ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ | Saraswati Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶ್ರೀಪಾದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಿವಾನುಜಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುರವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಪಾಶಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಂದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಂದ್ರಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಫಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುರಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಜಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೈಕಸಾಧನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಸುಧಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುನಾಸಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಶಾಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪದ್ಮಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶುಂಭಾಸುರಪ್ರಮರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮರ್ದನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜನಿಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮುಂಡಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಳಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಾರಿಜಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಿತ್ರಗಂಧಾಯೈ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶ್ವೇತವಸನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ರಕ್ತಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ನಿರಂಜನ ನೀಲಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚತುರಾನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಹಂಸಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವೇದಜ್ಞಾನೈಕತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *