ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ | Dwadasa Aditya Dhyana Shlok In Kannada

Also Read This In:- English, Malayalam, Tamil, Telugu.

1. ಧಾತಾ
ಧಾತಾ ಕೃತಸ್ಥಲೀ ಹೇತಿರ್ವಾಸುಕೀ ರಥಕೃನ್ಮುನೇ ।
ಪುಲಸ್ತ್ಯಸ್ತುಂಬುರುರಿತಿ ಮಧುಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ॥

ಧಾತಾ ಶುಭಸ್ಯ ಮೇ ದಾತಾ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋಽಪಿ ಭೂಯಸಃ ।
ರಶ್ಮಿಜಾಲಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಃ ತಮಸ್ತೋಮವಿನಾಶನಃ ॥

2. ಅರ್ಯಂ
ಅರ್ಯಮಾ ಪುಲಹೋಽಥೌಜಾಃ ಪ್ರಹೇತಿ ಪುಂಜಿಕಸ್ಥಲೀ ।
ನಾರದಃ ಕಚ್ಛನೀರಶ್ಚ ನಯಂತ್ಯೇತೇ ಸ್ಮ ಮಾಧವಮ್ ॥

ಮೇರುಶೃಂಗಾಂತರಚರಃ ಕಮಲಾಕರಬಾಂಧವಃ ।
ಅರ್ಯಮಾ ತು ಸದಾ ಭೂತ್ಯೈ ಭೂಯಸ್ಯೈ ಪ್ರಣತಸ್ಯ ಮೇ ॥

3. ಮಿತ್ರಃ
ಮಿತ್ರೋಽತ್ರಿಃ ಪೌರುಷೇಯೋಽಥ ತಕ್ಷಕೋ ಮೇನಕಾ ಹಹಃ ।
ರಥಸ್ವನ ಇತಿ ಹ್ಯೇತೇ ಶುಕ್ರಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ॥

ನಿಶಾನಿವಾರಣಪಟುಃ ಉದಯಾದ್ರಿಕೃತಾಶ್ರಯಃ ।
ಮಿತ್ರೋಽಸ್ತು ಮಮ ಮೋದಾಯ ತಮಸ್ತೋಮವಿನಾಶನಃ ॥

4. ವರುಣಃ
ವಸಿಷ್ಠೋ ಹ್ಯರುಣೋ ರಂಭಾ ಸಹಜನ್ಯಸ್ತಥಾ ಹುಹುಃ ।
ಶುಕ್ರಶ್ಚಿತ್ರಸ್ವನಶ್ಚೈವ ಶುಚಿಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ॥

ಸೂರ್ಯಸ್ಯಂದನಮಾರೂಢ ಅರ್ಚಿರ್ಮಾಲೀ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಕಾಲಭೂತಃ ಕಾಮರೂಪೋ ಹ್ಯರುಣಃ ಸೇವ್ಯತೇ ಮಯಾ ॥

5. ಇಂದ್ರಃ
ಇಂದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾವಸುಃ ಶ್ರೋತಾ ಏಲಾಪತ್ರಸ್ತಥಾಽಂಗಿರಾಃ ।
ಪ್ರಮ್ಲೋಚಾ ರಾಕ್ಷಸೋವರ್ಯೋ ನಭೋಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ॥

ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಸಂವೀತಂ ಇಂದ್ರಂ ವರದಮಾಶ್ರಯೇ ।
ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯದ್ಯ ಶ್ರೇಯೋ ವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥

6. ವಿವಸ್ವಾನ್
ವಿವಸ್ವಾನುಗ್ರಸೇನಶ್ಚ ವ್ಯಾಘ್ರ ಆಸಾರಣೋ ಭೃಗುಃ ।
ಅನುಮ್ಲೋಚಾಃ ಶಂಖಪಾಲೋ ನಭಸ್ಯಾಖ್ಯಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ॥

ಜಗನ್ನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತಾರಂ ಸರ್ವದಿಗ್ವ್ಯಾಪ್ತತೇಜಸಮ್ ।
ನಭೋಗ್ರಹಮಹಾದೀಪಂ ವಿವಸ್ವಂತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

7. ತ್ವಷ್ಟಾ
ತ್ವಷ್ಟಾ ಋಚೀಕತನಯಃ ಕಂಬಲಾಖ್ಯಸ್ತಿಲೋತ್ತಮಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಪೇತೋಽಥ ಶತಜಿತ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇಷಂಭರಾ ॥

ತ್ವಷ್ಟಾ ಶುಭಾಯ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ ಶಿಷ್ಟಾವಲಿನಿಷೇವಿತಃ ।
ನಾನಾಶಿಲ್ಪಕರೋ ನಾನಾಧಾತುರೂಪಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ।

8. ವಿಷ್ಣುಃ
ವಿಷ್ಣುರಶ್ವತರೋ ರಂಭಾ ಸೂರ್ಯವರ್ಚಾಶ್ಚ ಸತ್ಯಜಿತ್ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮಖಾಪೇತ ಊರ್ಜಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ॥

ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವೇದತ್ರಯನಿಷೇವಿತಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ತಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

9. ಅಂಶುಮಾನ್
ಅಥಾಂಶುಃ ಕಶ್ಯಪಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯ ಋತಸೇನಸ್ತಥೋರ್ವಶೀ ।
ವಿದ್ಯುಚ್ಛತ್ರುರ್ಮಹಾಶಂಖಃ ಸಹೋಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ॥

ಸದಾ ವಿದ್ರಾವಣರತೋ ಜಗನ್ಮಂಗಳದೀಪಕಃ ।
ಮುನೀಂದ್ರನಿವಹಸ್ತುತ್ಯೋ ಭೂತಿದೋಽಂಶುರ್ಭವೇನ್ಮಮ ॥

10. ಭಗಃ
ಭಗಃ ಸ್ಫೂರ್ಜೋಽರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಊರ್ಣ ಆಯುಶ್ಚ ಪಂಚಮಃ ।
ಕರ್ಕೋಟಕಃ ಪೂರ್ವಚಿತ್ತಿಃ ಪೌಷಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ॥

ತಿಥಿ ಮಾಸ ಋತೂನಾಂ ಚ ವತ್ಸರಾಽಯನಯೋರಪಿ ।
ಘಟಿಕಾನಾಂ ಚ ಯಃ ಕರ್ತಾ ಭಗೋ ಭಾಗ್ಯಪ್ರದೋಽಸ್ತು ಮೇ ॥

11. ಪೂಷ
ಪೂಷಾ ಧನಂಜಯೋ ವಾತಃ ಸುಷೇಣಃ ಸುರುಚಿಸ್ತಥಾ ।
ಘೃತಾಚೀ ಗೌತಮಶ್ಚೇತಿ ತಪೋಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ।
ಪೂಷಾ ತೋಷಾಯ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ ಸರ್ವಪಾಪಾಽಪನೋದನಾತ್ ।
ಸಹಸ್ರಕರಸಂವೀತಃ ಸಮಸ್ತಾಶಾಂತರಾಂತರಃ ॥

12. ಪರ್ಜನ್ಯಃ
ಕ್ರತುರ್ವಾರ್ಚಾ ಭರದ್ವಾಜಃ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಸೇನಜಿತ್ ತಥಾ ।
ವಿಶ್ವಶ್ಚೈರಾವತಶ್ಚೈವ ತಪಸ್ಯಾಖ್ಯಂ ನಯಂತ್ಯಮೀ ॥

ಪ್ರಪಂಚಂ ಪ್ರತಪನ್ ಭೂಯೋ ವೃಷ್ಟಿಭಿರ್ಮಾದಯನ್ ಪುನಃ ।
ಜಗದಾನಂದಜನಕಃ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೂಜ್ಯತೇ ಮಯಾ ॥

ಧ್ಯಾಯೇಸ್ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಸ್ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ।
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುಃ ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *