த்³வாத³ஶ ஆதி³த்ய த்⁴யான ஶ்லோகா: | Dwadasa Aditya Dhyana Shlok In Tamil

Also Read This In:- English, Kannada, Malayalam, Telugu.

1. தா⁴தா
தா⁴தா க்ருதஸ்த²லீ ஹேதிர்வாஸுகீ ரத²க்ருன்முனே ।
புலஸ்த்யஸ்தும்பு³ருரிதி மது⁴மாஸம் நயன்த்யமீ ॥

தா⁴தா ஶுப⁴ஸ்ய மே தா³தா பூ⁴யோ பூ⁴யோபி பூ⁴யஸ: ।
ரஶ்மிஜாலஸமாஶ்லிஷ்ட: தமஸ்தோமவினாஶன: ॥

2. அர்யம்
அர்யமா புலஹோதௌ²ஜா: ப்ரஹேதி புஞ்ஜிகஸ்த²லீ ।
நாரத:³ கச்ச²னீரஶ்ச நயன்த்யேதே ஸ்ம மாத⁴வம் ॥

மேருஶ்ருங்கா³ன்தரசர: கமலாகரபா³ன்த⁴வ: ।
அர்யமா து ஸதா³ பூ⁴த்யை பூ⁴யஸ்யை ப்ரணதஸ்ய மே ॥

3. மித்ர:
மித்ரோத்ரி: பௌருஷேயோத² தக்ஷகோ மேனகா ஹஹ: ।
ரத²ஸ்வன இதி ஹ்யேதே ஶுக்ரமாஸம் நயன்த்யமீ ॥

நிஶானிவாரணபடு: உத³யாத்³ரிக்ருதாஶ்ரய: ।
மித்ரோஸ்து மம மோதா³ய தமஸ்தோமவினாஶன: ॥

4. வருண:
வஸிஷ்டோ² ஹ்யருணோ ரம்பா⁴ ஸஹஜன்யஸ்ததா² ஹுஹு: ।
ஶுக்ரஶ்சித்ரஸ்வனஶ்சைவ ஶுசிமாஸம் நயன்த்யமீ ॥

ஸூர்யஸ்யன்த³னமாரூட⁴ அர்சிர்மாலீ ப்ரதாபவான் ।
காலபூ⁴த: காமரூபோ ஹ்யருண: ஸேவ்யதே மயா ॥

5. இன்த்³ர:
இன்த்³ரோ விஶ்வாவஸு: ஶ்ரோதா ஏலாபத்ரஸ்ததா²ங்கி³ரா: ।
ப்ரம்லோசா ராக்ஷஸோவர்யோ நபோ⁴மாஸம் நயன்த்யமீ ॥

ஸஹஸ்ரரஶ்மிஸம்வீதம் இன்த்³ரம் வரத³மாஶ்ரயே ।
ஶிரஸா ப்ரணமாம்யத்³ய ஶ்ரேயோ வ்ருத்³தி⁴ப்ரதா³யகம் ॥

6. விவஸ்வான்
விவஸ்வானுக்³ரஸேனஶ்ச வ்யாக்⁴ர ஆஸாரணோ ப்⁴ருகு³: ।
அனும்லோசா: ஶங்க²பாலோ நப⁴ஸ்யாக்²யம் நயன்த்யமீ ॥

ஜக³ன்னிர்மாணகர்தாரம் ஸர்வதி³க்³வ்யாப்ததேஜஸம் ।
நபோ⁴க்³ரஹமஹாதீ³பம் விவஸ்வன்தம் நமாம்யஹம் ॥

7. த்வஷ்டா
த்வஷ்டா ருசீகதனய: கம்ப³லாக்²யஸ்திலோத்தமா ।
ப்³ரஹ்மாபேதோத² ஶதஜித் த்⁴ருதராஷ்ட்ர இஷம்ப⁴ரா ॥

த்வஷ்டா ஶுபா⁴ய மே பூ⁴யாத் ஶிஷ்டாவலினிஷேவித: ।
நானாஶில்பகரோ நானாதா⁴துரூப: ப்ரபா⁴கர: ।

8. விஷ்ணு:
விஷ்ணுரஶ்வதரோ ரம்பா⁴ ஸூர்யவர்சாஶ்ச ஸத்யஜித் ।
விஶ்வாமித்ரோ மகா²பேத ஊர்ஜமாஸம் நயன்த்யமீ ॥

பா⁴னுமண்ட³லமத்⁴யஸ்த²ம் வேத³த்ரயனிஷேவிதம் ।
கா³யத்ரீப்ரதிபாத்³யம் தம் விஷ்ணும் ப⁴க்த்யா நமாம்யஹம் ॥

9. அம்ஶுமான்
அதா²ம்ஶு: கஶ்யபஸ்தார்க்ஷ்ய ருதஸேனஸ்ததோ²ர்வஶீ ।
வித்³யுச்ச²த்ருர்மஹாஶங்க:² ஸஹோமாஸம் நயன்த்யமீ ॥

ஸதா³ வித்³ராவணரதோ ஜக³ன்மங்க³ல்த³தீ³பக: ।
முனீன்த்³ரனிவஹஸ்துத்யோ பூ⁴திதோ³ம்ஶுர்ப⁴வேன்மம ॥

1௦. ப⁴க:³
ப⁴க:³ ஸ்பூ²ர்ஜோரிஷ்டனேமி: ஊர்ண ஆயுஶ்ச பஞ்சம: ।
கர்கோடக: பூர்வசித்தி: பௌஷமாஸம் நயன்த்யமீ ॥

திதி² மாஸ ருதூனாம் ச வத்ஸராயனயோரபி ।
க⁴டிகானாம் ச ய: கர்தா ப⁴கோ³ பா⁴க்³யப்ரதோ³ஸ்து மே ॥

11. பூஷ
பூஷா த⁴னஞ்ஜயோ வாத: ஸுஷேண: ஸுருசிஸ்ததா² ।
க்⁴ருதாசீ கௌ³தமஶ்சேதி தபோமாஸம் நயன்த்யமீ ।
பூஷா தோஷாய மே பூ⁴யாத் ஸர்வபாபாபனோத³னாத் ।
ஸஹஸ்ரகரஸம்வீத: ஸமஸ்தாஶான்தரான்தர: ॥

12. பர்ஜன்ய:
க்ரதுர்வார்சா ப⁴ரத்³வாஜ: பர்ஜன்ய: ஸேனஜித் ததா² ।
விஶ்வஶ்சைராவதஶ்சைவ தபஸ்யாக்²யம் நயன்த்யமீ ॥

ப்ரபஞ்சம் ப்ரதபன் பூ⁴யோ வ்ருஷ்டிபி⁴ர்மாத³யன் புன: ।
ஜக³தா³னந்தஜ³னக: பர்ஜன்ய: பூஜ்யதே மயா ॥

த்⁴யாயேஸ்ஸதா³ ஸவித்ருமண்ட³லமத்⁴யவர்தீ
நாராயணஸ்ஸரஸிஜாஸன ஸன்னிவிஷ்ட:।
கேயூரவான் மகரகுண்ட³லவான் கிரீடீ
ஹாரீ ஹிரண்மயவபு: த்⁴ருதஶங்க²சக்ர: ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *