અંગારક અષ્ટોત્તર શત નામ સ્તોત્રમ્ | Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

મહીસુતો મહાભાગો મંગળો મંગળપ્રદઃ
મહાવીરો મહાશૂરો મહાબલપરાક્રમઃ ॥ 1 ॥

મહારૌદ્રો મહાભદ્રો માનનીયો દયાકરઃ
માનજોઽમર્ષણઃ ક્રૂરઃ તાપપાપવિવર્જિતઃ ॥ 2 ॥

સુપ્રતીપઃ સુતામ્રાક્ષઃ સુબ્રહ્મણ્યઃ સુખપ્રદઃ
વક્રસ્તંભાદિગમનો વરેણ્યો વરદઃ સુખી ॥ 3 ॥

વીરભદ્રો વિરૂપાક્ષો વિદૂરસ્થો વિભાવસુઃ
નક્ષત્રચક્રસંચારી ક્ષત્રપઃ ક્ષાત્રવર્જિતઃ ॥ 4 ॥

ક્ષયવૃદ્ધિવિનિર્મુક્તઃ ક્ષમાયુક્તો વિચક્ષણઃ
અક્ષીણફલદઃ ચક્ષુર્ગોચરશ્શુભલક્ષણઃ ॥ 5 ॥

વીતરાગો વીતભયો વિજ્વરો વિશ્વકારણઃ
નક્ષત્રરાશિસંચારો નાનાભયનિકૃંતનઃ ॥ 6 ॥

કમનીયો દયાસારઃ કનત્કનકભૂષણઃ
ભયઘ્નો ભવ્યફલદો ભક્તાભયવરપ્રદઃ ॥ 7 ॥

શત્રુહંતા શમોપેતઃ શરણાગતપોષકઃ
સાહસઃ સદ્ગુણાધ્યક્ષઃ સાધુઃ સમરદુર્જયઃ ॥ 8 ॥

દુષ્ટદૂરઃ શિષ્ટપૂજ્યઃ સર્વકષ્ટનિવારકઃ
દુશ્ચેષ્ટવારકો દુઃખભંજનો દુર્ધરો હરિઃ ॥ 9 ॥

દુઃસ્વપ્નહંતા દુર્ધર્ષો દુષ્ટગર્વવિમોચકઃ
ભરદ્વાજકુલોદ્ભૂતો ભૂસુતો ભવ્યભૂષણઃ ॥ 10 ॥

રક્તાંબરો રક્તવપુર્ભક્તપાલનતત્પરઃ
ચતુર્ભુજો ગદાધારી મેષવાહો મિતાશનઃ ॥ 11 ॥

શક્તિશૂલધરશ્શક્તઃ શસ્ત્રવિદ્યાવિશારદઃ
તાર્કિકઃ તામસાધારઃ તપસ્વી તામ્રલોચનઃ ॥ 12 ॥

તપ્તકાંચનસંકાશો રક્તકિંજલ્કસંનિભઃ
ગોત્રાધિદેવો ગોમધ્યચરો ગુણવિભૂષણઃ ॥ 13 ॥

અસૃજંગારકોઽવંતીદેશાધીશો જનાર્દનઃ
સૂર્યયામ્યપ્રદેશસ્થો યાવનો યામ્યદિઙ્મુખઃ ॥ 14 ॥

ત્રિકોણમંડલગતઃ ત્રિદશાધિપસન્નુતઃ
શુચિઃ શુચિકરઃ શૂરો શુચિવશ્યઃ શુભાવહઃ ॥ 15 ॥

મેષવૃશ્ચિકરાશીશો મેધાવી મિતભાષણઃ
સુખપ્રદઃ સુરૂપાક્ષઃ સર્વાભીષ્ટફલપ્રદઃ ॥ 16 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *