અર્ધનારીશ્વર સ્તોત્રમ | Ardhanarishwara Stotram In Gujarati

Also Read This In:- English, Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu.

મન્દારમાલાલુલિતાલકાયૈ કપાલમાલાઙ્કિતશેખરાય | 
દિવ્યામ્બરાયૈ ચ દિગમ્બરાય નમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ||૧||

એકઃ સ્તનસ્તુઙ્ગતરઃ પરસ્ય વાર્તામિવ પ્રષ્ટુમગાન્મુખાગ્રમ | 
યસ્યાઃ પ્રિયાર્ધસ્થિતિમુદ્વહન્ત્યાઃ સા પાતુ વઃ પર્વતરાજપુત્રી ||૨|| 

યસ્યોપવીતગુણ એવ ફણાવઋતૈકવક્ષોરુહઃ કુચપટીયતિ વામભાગે | 
તસ્મૈ મમાસ્તુ તમસામવસાનસીમ્ને ચન્દ્રાર્ધમૌલિશિરસે નમસ્યા ||૩|| 

સ્વેદાર્દ્રવામકુચમણ્ડનપત્રભઙ્ગસંશોષિદક્ષિણકરાઙ્કુલિભસ્મરેણુઃ | 
સ્ત્રીપુંનપુંસકપદવ્યતિલઙ્ઘિની વઃ શંભોસ્તનુઃ સુખયતુ પ્રકૃતિશ્ચતુર્થી ||૪|| 

ઇત્યર્ધનારીશ્વરસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||
 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *