ಶ್ರೀ ಹನುಮಾಲ್ಲಾಂಗೂಲಾಸ್ತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ  | Hanuman Langoolastra Stotram In Kannada

Also Read This In:- English, Hindi, Tamil, Telugu.

ಹನುಮನ್ನಂಜನೀಸೂನೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧ ||

ಮರ್ಕಟಾಧಿಪ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಗ್ರಾಸಕಾರಕ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೨ ||

ಅಕ್ಷಕ್ಷಪಣ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ದಿತಿಜಾಸುಕ್ಷಯಂಕರ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೩ ||

ರುದ್ರಾವತಾರ ಸಂಸಾರದುಃಖಭಾರಾಪಹಾರಕ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೪ ||

ಶ್ರೀರಾಮಚರಣಾಂಭೋಜಮಧುಪಾಯಿತಮಾನಸ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೫ ||

ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಕ್ಲಾಂತಸುಗ್ರೀವೋನ್ಮೋಚನಪ್ರಭೋ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೬ ||

ಸೀತಾವಿರಹವಾರಾಶಿಭಗ್ನ ಸೀತೇಶತಾರಕ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೭ ||

ರಕ್ಷೋರಾಜಪ್ರತಾಪಾಗ್ನಿದಹ್ಯಮಾನಜಗದ್ವನ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೮ ||

ಗ್ರಸ್ತಾಶೇಷಜಗತ್ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ರಾಕ್ಷಸಾಂಭೋಧಿಮಂದರ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೯ ||

ಪುಚ್ಛಗುಚ್ಛಸ್ಫುರದ್ವೀರ ಜಗದ್ದಗ್ಧಾರಿಪತ್ತನ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧೦ ||

ಜಗನ್ಮನೋದುರುಲ್ಲಂಘ್ಯಪಾರಾವಾರವಿಲಂಘನ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧೧ ||

ಸ್ಮೃತಮಾತ್ರಸಮಸ್ತೇಷ್ಟಪೂರಕ ಪ್ರಣತಪ್ರಿಯ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧೨ ||

ರಾತ್ರಿಂಚರತಮೋರಾತ್ರಿಕೃಂತನೈಕವಿಕರ್ತನ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧೩ ||

ಜಾನಕ್ಯಾ ಜಾನಕೀಜಾನೇಃ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರ ಪರಂತಪ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧೪ ||

ಭೀಮಾದಿಕಮಹಾವೀರವೀರಾವೇಶಾವತಾರಕ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧೫ ||

ವೈದೇಹೀವಿರಹಕ್ಲಾಂತರಾಮರೋಷೈಕವಿಗ್ರಹ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧೬ ||

ವಜ್ರಾಂಗನಖದಂಷ್ಟ್ರೇಶ ವಜ್ರಿವಜ್ರಾವಗುಂಠನ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧೭ ||

ಅಖರ್ವಗರ್ವಗಂಧರ್ವಪರ್ವತೋದ್ಭೇದನಸ್ವರ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧೮ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣಸಂತ್ರಾಣ ತ್ರಾತತೀಕ್ಷ್ಣಕರಾನ್ವಯ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧೯ ||

ರಾಮಾದಿವಿಪ್ರಯೋಗಾರ್ತ ಭರತಾದ್ಯಾರ್ತಿನಾಶನ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೨೦ ||

ದ್ರೋಣಾಚಲಸಮುತ್ಕ್ಷೇಪಸಮುತ್ಕ್ಷಿಪ್ತಾರಿವೈಭವ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೨೧ ||

ಸೀತಾಶೀರ್ವಾದಸಂಪನ್ನ ಸಮಸ್ತಾವಯವಾಕ್ಷತ |
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೨೨ ||

ಇತ್ಯೇವಮಶ್ವತ್ಥತಲೋಪವಿಷ್ಟಃ
ಶತ್ರುಂಜಯಂ ನಾಮ ಪಠೇತ್ಸ್ವಯಂ ಯಃ |
ಸ ಶೀಘ್ರಮೇವಾಸ್ತಸಮಸ್ತಶತ್ರುಃ
ಪ್ರಮೋದತೇ ಮಾರೂತಜಪ್ರಸಾದಾತ್ || ೨೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾಲ್ಲಾಂಗೂಲಾಸ್ತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *