സൂര്യ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി | Surya Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം അരുണായ നമഃ ।
ഓം ശരണ്യായ നമഃ ।
ഓം കരുണാരസസിംധവേ നമഃ ।
ഓം അസമാനബലായ നമഃ ।
ഓം ആര്തരക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം ആദിത്യായ നമഃ ।
ഓം ആദിഭൂതായ നമഃ ।
ഓം അഖിലാഗമവേദിനേ നമഃ ।
ഓം അച്യുതായ നമഃ ।
ഓം അഖിലജ്ഞായ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം അനംതായ നമഃ ।
ഓം ഇനായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഇജ്യായ നമഃ ।
ഓം ഇംദ്രായ നമഃ ।
ഓം ഭാനവേ നമഃ ।
ഓം ഇംദിരാമംദിരാപ്തായ നമഃ ।
ഓം വംദനീയായ നമഃ ।
ഓം ഈശായ നമഃ ।
ഓം സുപ്രസന്നായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം സുശീലായ നമഃ ।
ഓം സുവര്ചസേ നമഃ ।
ഓം വസുപ്രദായ നമഃ ।
ഓം വസവേ നമഃ ।
ഓം വാസുദേവായ നമഃ ।
ഓം ഉജ്ജ്വലായ നമഃ ।
ഓം ഉഗ്രരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഊര്ധ്വഗായ നമഃ ।
ഓം വിവസ്വതേ നമഃ ।
ഓം ഉദ്യത്കിരണജാലായ നമഃ ॥ 30 ॥

ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ ।
ഓം ഊര്ജസ്വലായ നമഃ ।
ഓം വീരായ നമഃ ।
ഓം നിര്ജരായ നമഃ ।
ഓം ജയായ നമഃ ।
ഓം ഊരുദ്വയാഭാവരൂപയുക്തസാരഥയേ നമഃ ।
ഓം ഋഷിവംദ്യായ നമഃ ।
ഓം രുഗ്ഘംത്രേ നമഃ ।
ഓം ഋക്ഷചക്രചരായ നമഃ ।
ഓം ഋജുസ്വഭാവചിത്തായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം നിത്യസ്തുത്യായ നമഃ ।
ഓം ൠകാരമാതൃകാവര്ണരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഉജ്ജ്വലതേജസേ നമഃ ।
ഓം ൠക്ഷാധിനാഥമിത്രായ നമഃ ।
ഓം പുഷ്കരാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ലുപ്തദംതായ നമഃ ।
ഓം ശാംതായ നമഃ ।
ഓം കാംതിദായ നമഃ ।
ഓം ഘനായ നമഃ ।
ഓം കനത്കനകഭൂഷായ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം ഖദ്യോതായ നമഃ ।
ഓം ലൂനിതാഖിലദൈത്യായ നമഃ ।
ഓം സത്യാനംദസ്വരൂപിണേ നമഃ ।
ഓം അപവര്ഗപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ആര്തശരണ്യായ നമഃ ।
ഓം ഏകാകിനേ നമഃ ।
ഓം ഭഗവതേ നമഃ ।
ഓം സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യംതകാരിണേ നമഃ ।
ഓം ഗുണാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ഘൃണിഭൃതേ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം ബൃഹതേ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ ।
ഓം ഐശ്വര്യദായ നമഃ ।
ഓം ശര്വായ നമഃ ।
ഓം ഹരിദശ്വായ നമഃ ।
ഓം ശൌരയേ നമഃ ।
ഓം ദശദിക്സംപ്രകാശായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തവശ്യായ നമഃ ।
ഓം ഓജസ്കരായ നമഃ ।
ഓം ജയിനേ നമഃ ॥ 70 ॥

ഓം ജഗദാനംദഹേതവേ നമഃ ।
ഓം ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധിവര്ജിതായ നമഃ ।
ഓം ഔച്ചസ്ഥാന സമാരൂഢരഥസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം അസുരാരയേ നമഃ ।
ഓം കമനീയകരായ നമഃ ।
ഓം അബ്ജവല്ലഭായ നമഃ ।
ഓം അംതര്ബഹിഃ പ്രകാശായ നമഃ ।
ഓം അചിംത്യായ നമഃ ।
ഓം ആത്മരൂപിണേ നമഃ ।
ഓം അച്യുതായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം അമരേശായ നമഃ ।
ഓം പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ നമഃ ।
ഓം അഹസ്കരായ നമഃ ।
ഓം രവയേ നമഃ ।
ഓം ഹരയേ നമഃ ।
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ ।
ഓം തരുണായ നമഃ ।
ഓം വരേണ്യായ നമഃ ।
ഓം ഗ്രഹാണാംപതയേ നമഃ ।
ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ ॥ 90 ॥

ഓം ആദിമധ്യാംതരഹിതായ നമഃ ।
ഓം സൌഖ്യപ്രദായ നമഃ ।
ഓം സകലജഗതാംപതയേ നമഃ ।
ഓം സൂര്യായ നമഃ ।
ഓം കവയേ നമഃ ।
ഓം നാരായണായ നമഃ ।
ഓം പരേശായ നമഃ ।
ഓം തേജോരൂപായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീം ഹിരണ്യഗര്ഭായ നമഃ ।
ഓം ഹ്രീം സംപത്കരായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം ഐം ഇഷ്ടാര്ഥദായ നമഃ ।
ഓം അനുപ്രസന്നായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ ।
ഓം ശ്രേയസേ നമഃ ।
ഓം ഭക്തകോടിസൌഖ്യപ്രദായിനേ നമഃ ।
ഓം നിഖിലാഗമവേദ്യായ നമഃ ।
ഓം നിത്യാനംദായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീ സൂര്യ നാരായണായ നമഃ ॥ 108 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *