દેવી મહાત્મ્યમ્ અર્ગલા સ્તોત્રમ્ | Devi Mahatmyam Argala Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

અસ્યશ્રી અર્ગળા સ્તોત્ર મંત્રસ્ય વિષ્ણુઃ ઋષિઃ। અનુષ્ટુપ્છંદઃ। શ્રી મહાલક્ષીર્દેવતા। મંત્રોદિતા દેવ્યોબીજં।
નવાર્ણો મંત્ર શક્તિઃ। શ્રી સપ્તશતી મંત્રસ્તત્વં શ્રી જગદંદા પ્રીત્યર્થે સપ્તશતી પઠાં ગત્વેન જપે વિનિયોગઃ॥

ધ્યાનં
ઓં બંધૂક કુસુમાભાસાં પંચમુંડાધિવાસિનીં।
સ્ફુરચ્ચંદ્રકલારત્ન મુકુટાં મુંડમાલિનીં॥
ત્રિનેત્રાં રક્ત વસનાં પીનોન્નત ઘટસ્તનીં।
પુસ્તકં ચાક્ષમાલાં ચ વરં ચાભયકં ક્રમાત્॥
દધતીં સંસ્મરેન્નિત્યમુત્તરામ્નાયમાનિતાં।

અથવા
યા ચંડી મધુકૈટભાદિ દૈત્યદળની યા માહિષોન્મૂલિની
યા ધૂમ્રેક્ષન ચંડમુંડમથની યા રક્ત બીજાશની।
શક્તિઃ શુંભનિશુંભદૈત્યદળની યા સિદ્ધિ દાત્રી પરા
સા દેવી નવ કોટિ મૂર્તિ સહિતા માં પાતુ વિશ્વેશ્વરી॥

ઓં નમશ્ચંડિકાયૈ
માર્કંડેય ઉવાચ

ઓં જયત્વં દેવિ ચામુંડે જય ભૂતાપહારિણિ।
જય સર્વ ગતે દેવિ કાળ રાત્રિ નમોઽસ્તુતે॥1॥

મધુકૈઠભવિદ્રાવિ વિધાત્રુ વરદે નમઃ
ઓં જયંતી મંગળા કાળી ભદ્રકાળી કપાલિની ॥2॥

દુર્ગા શિવા ક્ષમા ધાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમોઽસ્તુતે
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ ॥3॥

મહિષાસુર નિર્નાશિ ભક્તાનાં સુખદે નમઃ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥4॥

ધૂમ્રનેત્ર વધે દેવિ ધર્મ કામાર્થ દાયિનિ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥5॥

રક્ત બીજ વધે દેવિ ચંડ મુંડ વિનાશિનિ ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥6॥

નિશુંભશુંભ નિર્નાશિ ત્રૈલોક્ય શુભદે નમઃ
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥7॥

વંદિ તાંઘ્રિયુગે દેવિ સર્વસૌભાગ્ય દાયિનિ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥8॥

અચિંત્ય રૂપ ચરિતે સર્વ શતૃ વિનાશિનિ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥9॥

નતેભ્યઃ સર્વદા ભક્ત્યા ચાપર્ણે દુરિતાપહે।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥10॥

સ્તુવદ્ભ્યોભક્તિપૂર્વં ત્વાં ચંડિકે વ્યાધિ નાશિનિ
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥11॥

ચંડિકે સતતં યુદ્ધે જયંતી પાપનાશિનિ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥12॥

દેહિ સૌભાગ્યમારોગ્યં દેહિ દેવી પરં સુખં।
રૂપં ધેહિ જયં દેહિ યશો ધેહિ દ્વિષો જહિ॥13॥

વિધેહિ દેવિ કલ્યાણં વિધેહિ વિપુલાં શ્રિયં।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥14॥

વિધેહિ દ્વિષતાં નાશં વિધેહિ બલમુચ્ચકૈઃ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥15॥

સુરાસુરશિરો રત્ન નિઘૃષ્ટચરણેઽંબિકે।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥16॥

વિધ્યાવંતં યશસ્વંતં લક્ષ્મીવંતંચ માં કુરુ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥17॥

દેવિ પ્રચંડ દોર્દંડ દૈત્ય દર્પ નિષૂદિનિ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥18॥

પ્રચંડ દૈત્યદર્પઘ્ને ચંડિકે પ્રણતાયમે।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥19॥

ચતુર્ભુજે ચતુર્વક્ત્ર સંસ્તુતે પરમેશ્વરિ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥20॥

કૃષ્ણેન સંસ્તુતે દેવિ શશ્વદ્ભક્ત્યા સદાંબિકે।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥21॥

હિમાચલસુતાનાથસંસ્તુતે પરમેશ્વરિ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥22॥

ઇંદ્રાણી પતિસદ્ભાવ પૂજિતે પરમેશ્વરિ।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ ॥23॥

દેવિ ભક્તજનોદ્દામ દત્તાનંદોદયેઽંબિકે।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ ॥24॥

ભાર્યાં મનોરમાં દેહિ મનોવૃત્તાનુસારિણીં।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ॥25॥

તારિણીં દુર્ગ સંસાર સાગર સ્યાચલોદ્બવે।
રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિષો જહિ ॥26॥

ઇદંસ્તોત્રં પઠિત્વા તુ મહાસ્તોત્રં પઠેન્નરઃ।
સપ્તશતીં સમારાધ્ય વરમાપ્નોતિ દુર્લભં ॥27॥

॥ ઇતિ શ્રી અર્ગલા સ્તોત્રં સમાપ્તં ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *