ஶ்ரீ ஹனுமான் ப³ட³பா³னல ஸ்தோத்ரம் | Hanuman Badabanala Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ ஹனுமத்³ப³ட³பா³னல ஸ்தோத்ர மஹாமன்த்ரஸ்ய ஶ்ரீராமசன்த்³ர ருஷி:, ஶ்ரீ ப³ட³பா³னல ஹனுமான் தே³வதா, மம ஸமஸ்த ரோக³ ப்ரஶமனார்த²ம் ஆயுராரோக்³ய ஐஶ்வர்யாபி⁴வ்ருத்³த்⁴யர்த²ம் ஸமஸ்த பாபக்ஷயார்த²ம் ஶ்ரீஸீதாராமசன்த்³ர ப்ரீத்யர்த²ம் ஹனுமத்³ப³ட³பா³னல ஸ்தோத்ர ஜபம் கரிஷ்யே ।

ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாஹனுமதே ப்ரகட பராக்ரம ஸகல தி³ங்மண்ட³ல யஶோவிதான த⁴வல்தீ³க்ருத ஜக³த்த்ரிதய வஜ்ரதே³ஹ, ருத்³ராவதார, லங்காபுரீ த³ஹன, உமா அனலமன்த்ர உத³தி⁴ப³ன்த⁴ன, த³ஶஶிர: க்ருதான்தக, ஸீதாஶ்வாஸன, வாயுபுத்ர, அஞ்ஜனீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴த, ஶ்ரீராமலக்ஷ்மணானந்த³கர, கபிஸைன்யப்ராகார ஸுக்³ரீவ ஸாஹாய்யகரண, பர்வதோத்பாடன, குமார ப்³ரஹ்மசாரின், க³ம்பீ⁴ரனாத³ ஸர்வபாபக்³ரஹவாரண, ஸர்வஜ்வரோச்சாடன, டா³கினீ வித்⁴வம்ஸன,

ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மஹாவீராய, ஸர்வது³:க²னிவாரணாய, ஸர்வக்³ரஹமண்ட³ல ஸர்வபூ⁴தமண்ட³ல ஸர்வபிஶாசமண்ட³லோச்சாடன பூ⁴தஜ்வர ஏகாஹிகஜ்வர த்³வ்யாஹிகஜ்வர த்ர்யாஹிகஜ்வர சாதுர்தி²கஜ்வர ஸன்தாபஜ்வர விஷமஜ்வர தாபஜ்வர மாஹேஶ்வர வைஷ்ணவ ஜ்வரான் சி²ன்தி³ சி²ன்தி³, யக்ஷ ராக்ஷஸ பூ⁴தப்ரேதபிஶாசான் உச்சாடய உச்சாடய,

ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாஹனுமதே,

ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர: ஆம் ஹாம் ஹாம் ஹாம் ஔம் ஸௌம் ஏஹி ஏஹி,

ஓம் ஹம் ஓம் ஹம் ஓம் ஹம் ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாஹனுமதே ஶ்ரவணசக்ஷுர்பூ⁴தானாம் ஶாகினீ டா³கினீ விஷம து³ஷ்டானாம் ஸர்வவிஷம் ஹர ஹர ஆகாஶ பு⁴வனம் பே⁴த³ய பே⁴த³ய சே²த³ய சே²த³ய மாரய மாரய ஶோஷய ஶோஷய மோஹய மோஹய ஜ்வாலய ஜ்வாலய ப்ரஹாரய ப்ரஹாரய ஸகலமாயாம் பே⁴த³ய பே⁴த³ய,

ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாஹனுமதே ஸர்வக்³ரஹோச்சாடன பரப³லம் க்ஷோப⁴ய க்ஷோப⁴ய ஸகலப³ன்த⁴ன மோக்ஷணம் குரு குரு ஶிர:ஶூல கு³ல்மஶூல ஸர்வஶூலான்னிர்மூலய நிர்மூலய
நாக³ பாஶ அனந்த வாஸுகி தக்ஷக கர்கோடக கால்தீ³யான் யக்ஷ குல ஜலக³த பி³லக³த ராத்ரிஞ்சர தி³வாசர ஸர்வான்னிர்விஷம் குரு குரு ஸ்வாஹா,

ராஜப⁴ய சோரப⁴ய பரயன்த்ர பரமன்த்ர பரதன்த்ர பரவித்³யா சே²த³ய சே²த³ய ஸ்வமன்த்ர ஸ்வயன்த்ர ஸ்வவித்³ய: ப்ரகடய ப்ரகடய ஸர்வாரிஷ்டான்னாஶய நாஶய ஸர்வஶத்ரூன்னாஶய நாஶய அஸாத்⁴யம் ஸாத⁴ய ஸாத⁴ய ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ।

இதி ஶ்ரீ விபீ⁴ஷணக்ருத ஹனுமத்³ப³ட³பா³னல ஸ்தோத்ரம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *