ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ | Saraswati Ashtottara Shatanamavali In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਰਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਵਕ੍ਤ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਿਵਾਨੁਜਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੁਸ੍ਤਕਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ (10)

ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਰਮਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਾਮਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਪਾਤਕ ਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਭੋਗਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਭਾਗਾਯੈ ਨਮਃ (20)

ਓਂ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਾਂਗਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਰਵਂਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਕਾਲ਼੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਪਾਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਂਕੁਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੀਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਮਲਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ (30)

ਓਂ ਵਿਦ੍ਯੁਨ੍ਮਾਲਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵੈਸ਼੍ਣਵ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਂਦ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਂਦ੍ਰਲੇਖਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਫਲਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਾਵਿਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਰਸਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਾਲਂਕਾਰ ਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਾਗ੍ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ (40)

ਓਂ ਵਸੁਧਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਤੀਵ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਬਲਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਭੋਗਦਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਭਾਰਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਭਾਮਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਗੋਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਟਿਲਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਂਧ੍ਯਾਵਾਸਾਯੈ ਨਮਃ (50)

ਓਂ ਚਂਡਿਕਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਰਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਨਿਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵੈਸ਼੍ਣਵ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨੈਕਸਾਧਨਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੌਦਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਧਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਵੀਣਾਯੈ ਨਮਃ (60)

ਓਂ ਸੁਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਦ੍ਯਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜਾਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਸ਼ਾਲਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਦ੍ਮਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ੁਂਭਾਸੁਰ ਪ੍ਰਮਥਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਧੂਮ੍ਰਲੋਚਨ ਮਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ੁਭਦਾਯੈ ਨਮਃ (70)

ਓਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ੍ਤੁਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੌਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਰਾਸੁਰ ਨਮਸ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਰਕ੍ਤਬੀਜ ਨਿਹਂਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਾਮੁਂਡਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮੁਂਡਕਾਂਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਾਲ਼ਰਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਹਰਣਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਲ਼ਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ (80)

ਓਂ ਨਿਰਂਜਨਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਰਾਰੋਹਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਾਗ੍ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਾਰਾਹ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਾਰਿਜਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਾਂਬਰਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਗਂਧਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਮਾਲ੍ਯ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਾਂਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਾਮਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ (90)

ਓਂ ਵਂਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਰੂਪਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਵੇਤਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਰਕ੍ਤ ਮਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਦ੍ਵਿਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਰਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਨਿਰਂਜਨਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਨੀਲਜਂਘਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਤੁਰਾਨਨ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਜ੍ਯੈ ਨਮਃ (100)

ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਂਸਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਂਤ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ
ਓਂ ਜ੍ਞਾਨੈਕਤਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ (108)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *