நன்த³ குமார அஷ்டகம் | Nandakumar Ashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஸுன்த³ரகோ³பாலம் உரவனமாலம் நயனவிஶாலம் து³:க²ஹரம்
ப்³ருன்தா³வனசன்த்³ரமானந்த³கன்த³ம் பரமானந்த³ம் த⁴ரணித⁴ரம் ।
வல்லப⁴க⁴னஶ்யாமம் பூர்ணகாமம் அத்யபி⁴ராமம் ப்ரீதிகரம்
பஜ⁴ நன்த³குமாரம் ஸர்வஸுக²ஸாரம் தத்த்வவிசாரம் ப்³ரஹ்மபரம் ॥ 1 ॥

ஸுன்த³ரவாரிஜவத³னம் நிர்ஜிதமத³னம் ஆனந்த³ஸத³னம் முகுடத⁴ரம்
கு³ஞ்ஜாக்ருதிஹாரம் விபினவிஹாரம் பரமோதா³ரம் சீரஹரம் ।
வல்லப⁴படபீதம் க்ருத உபவீதம் கரனவனீதம் விபு³த⁴வரம்
பஜ⁴ நன்த³குமாரம் ஸர்வஸுக²ஸாரம் தத்த்வவிசாரம் ப்³ரஹ்மபரம் ॥ 2 ॥

ஶோபி⁴தஸுக²மூலம் யமுனாகூலம் நிபட அதூலம் ஸுக²த³தரம்
முக²மண்டி³தரேணும் சாரிததே⁴னும் வாதி³தவேணும் மது⁴ரஸுரம் ।
வல்லப⁴மதிவிமலம் ஶுப⁴பத³கமலம் நக²ருசி அமலம் திமிரஹரம்
பஜ⁴ நன்த³குமாரம் ஸர்வஸுக²ஸாரம் தத்த்வவிசாரம் ப்³ரஹ்மபரம் ॥ 3 ॥

ஶிரமுகுடஸுதே³ஶம் குஞ்சிதகேஶம் நடவரவேஷம் காமவரம்
மாயாக்ருதமனுஜம் ஹலத⁴ர அனுஜம் ப்ரதிஹதத³னுஜம் பா⁴ரஹரம் ।
வல்லப⁴வ்ரஜபாலம் ஸுப⁴க³ஸுசாலம் ஹிதமனுகாலம் பா⁴வவரம்
பஜ⁴ நன்த³குமாரம் ஸர்வஸுக²ஸாரம் தத்த்வவிசாரம் ப்³ரஹ்மபரம் ॥ 4 ॥

இன்தீ³வரபா⁴ஸம் ப்ரகடஸராஸம் குஸுமவிகாஸம் வம்ஶத⁴ரம்
ஹ்ருத்மன்மத²மானம் ரூபனிதா⁴னம் க்ருதகலகா³னம் சித்தஹரம் ।
வல்லப⁴ம்ருது³ஹாஸம் குஞ்ஜனிவாஸம் விவித⁴விலாஸம் கேல்தி³கரம்
பஜ⁴ நன்த³குமாரம் ஸர்வஸுக²ஸாரம் தத்த்வவிசாரம் ப்³ரஹ்மபரம் ॥ 5 ॥

அதிபரமப்ரவீணம் பாலிததீ³னம் ப⁴க்தாதீ⁴னம் கர்மகரம்
மோஹனமதிதீ⁴ரம் ப²ணிப³லவீரம் ஹதபரவீரம் தரல்த³தரம் ।
வல்லப⁴வ்ரஜரமணம் வாரிஜவத³னம் ஹலத⁴ரஶமனம் ஶைலத⁴ரம்
பஜ⁴ நன்த³குமாரம் ஸர்வஸுக²ஸாரம் தத்த்வவிசாரம் ப்³ரஹ்மபரம் ॥ 6 ॥

ஜலத⁴ரத்³யுதிஅங்க³ம் லலிதத்ரிப⁴ங்க³ம் ப³ஹுக்ருதிரங்க³ம் ரஸிகவரம்
கோ³குலபரிவாரம் மத³னாகாரம் குஞ்ஜவிஹாரம் கூ³ட⁴தரம் ।
வல்லப⁴வ்ரஜசன்த்³ரம் ஸுப⁴க³ஸுச²ன்த³ம் க்ருத ஆனந்த³ம் ப்⁴ரான்திஹரம்
பஜ⁴ நன்த³குமாரம் ஸர்வஸுக²ஸாரம் தத்த்வவிசாரம் ப்³ரஹ்மபரம் ॥ 7 ॥

வன்தி³தயுக³சரணம் பாவனகரணம் ஜக³து³த்³த⁴ரணம் விமலத⁴ரம்
கால்தி³யஶிரக³மனம் க்ருதப²ணினமனம் கா⁴திதயமனம் ம்ருது³லதரம் ।
வல்லப⁴து³:க²ஹரணம் நிர்மலசரணம் அஶரணஶரணம் முக்திகரம்
பஜ⁴ நன்த³குமாரம் ஸர்வஸுக²ஸாரம் தத்த்வவிசாரம் ப்³ரஹ்மபரம் ॥ 8 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³வல்லபா⁴சார்யவிரசிதம் ஶ்ரீனந்த³குமாராஷ்டகம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *