ராஹு அஷ்டோத்தர னாமாவளி | Rahu Ashtottara Shatanamavali In Tamil

Also Read This In:- Bengali,Gujarati, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் ராஹவே னமஃ |

ஓம் ஸிம்ஹிகேயாய னமஃ |

ஓம் விதம்துதாய னமஃ |

ஓம் ஸுரஶத்ரவே னமஃ |

ஓம் தமஸே னமஃ |

ஓம் பணினே னமஃ |

ஓம் கார்க்யானயாய னமஃ |

ஓம் ஸுராகவே னமஃ |

ஓம் னீலஜீமூதஸம்காஶாய னமஃ |

ஓம் சதுர்புஜாய னமஃ || ௧0 ||

ஓம் கட்ககேடகதாரிணே னமஃ |

ஓம் வரதாயகஹஸ்தாய னமஃ |

ஓம் ஶூலாயுதாய னமஃ |

ஓம் மேகவர்ணாய னமஃ |

ஓம் க்றுஷ்ணத்வஜபதாகவதே னமஃ |

ஓம் தக்ஷிணாபிமுகரதாய னமஃ |

ஓம் தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ரகராய னமஃ |

ஓம் ஶூர்பாகாரஸனஸ்தாய னமஃ |

ஓம் கோமேதாபரணப்ரியாய னமஃ |

ஓம் மாஷப்ரியாய னமஃ || ௨0 ||

ஓம் காஶ்யபர்ஷினம்தனாய னமஃ |

ஓம் புஜகேஶ்வராய னமஃ |

ஓம் உல்காபாதயித்ரே னமஃ |

ஓம் ஶூலனிதிபாய னமஃ |

ஓம் க்றுஷ்ணஸர்பராஜ்ஞே னமஃ |

ஓம் வ்றுஷத்பாலாவ்ரதாஸ்யாய னமஃ |

ஓம் அர்தஶரீராய னமஃ |

ஓம் ஜாட்யப்ரதாய னமஃ |

ஓம் ரவீம்துபீகராய னமஃ |

ஓம் சாயாஸ்வரூபிணே னமஃ || ௩0 ||

ஓம் கதினாம்ககாய னமஃ |

ஓம் த்விஷட் சக்ரசேதகாய னமஃ |

ஓம் கராளாஸ்யாய னமஃ |

ஓம் பயம்கராய னமஃ |

ஓம் க்ரூரகர்மிணே னமஃ |

ஓம் தமோரூபாய னமஃ |

ஓம் ஶ்யாமாத்மனே னமஃ |

ஓம் னீலலோஹிதாய னமஃ |

ஓம் கிரீடினே னமஃ |

ஓம் னீலவஸனாய னமஃ || ௪0 ||

ஓம் ஶனிஸாமம்தவர்த்மகாய னமஃ |

ஓம் சம்டாலவர்ணாய னமஃ |

ஓம் ஆத்வர்க்ஷ்யபவாய னமஃ |

ஓம் மேஷபவாய னமஃ |

ஓம் ஶனிலத்பலதாய னமஃ |

ஓம் ஶூலாய னமஃ |

ஓம் அபஸவ்யகதயே னமஃ |

ஓம் உபராககராய னமஃ |

ஓம் ஸூர்யேம்துச்சவிவ்ராதகராய னமஃ |

ஓம் னீலபுஷ்பவிஹாராய னமஃ || ௫0 ||

ஓம் க்ரஹஶ்ரேஷ்டாய னமஃ |

ஓம் அஷ்டமக்ரஹாய னமஃ |

ஓம் கபம்தமாத்ரதேஹாய னமஃ |

ஓம் யாதுதானகுலோத்பவாய னமஃ |

ஓம் கோவிம்தவரபாத்ராய னமஃ |

ஓம் தேவஜாதிப்ரவிஷ்டகாய னமஃ |

ஓம் க்ரூராய னமஃ |

ஓம் கோராய னமஃ |

ஓம் ஶனேர்மித்ராய னமஃ |

ஓம் ஶுக்ரமித்ராய னமஃ || ௬0 ||

ஓம் அகோசராய னமஃ |

ஓம் மௌனயே னமஃ |

ஓம் கம்காஸ்னானயாத்ராய னமஃ |

ஓம் ஸ்வக்றுஹேபூபலாட்யகாய னமஃ |

ஓம் ஸ்வக்றுஹேஸ்யபலஹ்றுதே னமஃ |

ஓம் மாதாமஹகாரகாய னமஃ |

ஓம் சம்த்ராயுதசம்டாலஜன்மஸூசகாய னமஃ |

ஓம் ஜன்மஸிம்ஹாய னமஃ |

ஓம் ராஜ்யதாத்ரே னமஃ |

ஓம் மஹாகாயாய னமஃ || ௭0 ||

ஓம் ஜன்மகர்த்ரே னமஃ |

ஓம் ராஜ்யகர்த்ரே னமஃ |

ஓம் மத்தகாஜ்ஞானப்ரதாயினே னமஃ |

ஓம் ஜன்மகன்யாராஜ்யதாயகாய னமஃ |

ஓம் ஜன்மஹானிதாய னமஃ |

ஓம் னவமேபித்றுரோகாய னமஃ |

ஓம் பம்சமேஶோகனாயகாய னமஃ |

ஓம் த்யூனேகளத்ரஹம்த்ரே னமஃ |

ஓம் ஸப்தமேகலஹப்ரதாயகாய னமஃ |

ஓம் ஷஷ்டேவித்ததாத்ரே னமஃ || ௮0 ||

ஓம் சதுர்தேவரதாயகாய னமஃ |

ஓம் னவமேபாபதாத்ரே னமஃ |

ஓம் தஶமேஶோகதாயகாய னமஃ |

ஓம் ஆதௌயஶஃப்ரதாத்ரே னமஃ |

ஓம் அம்த்யவைர்யப்ரதாயகாய னமஃ |

ஓம் கலாத்மனே னமஃ |

ஓம் கோசராசராய னமஃ |

ஓம் தனேககுத்ப்ரதாயகாய னமஃ |

ஓம் பம்சமேத்றுஷணாஶ்றும்கதாயகாய னமஃ |

ஓம் ஸ்வர்பானவே னமஃ || ௯0 ||

ஓம் பலினே னமஃ |

ஓம் மஹாஸௌக்யப்ரதாயகாய னமஃ |

ஓம் சம்த்ரவைரிணே னமஃ |

ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ |

ஓம் ஸூர்யஶத்றுவே னமஃ |

ஓம் பாபக்ரஹாய னமஃ |

ஓம் ஶாம்பவாய னமஃ |

ஓம் பூஜ்யகாய னமஃ |

ஓம் பாடினபூர்ணதாய னமஃ |

ஓம் பைடீனஸகுலோத்பவாய னமஃ || ௧00 ||

ஓம் பக்தரக்ஷாய னமஃ |

ஓம் ராஹுமூர்தயே னமஃ |

ஓம் ஸர்வாபீஷ்டபலப்ரதாய னமஃ |

ஓம் தீர்காய னமஃ |

ஓம் க்றுஷ்ணாய னமஃ |

ஓம் அஶிவணே னமஃ |

ஓம் விஷ்ணுனேத்ராரயே னமஃ |

ஓம் தேவாய னமஃ |

ஓம் தானவாய னமஃ || ௧0௯ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *