ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Dattatreya Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਜਟਾਧਰਂ ਪਾਂਡੁਰਾਂਗਂ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਨਿਧਿਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਰਂ ਦੇਵਂ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਮਹਂ ਭਜੇ ॥ 1 ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਂਤ੍ਰਸ੍ਯ ਭਗਵਾਨ੍ਨਾਰਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਃ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਂਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਦੇਵਤਾ । ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ ।
ਜਗਦੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਚ ਸ੍ਥਿਤਿਸਂਹਾਰਹੇਤਵੇ ।
ਭਵਪਾਸ਼ਵਿਮੁਕ੍ਤਾਯ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 1 ॥

ਜਰਾਜਨ੍ਮਵਿਨਾਸ਼ਾਯ ਦੇਹਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਰਾਯ ਚ ।
ਦਿਗਂਬਰ ਦਯਾਮੂਰ੍ਤੇ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 2 ॥

ਕਰ੍ਪੂਰਕਾਂਤਿਦੇਹਾਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਧਰਾਯ ਚ ।
ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਰਿਜ੍ਞਾਯ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 3 ॥

ਹ੍ਰਸ੍ਵਦੀਰ੍ਘਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਸ੍ਥੂਲਨਾਮਗੋਤ੍ਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤ ।
ਪਂਚਭੂਤੈਕਦੀਪ੍ਤਾਯ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 4 ॥

ਯਜ੍ਞਭੋਕ੍ਤੇ ਚ ਯਜ੍ਞਾਯ ਯਜ੍ਞਰੂਪਧਰਾਯ ਚ ।
ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾਯ ਸਿਦ੍ਧਾਯ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 5 ॥

ਆਦੌ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਹਰਿਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਹ੍ਯਂਤੇ ਦੇਵਸ੍ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ।
ਮੂਰ੍ਤਿਤ੍ਰਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 6 ॥

ਭੋਗਾਲਯਾਯ ਭੋਗਾਯ ਯੋਗਯੋਗ੍ਯਾਯ ਧਾਰਿਣੇ ।
ਜਿਤੇਂਦ੍ਰਿਯ ਜਿਤਜ੍ਞਾਯ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 7 ॥

ਦਿਗਂਬਰਾਯ ਦਿਵ੍ਯਾਯ ਦਿਵ੍ਯਰੂਪਧਰਾਯ ਚ ।
ਸਦੋਦਿਤਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 8 ॥

ਜਂਬੂਦ੍ਵੀਪੇ ਮਹਾਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਮਾਤਾਪੁਰਨਿਵਾਸਿਨੇ ।
ਜਯਮਾਨ ਸਤਾਂ ਦੇਵ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 9 ॥

ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਟਨਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹੇ ਗ੍ਰਾਮੇ ਪਾਤ੍ਰਂ ਹੇਮਮਯਂ ਕਰੇ ।
ਨਾਨਾਸ੍ਵਾਦਮਯੀ ਭਿਕ੍ਸ਼ਾ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 10 ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਮਯੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਵਸ੍ਤ੍ਰੇ ਚਾਕਾਸ਼ਭੂਤਲੇ ।
ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਘਨਬੋਧਾਯ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 11 ॥

ਅਵਧੂਤ ਸਦਾਨਂਦ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ।
ਵਿਦੇਹਦੇਹਰੂਪਾਯ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 12 ॥

ਸਤ੍ਯਰੂਪ ਸਦਾਚਾਰ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣ ।
ਸਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਪਰੋਕ੍ਸ਼ਾਯ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 13 ॥

ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਗਦਾਪਾਣੇ ਵਨਮਾਲਾਸੁਕਂਧਰ ।
ਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਧਰ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨ੍ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 14 ॥

ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਪਰਾਤ੍ਪਰਤਰਾਯ ਚ ।
ਦਤ੍ਤਮੁਕ੍ਤਿਪਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 15 ॥

ਦਤ੍ਤ ਵਿਦ੍ਯਾਢ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼ ਦਤ੍ਤ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ।
ਗੁਣਨਿਰ੍ਗੁਣਰੂਪਾਯ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 16 ॥

ਸ਼ਤ੍ਰੁਨਾਸ਼ਕਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਜ੍ਞਾਨਵਿਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਂ ਸ਼ਮਂ ਯਾਤਿ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 17 ॥

ਇਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮਹਦ੍ਦਿਵ੍ਯਂ ਦਤ੍ਤਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਕਾਰਕਮ੍ ।
ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਪ੍ਰਸਾਦਾਚ੍ਚ ਨਾਰਦੇਨ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ॥ 18 ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਨਾਰਦਪੁਰਾਣੇ ਨਾਰਦਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *