ద్వాదశ ఆదిత్య ధ్యాన శ్లోకాః | dwadasa aditya Dhyana Shlok In Telugu

Also Read This In:- English, Kannada, Malayalam, Tamil.

1. ధాతా
ధాతా కృతస్థలీ హేతిర్వాసుకీ రథకృన్మునే ।
పులస్త్యస్తుంబురురితి మధుమాసం నయంత్యమీ ॥

ధాతా శుభస్య మే దాతా భూయో భూయోఽపి భూయసః ।
రశ్మిజాలసమాశ్లిష్టః తమస్తోమవినాశనః ॥

2. అర్యం
అర్యమా పులహోఽథౌజాః ప్రహేతి పుంజికస్థలీ ।
నారదః కచ్ఛనీరశ్చ నయంత్యేతే స్మ మాధవమ్ ॥

మేరుశృంగాంతరచరః కమలాకరబాంధవః ।
అర్యమా తు సదా భూత్యై భూయస్యై ప్రణతస్య మే ॥

3. మిత్రః
మిత్రోఽత్రిః పౌరుషేయోఽథ తక్షకో మేనకా హహః ।
రథస్వన ఇతి హ్యేతే శుక్రమాసం నయంత్యమీ ॥

నిశానివారణపటుః ఉదయాద్రికృతాశ్రయః ।
మిత్రోఽస్తు మమ మోదాయ తమస్తోమవినాశనః ॥

4. వరుణః
వసిష్ఠో హ్యరుణో రంభా సహజన్యస్తథా హుహుః ।
శుక్రశ్చిత్రస్వనశ్చైవ శుచిమాసం నయంత్యమీ ॥

సూర్యస్యందనమారూఢ అర్చిర్మాలీ ప్రతాపవాన్ ।
కాలభూతః కామరూపో హ్యరుణః సేవ్యతే మయా ॥

5. ఇంద్రః
ఇంద్రో విశ్వావసుః శ్రోతా ఏలాపత్రస్తథాఽంగిరాః ।
ప్రమ్లోచా రాక్షసోవర్యో నభోమాసం నయంత్యమీ ॥

సహస్రరశ్మిసంవీతం ఇంద్రం వరదమాశ్రయే ।
శిరసా ప్రణమామ్యద్య శ్రేయో వృద్ధిప్రదాయకమ్ ॥

6. వివస్వాన్
వివస్వానుగ్రసేనశ్చ వ్యాఘ్ర ఆసారణో భృగుః ।
అనుమ్లోచాః శంఖపాలో నభస్యాఖ్యం నయంత్యమీ ॥

జగన్నిర్మాణకర్తారం సర్వదిగ్వ్యాప్తతేజసమ్ ।
నభోగ్రహమహాదీపం వివస్వంతం నమామ్యహమ్ ॥

7. త్వష్టా
త్వష్టా ఋచీకతనయః కంబలాఖ్యస్తిలోత్తమా ।
బ్రహ్మాపేతోఽథ శతజిత్ ధృతరాష్ట్ర ఇషంభరా ॥

త్వష్టా శుభాయ మే భూయాత్ శిష్టావలినిషేవితః ।
నానాశిల్పకరో నానాధాతురూపః ప్రభాకరః ।

8. విష్ణుః
విష్ణురశ్వతరో రంభా సూర్యవర్చాశ్చ సత్యజిత్ ।
విశ్వామిత్రో మఖాపేత ఊర్జమాసం నయంత్యమీ ॥

భానుమండలమధ్యస్థం వేదత్రయనిషేవితమ్ ।
గాయత్రీప్రతిపాద్యం తం విష్ణుం భక్త్యా నమామ్యహమ్ ॥

9. అంశుమాన్
అథాంశుః కశ్యపస్తార్క్ష్య ఋతసేనస్తథోర్వశీ ।
విద్యుచ్ఛత్రుర్మహాశంఖః సహోమాసం నయంత్యమీ ॥

సదా విద్రావణరతో జగన్మంగళదీపకః ।
మునీంద్రనివహస్తుత్యో భూతిదోఽంశుర్భవేన్మమ ॥

10. భగః
భగః స్ఫూర్జోఽరిష్టనేమిః ఊర్ణ ఆయుశ్చ పంచమః ।
కర్కోటకః పూర్వచిత్తిః పౌషమాసం నయంత్యమీ ॥

తిథి మాస ఋతూనాం చ వత్సరాఽయనయోరపి ।
ఘటికానాం చ యః కర్తా భగో భాగ్యప్రదోఽస్తు మే ॥

11. పూష
పూషా ధనంజయో వాతః సుషేణః సురుచిస్తథా ।
ఘృతాచీ గౌతమశ్చేతి తపోమాసం నయంత్యమీ ।
పూషా తోషాయ మే భూయాత్ సర్వపాపాఽపనోదనాత్ ।
సహస్రకరసంవీతః సమస్తాశాంతరాంతరః ॥

12. పర్జన్యః
క్రతుర్వార్చా భరద్వాజః పర్జన్యః సేనజిత్ తథా ।
విశ్వశ్చైరావతశ్చైవ తపస్యాఖ్యం నయంత్యమీ ॥

ప్రపంచం ప్రతపన్ భూయో వృష్టిభిర్మాదయన్ పునః ।
జగదానందజనకః పర్జన్యః పూజ్యతే మయా ॥

ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ
నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః।
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *