રાહુ અષ્ટોત્તર નામાવલિ | Rahu Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ૐ રાહવે નમઃ |

ૐ સિંહિકેયાય નમઃ |

ૐ વિધંતુદાય નમઃ |

ૐ સુરશત્રવે નમઃ |

ૐ તમસે નમઃ |

ૐ ફણિને નમઃ |

ૐ ગાર્ગ્યાનયાય નમઃ |

ૐ સુરાગવે નમઃ |

ૐ નીલજીમૂતસંકાશાય નમઃ |

ૐ ચતુર્ભુજાય નમઃ || ૧૦ ||

ૐ ખડ્ગખેટકધારિણે નમઃ |

ૐ વરદાયકહસ્તાય નમઃ |

ૐ શૂલાયુધાય નમઃ |

ૐ મેઘવર્ણાય નમઃ |

ૐ કૃષ્ણધ્વજપતાકવતે નમઃ |

ૐ દક્ષિણાભિમુખરથાય નમઃ |

ૐ તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રકરાય નમઃ |

ૐ શૂર્પાકારસનસ્થાય નમઃ |

ૐ ગોમેધાભરણપ્રિયાય નમઃ |

ૐ માષપ્રિયાય નમઃ || ૨૦ ||

ૐ કાશ્યપર્ષિનંદનાય નમઃ |

ૐ ભુજગેશ્વરાય નમઃ |

ૐ ઉલ્કાપાતયિત્રે નમઃ |

ૐ શૂલનિધિપાય નમઃ |

ૐ કૃષ્ણસર્પરાજ્ઞે નમઃ |

ૐ વૃષત્પાલાવ્રતાસ્યાય નમઃ |

ૐ અર્ધશરીરાય નમઃ |

ૐ જાડ્યપ્રદાય નમઃ |

ૐ રવીંદુભીકરાય નમઃ |

ૐ છાયાસ્વરૂપિણે નમઃ || ૩૦ ||

ૐ કથિનાંગકાય નમઃ |

ૐ દ્વિષટ્ ચક્રછેદકાય નમઃ |

ૐ કરાળાસ્યાય નમઃ |

ૐ ભયંકરાય નમઃ |

ૐ ક્રૂરકર્મિણે નમઃ |

ૐ તમોરૂપાય નમઃ |

ૐ શ્યામાત્મને નમઃ |

ૐ નીલલોહિતાય નમઃ |

ૐ કિરીટિને નમઃ |

ૐ નીલવસનાય નમઃ || ૪૦ ||

ૐ શનિસામંતવર્ત્મગાય નમઃ |

ૐ ચંડાલવર્ણાય નમઃ |

ૐ આત્વર્ક્ષ્યભવાય નમઃ |

ૐ મેષભવાય નમઃ |

ૐ શનિલત્પલદાય નમઃ |

ૐ શૂલાય નમઃ |

ૐ અપસવ્યગતયે નમઃ |

ૐ ઉપરાગકરાય નમઃ |

ૐ સૂર્યેંદુચ્છવિવ્રાતકરાય નમઃ |

ૐ નીલપુષ્પવિહારાય નમઃ || ૫૦ ||

ૐ ગ્રહશ્રેષ્ઠાય નમઃ |

ૐ અષ્ટમગ્રહાય નમઃ |

ૐ કબંધમાત્રદેહાય નમઃ |

ૐ યાતુધાનકુલોદ્ભવાય નમઃ |

ૐ ગોવિંદવરપાત્રાય નમઃ |

ૐ દેવજાતિપ્રવિષ્ઠકાય નમઃ |

ૐ ક્રૂરાય નમઃ |

ૐ ઘોરાય નમઃ |

ૐ શનેર્મિત્રાય નમઃ |

ૐ શુક્રમિત્રાય નમઃ || ૬૦ ||

ૐ અગોચરાય નમઃ |

ૐ મૌનયે નમઃ |

ૐ ગંગાસ્નાનયાત્રાય નમઃ |

ૐ સ્વગૃહેભૂબલાઢ્યકાય નમઃ |

ૐ સ્વગૃહેસ્યબલહૃતે નમઃ |

ૐ માતામહકારકાય નમઃ |

ૐ ચંદ્રાયુતચંડાલજન્મસૂચકાય નમઃ |

ૐ જન્મસિંહાય નમઃ |

ૐ રાજ્યધાત્રે નમઃ |

ૐ મહાકાયાય નમઃ || ૭૦ ||

ૐ જન્મકર્ત્રે નમઃ |

ૐ રાજ્યકર્ત્રે નમઃ |

ૐ મત્તકાજ્ઞાનપ્રદાયિને નમઃ |

ૐ જન્મકન્યારાજ્યદાયકાય નમઃ |

ૐ જન્મહાનિદાય નમઃ |

ૐ નવમેપિતૃરોગાય નમઃ |

ૐ પંચમેશોકનાયકાય નમઃ |

ૐ દ્યૂનેકળત્રહંત્રે નમઃ |

ૐ સપ્તમેકલહપ્રદાયકાય નમઃ |

ૐ ષષ્ઠેવિત્તદાત્રે નમઃ || ૮૦ ||

ૐ ચતુર્થેવરદાયકાય નમઃ |

ૐ નવમેપાપદાત્રે નમઃ |

ૐ દશમેશોકદાયકાય નમઃ |

ૐ આદૌયશઃપ્રદાત્રે નમઃ |

ૐ અંત્યવૈર્યપ્રદાયકાય નમઃ |

ૐ કલાત્મને નમઃ |

ૐ ગોચરાચરાય નમઃ |

ૐ ધનેકકુત્પ્રદાયકાય નમઃ |

ૐ પંચમેદૃષણાશૃંગદાયકાય નમઃ |

ૐ સ્વર્ભાનવે નમઃ || ૯૦ ||

ૐ બલિને નમઃ |

ૐ મહાસૌખ્યપ્રદાયકાય નમઃ |

ૐ ચંદ્રવૈરિણે નમઃ |

ૐ શાશ્વતાય નમઃ |

ૐ સૂર્યશતૃવે નમઃ |

ૐ પાપગ્રહાય નમઃ |

ૐ શાંભવાય નમઃ |

ૐ પૂજ્યકાય નમઃ |

ૐ પાઠિનપૂર્ણદાય નમઃ |

ૐ પૈઠીનસકુલોદ્ભવાય નમઃ || ૧૦૦ ||

ૐ ભક્તરક્ષાય નમઃ |

ૐ રાહુમૂર્તયે નમઃ |

ૐ સર્વાભીષ્ટફલપ્રદાય નમઃ |

ૐ દીર્ઘાય નમઃ |

ૐ કૃષ્ણાય નમઃ |

ૐ અશિવણે નમઃ |

ૐ વિષ્ણુનેત્રારયે નમઃ |

ૐ દેવાય નમઃ |

ૐ દાનવાય નમઃ || ૧૦૯ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *