നംദ കുമാര അഷ്ടകമ് | Nandakumar Ashtakam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

സുംദരഗോപാലം ഉരവനമാലം നയനവിശാലം ദുഃഖഹരം
ബൃംദാവനചംദ്രമാനംദകംദം പരമാനംദം ധരണിധരമ് ।
വല്ലഭഘനശ്യാമം പൂര്ണകാമം അത്യഭിരാമം പ്രീതികരം
ഭജ നംദകുമാരം സര്വസുഖസാരം തത്ത്വവിചാരം ബ്രഹ്മപരമ് ॥ 1 ॥

സുംദരവാരിജവദനം നിര്ജിതമദനം ആനംദസദനം മുകുടധരം
ഗുംജാകൃതിഹാരം വിപിനവിഹാരം പരമോദാരം ചീരഹരമ് ।
വല്ലഭപടപീതം കൃത ഉപവീതം കരനവനീതം വിബുധവരം
ഭജ നംദകുമാരം സര്വസുഖസാരം തത്ത്വവിചാരം ബ്രഹ്മപരമ് ॥ 2 ॥

ശോഭിതസുഖമൂലം യമുനാകൂലം നിപട അതൂലം സുഖദതരം
മുഖമംഡിതരേണും ചാരിതധേനും വാദിതവേണും മധുരസുരമ് ।
വല്ലഭമതിവിമലം ശുഭപദകമലം നഖരുചി അമലം തിമിരഹരം
ഭജ നംദകുമാരം സര്വസുഖസാരം തത്ത്വവിചാരം ബ്രഹ്മപരമ് ॥ 3 ॥

ശിരമുകുടസുദേശം കുംചിതകേശം നടവരവേഷം കാമവരം
മായാകൃതമനുജം ഹലധര അനുജം പ്രതിഹതദനുജം ഭാരഹരമ് ।
വല്ലഭവ്രജപാലം സുഭഗസുചാലം ഹിതമനുകാലം ഭാവവരം
ഭജ നംദകുമാരം സര്വസുഖസാരം തത്ത്വവിചാരം ബ്രഹ്മപരമ് ॥ 4 ॥

ഇംദീവരഭാസം പ്രകടസരാസം കുസുമവികാസം വംശധരം
ഹൃത്മന്മഥമാനം രൂപനിധാനം കൃതകലഗാനം ചിത്തഹരമ് ।
വല്ലഭമൃദുഹാസം കുംജനിവാസം വിവിധവിലാസം കേലികരം
ഭജ നംദകുമാരം സര്വസുഖസാരം തത്ത്വവിചാരം ബ്രഹ്മപരമ് ॥ 5 ॥

അതിപരമപ്രവീണം പാലിതദീനം ഭക്താധീനം കര്മകരം
മോഹനമതിധീരം ഫണിബലവീരം ഹതപരവീരം തരലതരമ് ।
വല്ലഭവ്രജരമണം വാരിജവദനം ഹലധരശമനം ശൈലധരം
ഭജ നംദകുമാരം സര്വസുഖസാരം തത്ത്വവിചാരം ബ്രഹ്മപരമ് ॥ 6 ॥

ജലധരദ്യുതിഅംഗം ലലിതത്രിഭംഗം ബഹുകൃതിരംഗം രസികവരം
ഗോകുലപരിവാരം മദനാകാരം കുംജവിഹാരം ഗൂഢതരമ് ।
വല്ലഭവ്രജചംദ്രം സുഭഗസുഛംദം കൃത ആനംദം ഭ്രാംതിഹരം
ഭജ നംദകുമാരം സര്വസുഖസാരം തത്ത്വവിചാരം ബ്രഹ്മപരമ് ॥ 7 ॥

വംദിതയുഗചരണം പാവനകരണം ജഗദുദ്ധരണം വിമലധരം
കാലിയശിരഗമനം കൃതഫണിനമനം ഘാതിതയമനം മൃദുലതരമ് ।
വല്ലഭദുഃഖഹരണം നിര്മലചരണം അശരണശരണം മുക്തികരം
ഭജ നംദകുമാരം സര്വസുഖസാരം തത്ത്വവിചാരം ബ്രഹ്മപരമ് ॥ 8 ॥

ഇതി ശ്രീമദ്വല്ലഭാചാര്യവിരചിതം ശ്രീനംദകുമാരാഷ്ടകമ് ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *