꞉ || 60 ||

ஓம் கின்னரேஶாய நம꞉ |
ஓம் கிம்புருஷாய நம꞉ |
ஓம் நாதா²ய நம꞉ |
ஓம் க²ட்³கா³யுதா⁴ய நம꞉ |
ஓம் வஶினே நம꞉ |
ஓம் ஈஶானத³க்ஷபார்ஶ்வஸ்தா²ய நம꞉ |
ஓம் வாயுவாமஸமாஶ்ரயாய நம꞉ |
ஓம் த⁴ர்மமார்க³னிரதாய நம꞉ |
ஓம் த⁴ர்மஸம்முக²ஸம்ஸ்தி²தாய நம꞉ |
ஓம் நித்யேஶ்வராய நம꞉ || 70 ||

ஓம் த⁴னாத்⁴யக்ஷாய நம꞉ |
ஓம் அஷ்டலக்ஷ்மீ ஆஶ்ரிதாலயாய நம꞉ |
ஓம் மனுஷ்யத⁴ர்மிணே நம꞉ |
ஓம் ஸக்ருதாய நம꞉ |
ஓம் கோஶலக்ஷ்மீ ஸமாஶ்ரிதாய நம꞉ |
ஓம் த⁴னலக்ஷ்மீ நித்யவாஸாய நம꞉ |
ஓம் தா⁴ன்யலக்ஷ்மீ நிவாஸபு⁴வே நம꞉ |
ஓம் அஶ்வலக்ஷ்மீ ஸதா³வாஸாய நம꞉ |
ஓம் க³ஜலக்ஷ்மீ ஸ்தி²ராலயாய நம꞉ |
ஓம் ராஜ்யலக்ஷ்மீ ஜன்மகே³ஹாய நம꞉ || 80 ||

ஓம் தை⁴ர்யலக்ஷ்மீ க்ருபாஶ்ரயாய நம꞉ |
ஓம் அக²ண்டை³ஶ்வர்ய ஸம்யுக்தாய நம꞉ |
ஓம் நித்யானந்தா³ய நம꞉ |
ஓம் ஸாக³ராஶ்ரயாய நம꞉ |
ஓம் நித்யத்ருப்தாய நம꞉ |
ஓம் நிதி⁴தா⁴த்ரே நம꞉ |
ஓம் நிராஶ்ரயாய நம꞉ |
ஓம் நிருபத்³ரவாய நம꞉ |
ஓம் நித்யகாமாய நம꞉ |
ஓம் நிராகாங்க்ஷாய நம꞉ || 90 ||

ஓம் நிருபாதி⁴கவாஸபு⁴வே நம꞉ |
ஓம் ஶாந்தாய நம꞉ |
ஓம் ஸர்வகு³ணோபேதாய நம꞉ |
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉ |
ஓம் ஸர்வஸம்மதாய நம꞉ |
ஓம் ஸர்வாணிகருணாபாத்ராய நம꞉ |
ஓம் ஸதா³னந்த³க்ருபாலயாய நம꞉ |
ஓம் க³ந்த⁴ர்வகுலஸம்ஸேவ்யாய நம꞉ |
ஓம் ஸௌக³ந்தி⁴குஸுமப்ரியாய நம꞉ |
ஓம் ஸ்வர்ணனக³ரீவாஸாய நம꞉ || 100 ||

ஓம் நிதி⁴பீட²ஸமாஶ்ரயாய நம꞉ |
ஓம் மஹாமேரூத்தரஸ்தா²யனே நம꞉ |
ஓம் மஹர்ஷிக³ணஸம்ஸ்துதாய நம꞉ |
ஓம் துஷ்டாய நம꞉ |
ஓம் ஶூர்பணகா ஜ்யேஷ்டா²ய நம꞉ |
ஓம் ஶிவபூஜரதாய நம꞉ |
ஓம் அனகா⁴ய நம꞉ |
ஓம் ராஜயோக³ ஸமாயுக்தாய நம꞉ |
ஓம் ராஜஶேக²ர பூஜகாய நம꞉ |
ஓம் ராஜராஜாய நம꞉ || 108 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *