ਸੂਰ੍ਯ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ | Surya Ashtottara Shatanamavali In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਅਰੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਰੁਣਾਰਸਸਿਂਧਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸਮਾਨਬਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਰ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਦਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਦਿਭੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਖਿਲਾਗਮਵੇਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਖਿਲਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ॥ 10 ॥

ਓਂ ਅਨਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਂਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਨਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਂਦਿਰਾਮਂਦਿਰਾਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਂਦਨੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਈਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ॥ 20 ॥

ਓਂ ਸੁਸ਼ੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਵਰ੍ਚਸੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਸੁਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਸਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਗ੍ਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਧ੍ਵਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਵਸ੍ਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਦ੍ਯਤ੍ਕਿਰਣਜਾਲਾਯ ਨਮਃ ॥ 30 ॥

ਓਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੀਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਜਸ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰ੍ਜਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰੁਦ੍ਵਯਾਭਾਵਰੂਪਯੁਕ੍ਤਸਾਰਥਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਵਂਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਗ੍ਘਂਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ਚਕ੍ਰਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਜੁਸ੍ਵਭਾਵਚਿਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 40 ॥

ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਈਕਾਰਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਕਾਵਰ੍ਣਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਜ੍ਜ੍ਵਲਤੇਜਸੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਈਕ੍ਸ਼ਾਧਿਨਾਥਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੁਪ੍ਤਦਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਂਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਨਤ੍ਕਨਕਭੂਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ 50 ॥

ਓਂ ਖਦ੍ਯੋਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੂਨਿਤਾਖਿਲਦੈਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਾਨਂਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਪਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਰ੍ਤਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਏਕਾਕਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯਂਤਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘ੍ਰੁਰੁਇਣਿਭ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ॥ 60 ॥

ਓਂ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਿਦਸ਼੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੌਰਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਸ਼ਦਿਕ੍ਸਂਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਵਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਓਜਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਯਿਨੇ ਨਮਃ ॥ 70 ॥

ਓਂ ਜਗਦਾਨਂਦਹੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਨ੍ਮਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਜਰਾਵ੍ਯਾਧਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਔਚ੍ਚਸ੍ਥਾਨ ਸਮਾਰੂਢਰਥਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸੁਰਾਰਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਮਨੀਯਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਬ੍ਜਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਤਰ੍ਬਹਿਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਚਿਂਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਤ੍ਮਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 80 ॥

ਓਂ ਅਮਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਸ੍ਮੈ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਹਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਵਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਰੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗ੍ਰਹਾਣਾਂਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ॥ 90 ॥

ਓਂ ਆਦਿਮਧ੍ਯਾਂਤਰਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਕਲਜਗਤਾਂਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੂਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਵਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੇਜੋਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸਂਪਤ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ॥ 100 ॥

ਓਂ ਐਂ ਇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੇਯਸੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਕੋਟਿਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਖਿਲਾਗਮਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰ੍ਯ ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ॥ 108 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *