నంద కుమార అష్టకం | Nandakumar Ashtakam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

సుందరగోపాలం ఉరవనమాలం నయనవిశాలం దుఃఖహరం
బృందావనచంద్రమానందకందం పరమానందం ధరణిధరమ్ ।
వల్లభఘనశ్యామం పూర్ణకామం అత్యభిరామం ప్రీతికరం
భజ నందకుమారం సర్వసుఖసారం తత్త్వవిచారం బ్రహ్మపరమ్ ॥ 1 ॥

సుందరవారిజవదనం నిర్జితమదనం ఆనందసదనం ముకుటధరం
గుంజాకృతిహారం విపినవిహారం పరమోదారం చీరహరమ్ ।
వల్లభపటపీతం కృత ఉపవీతం కరనవనీతం విబుధవరం
భజ నందకుమారం సర్వసుఖసారం తత్త్వవిచారం బ్రహ్మపరమ్ ॥ 2 ॥

శోభితసుఖమూలం యమునాకూలం నిపట అతూలం సుఖదతరం
ముఖమండితరేణుం చారితధేనుం వాదితవేణుం మధురసురమ్ ।
వల్లభమతివిమలం శుభపదకమలం నఖరుచి అమలం తిమిరహరం
భజ నందకుమారం సర్వసుఖసారం తత్త్వవిచారం బ్రహ్మపరమ్ ॥ 3 ॥

శిరముకుటసుదేశం కుంచితకేశం నటవరవేషం కామవరం
మాయాకృతమనుజం హలధర అనుజం ప్రతిహతదనుజం భారహరమ్ ।
వల్లభవ్రజపాలం సుభగసుచాలం హితమనుకాలం భావవరం
భజ నందకుమారం సర్వసుఖసారం తత్త్వవిచారం బ్రహ్మపరమ్ ॥ 4 ॥

ఇందీవరభాసం ప్రకటసరాసం కుసుమవికాసం వంశధరం
హృత్మన్మథమానం రూపనిధానం కృతకలగానం చిత్తహరమ్ ।
వల్లభమృదుహాసం కుంజనివాసం వివిధవిలాసం కేళికరం
భజ నందకుమారం సర్వసుఖసారం తత్త్వవిచారం బ్రహ్మపరమ్ ॥ 5 ॥

అతిపరమప్రవీణం పాలితదీనం భక్తాధీనం కర్మకరం
మోహనమతిధీరం ఫణిబలవీరం హతపరవీరం తరళతరమ్ ।
వల్లభవ్రజరమణం వారిజవదనం హలధరశమనం శైలధరం
భజ నందకుమారం సర్వసుఖసారం తత్త్వవిచారం బ్రహ్మపరమ్ ॥ 6 ॥

జలధరద్యుతిఅంగం లలితత్రిభంగం బహుకృతిరంగం రసికవరం
గోకులపరివారం మదనాకారం కుంజవిహారం గూఢతరమ్ ।
వల్లభవ్రజచంద్రం సుభగసుఛందం కృత ఆనందం భ్రాంతిహరం
భజ నందకుమారం సర్వసుఖసారం తత్త్వవిచారం బ్రహ్మపరమ్ ॥ 7 ॥

వందితయుగచరణం పావనకరణం జగదుద్ధరణం విమలధరం
కాళియశిరగమనం కృతఫణినమనం ఘాతితయమనం మృదులతరమ్ ।
వల్లభదుఃఖహరణం నిర్మలచరణం అశరణశరణం ముక్తికరం
భజ నందకుమారం సర్వసుఖసారం తత్త్వవిచారం బ్రహ్మపరమ్ ॥ 8 ॥

ఇతి శ్రీమద్వల్లభాచార్యవిరచితం శ్రీనందకుమారాష్టకమ్ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *