ಅಂಗಾರಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಮಹೀಸುತೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಂಗಳೋ ಮಂಗಳಪ್ರದಃ
ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾಶೂರೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 1 ॥

ಮಹಾರೌದ್ರೋ ಮಹಾಭದ್ರೋ ಮಾನನೀಯೋ ದಯಾಕರಃ
ಮಾನಜೋಽಮರ್ಷಣಃ ಕ್ರೂರಃ ತಾಪಪಾಪವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 2 ॥

ಸುಪ್ರತೀಪಃ ಸುತಾಮ್ರಾಕ್ಷಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸುಖಪ್ರದಃ
ವಕ್ರಸ್ತಂಭಾದಿಗಮನೋ ವರೇಣ್ಯೋ ವರದಃ ಸುಖೀ ॥ 3 ॥

ವೀರಭದ್ರೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿದೂರಸ್ಥೋ ವಿಭಾವಸುಃ
ನಕ್ಷತ್ರಚಕ್ರಸಂಚಾರೀ ಕ್ಷತ್ರಪಃ ಕ್ಷಾತ್ರವರ್ಜಿತಃ ॥ 4 ॥

ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಕ್ಷಮಾಯುಕ್ತೋ ವಿಚಕ್ಷಣಃ
ಅಕ್ಷೀಣಫಲದಃ ಚಕ್ಷುರ್ಗೋಚರಶ್ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ ॥ 5 ॥

ವೀತರಾಗೋ ವೀತಭಯೋ ವಿಜ್ವರೋ ವಿಶ್ವಕಾರಣಃ
ನಕ್ಷತ್ರರಾಶಿಸಂಚಾರೋ ನಾನಾಭಯನಿಕೃಂತನಃ ॥ 6 ॥

ಕಮನೀಯೋ ದಯಾಸಾರಃ ಕನತ್ಕನಕಭೂಷಣಃ
ಭಯಘ್ನೋ ಭವ್ಯಫಲದೋ ಭಕ್ತಾಭಯವರಪ್ರದಃ ॥ 7 ॥

ಶತ್ರುಹಂತಾ ಶಮೋಪೇತಃ ಶರಣಾಗತಪೋಷಕಃ
ಸಾಹಸಃ ಸದ್ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸಾಧುಃ ಸಮರದುರ್ಜಯಃ ॥ 8 ॥

ದುಷ್ಟದೂರಃ ಶಿಷ್ಟಪೂಜ್ಯಃ ಸರ್ವಕಷ್ಟನಿವಾರಕಃ
ದುಶ್ಚೇಷ್ಟವಾರಕೋ ದುಃಖಭಂಜನೋ ದುರ್ಧರೋ ಹರಿಃ ॥ 9 ॥

ದುಃಸ್ವಪ್ನಹಂತಾ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ದುಷ್ಟಗರ್ವವಿಮೋಚಕಃ
ಭರದ್ವಾಜಕುಲೋದ್ಭೂತೋ ಭೂಸುತೋ ಭವ್ಯಭೂಷಣಃ ॥ 10 ॥

ರಕ್ತಾಂಬರೋ ರಕ್ತವಪುರ್ಭಕ್ತಪಾಲನತತ್ಪರಃ
ಚತುರ್ಭುಜೋ ಗದಾಧಾರೀ ಮೇಷವಾಹೋ ಮಿತಾಶನಃ ॥ 11 ॥

ಶಕ್ತಿಶೂಲಧರಶ್ಶಕ್ತಃ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ
ತಾರ್ಕಿಕಃ ತಾಮಸಾಧಾರಃ ತಪಸ್ವೀ ತಾಮ್ರಲೋಚನಃ ॥ 12 ॥

ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶೋ ರಕ್ತಕಿಂಜಲ್ಕಸಂನಿಭಃ
ಗೋತ್ರಾಧಿದೇವೋ ಗೋಮಧ್ಯಚರೋ ಗುಣವಿಭೂಷಣಃ ॥ 13 ॥

ಅಸೃಜಂಗಾರಕೋಽವಂತೀದೇಶಾಧೀಶೋ ಜನಾರ್ದನಃ
ಸೂರ್ಯಯಾಮ್ಯಪ್ರದೇಶಸ್ಥೋ ಯಾವನೋ ಯಾಮ್ಯದಿಙ್ಮುಖಃ ॥ 14 ॥

ತ್ರಿಕೋಣಮಂಡಲಗತಃ ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಸನ್ನುತಃ
ಶುಚಿಃ ಶುಚಿಕರಃ ಶೂರೋ ಶುಚಿವಶ್ಯಃ ಶುಭಾವಹಃ ॥ 15 ॥

ಮೇಷವೃಶ್ಚಿಕರಾಶೀಶೋ ಮೇಧಾವೀ ಮಿತಭಾಷಣಃ
ಸುಖಪ್ರದಃ ಸುರೂಪಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ॥ 16 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *