ಭೂತನಾಥ ದಶಕಂ | Bhutanatha Dasakam In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಪಾಂಡ್ಯಭೂಪತೀಂದ್ರಪೂರ್ವಪುಣ್ಯಮೋಹನಾಕೃತೇ
ಪಂಡಿತಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಪುಂಡರೀಕ ಪಾವನಾಕೃತೇ ।
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರತುಂಡವೇತ್ರದಂಡವೀರ್ಯವಾರಿಧೇ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಆದಿಶಂಕರಾಚ್ಯುತಪ್ರಿಯಾತ್ಮಸಂಭವ ಪ್ರಭೋ
ಆದಿಭೂತನಾಥ ಸಾಧುಭಕ್ತಚಿಂತಿತಪ್ರದ ।
ಭೂತಿಭೂಷ ವೇದಘೋಷಪಾರಿತೋಷ ಶಾಶ್ವತ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 2 ॥

ಪಂಚಬಾಣಕೋಟಿಕೋಮಲಾಕೃತೇ ಕೃಪಾನಿಧೇ
ಪಂಚಗವ್ಯಪಾಯಸಾನ್ನಪಾನಕಾದಿಮೋದಕ ।
ಪಂಚಭೂತಸಂಚಯ ಪ್ರಪಂಚಭೂತಪಾಲಕ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯವೀತಿಹೋತ್ರನೇತ್ರ ನೇತ್ರಮೋಹನ
ಸಾಂದ್ರಸುಂದರಸ್ಮಿತಾರ್ದ್ರ ಕೇಸರೀಂದ್ರವಾಹನ ।
ಇಂದ್ರವಂದನೀಯಪಾದ ಸಾಧುವೃಂದಜೀವನ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 4 ॥

ವೀರಬಾಹುವರ್ಣನೀಯವೀರ್ಯಶೌರ್ಯವಾರಿಧೇ
ವಾರಿಜಾಸನಾದಿದೇವವಂದ್ಯ ಸುಂದರಾಕೃತೇ ।
ವಾರಣೇಂದ್ರವಾಜಿಸಿಂಹವಾಹ ಭಕ್ತಶೇವಧೇ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 5 ॥

ಅತ್ಯುದಾರಭಕ್ತಚಿತ್ತರಂಗನರ್ತನಪ್ರಭೋ
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧನಿರ್ಮಲಾದ್ವಿತೀಯ ಧರ್ಮಪಾಲಕ ।
ಸತ್ಯರೂಪ ಮುಕ್ತಿರೂಪ ಸರ್ವದೇವತಾತ್ಮಕ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 6 ॥

ಸಾಮಗಾನಲೋಲ ಶಾಂತಶೀಲ ಧರ್ಮಪಾಲಕ
ಸೋಮಸುಂದರಾಸ್ಯ ಸಾಧುಪೂಜನೀಯಪಾದುಕ ।
ಸಾಮದಾನಭೇದದಂಡಶಾಸ್ತ್ರನೀತಿಬೋಧಕ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 7 ॥

ಸುಪ್ರಸನ್ನದೇವದೇವ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯಕ
ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶ ಧರ್ಮಪಾಲ ಸರ್ವಭೂತನಾಯಕ ।
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಂಚಶೈಲಸನ್ನಿಕೇತನರ್ತಕ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 8 ॥

ಶೂಲಚಾಪಬಾಣಖಡ್ಗವಜ್ರಶಕ್ತಿಶೋಭಿತ
ಬಾಲಸೂರ್ಯಕೋಟಿಭಾಸುರಾಂಗ ಭೂತಸೇವಿತ ।
ಕಾಲಚಕ್ರ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸಮನ್ವಿತ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 9 ॥

ಅದ್ಭುತಾತ್ಮಬೋಧಸತ್ಸನಾತನೋಪದೇಶಕ
ಬುದ್ಬುದೋಪಮಪ್ರಪಂಚವಿಭ್ರಮಪ್ರಕಾಶಕ ।
ಸಪ್ರಥಪ್ರಗಲ್ಭಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶ ದಿವ್ಯದೇಶಿಕ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 10 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ದಶಕಮ್ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *