ਪਵਮਾਨ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ | Pavamana Suktam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਮ੍ ॥ ਹਿਰ॑ਣ੍ਯਵਰ੍ਣਾਃ॒ ਸ਼ੁਚ॑ਯਃ ਪਾਵ॒ਕਾ
ਯਾਸੁ॑ ਜਾ॒ਤਃ ਕ॒ਸ਼੍ਯਪੋ॒ ਯਾਸ੍ਵਿਂਦ੍ਰਃ॑ ।
ਅ॒ਗ੍ਨਿਂ-ਯਾਁ ਗਰ੍ਭ॑ਓ ਦਧਿ॒ਰੇ ਵਿਰੂ॑ਪਾ॒ਸ੍ਤਾ
ਨ॒ ਆਪ॒ਸ਼੍ਸ਼ਗ੍ਗ੍ ਸ੍ਯੋ॒ਨਾ ਭ॑ਵਂਤੁ ॥

ਯਾਸਾ॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਰਾਜਾ॒ ਵਰੁ॑ਣੋ॒ ਯਾਤਿ॒ ਮਧ੍ਯੇ॑
ਸਤ੍ਯਾਨ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤੇ ਅ॑ਵ॒ਪਸ਼੍ਯਂ॒ ਜਨਾ॑ਨਾਮ੍ ।
ਮ॒ਧੁ॒ਸ਼੍ਚੁਤ॒ਸ਼੍ਸ਼ੁਚ॑ਯੋ॒ ਯਾਃ ਪਾ॑ਵ॒ਕਾਸ੍ਤਾ
ਨ॒ ਆਪ॒ਸ਼੍ਸ਼ਗ੍ਗ੍ ਸ੍ਯੋ॒ਨਾ ਭ॑ਵਂਤੁ ॥

ਯਾਸਾਂ᳚ ਦੇ॒ਵਾ ਦਿ॒ਵਿ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਣ੍ਵਂਤਿ॑ ਭ॒ਕ੍ਸ਼ਂ
ਯਾ ਅਂ॒ਤਰਿ॑ਕ੍ਸ਼ੇ ਬਹੁ॒ਧਾ ਭਵਂ॑ਤਿ ।
ਯਾਃ ਪ੍ਰੁਰੁਇ॑ਥਿ॒ਵੀਂ ਪਯ॑ਸੋਂ॒ਦਂਤਿ ਸ਼ੁ॒ਕ੍ਰਾਸ੍ਤਾ
ਨ॒ ਆਪ॒ਸ਼੍ਸ਼ਗ੍ਗ੍ ਸ੍ਯੋ॒ਨਾ ਭ॑ਵਂਤੁ ॥

ਸ਼ਿ॒ਵੇਨ॑ ਮਾ॒ ਚਕ੍ਸ਼ੁ॑ਸ਼ਾ ਪਸ਼੍ਯਤਾਪਸ਼੍ਸ਼ਿ॒ਵਯਾ॑
ਤ॒ਨੁਵੋਪ॑ ਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਤ॒ ਤ੍ਵਚ॑ਓ ਮੇ ।
ਸਰ੍ਵਾਗ੍॑ਓ ਅ॒ਗ੍ਨੀਗ੍​ਮ੍ ਰ॑ਪ੍ਸੁ॒ਸ਼ਦੋ॑ ਹੁਵੇ ਵੋ॒ ਮਯਿ॒
ਵਰ੍ਚੋ॒ ਬਲ॒ਮੋਜੋ॒ ਨਿਧ॑ਤ੍ਤ ॥

ਪਵ॑ਮਾਨ॒ਸ੍ਸੁਵ॒ਰ੍ਜਨਃ॑ । ਪ॒ਵਿਤ੍ਰੇ॑ਣ॒ ਵਿਚ॑ਰ੍​ਸ਼ਣਿਃ ।
ਯਃ ਪੋਤਾ॒ ਸ ਪੁ॑ਨਾਤੁ ਮਾ । ਪੁ॒ਨਂਤੁ॑ ਮਾ ਦੇਵਜ॒ਨਾਃ ।
ਪੁ॒ਨਂਤੁ॒ ਮਨ॑ਵੋ ਧਿ॒ਯਾ । ਪੁ॒ਨਂਤੁ॒ ਵਿਸ਼੍ਵ॑ ਆ॒ਯਵਃ॑ ।
ਜਾਤ॑ਵੇਦਃ ਪ॒ਵਿਤ੍ਰ॑ਵਤ੍ । ਪ॒ਵਿਤ੍ਰੇ॑ਣ ਪੁਨਾਹਿ ਮਾ ।
ਸ਼ੁ॒ਕ੍ਰੇਣ॑ ਦੇਵ॒ਦੀਦ੍ਯ॑ਤ੍ । ਅਗ੍ਨੇ॒ ਕ੍ਰਤ੍ਵਾ॒ ਕ੍ਰਤੂ॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਰਨੁ॑ ।
ਯਤ੍ਤੇ॑ ਪ॒ਵਿਤ੍ਰ॑ਮ॒ਰ੍ਚਿਸ਼ਿ॑ । ਅਗ੍ਨੇ॒ ਵਿਤ॑ਤਮਂਤ॒ਰਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮ॒ ਤੇਨ॑ ਪੁਨੀਮਹੇ । ਉ॒ਭਾਭ੍ਯਾਂ᳚ ਦੇਵਸਵਿਤਃ ।
ਪ॒ਵਿਤ੍ਰੇ॑ਣ ਸ॒ਵੇਨ॑ ਚ । ਇ॒ਦਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ ਪੁਨੀਮਹੇ ।
ਵੈ॒ਸ਼੍ਵ॒ਦੇ॒ਵੀ ਪੁ॑ਨ॒ਤੀ ਦੇ॒ਵ੍ਯਾਗਾ᳚ਤ੍ ।
ਯਸ੍ਯੈ॑ ਬ॒ਹ੍ਵੀਸ੍ਤ॒ਨੁਵੋ॑ ਵੀ॒ਤਪ੍ਰੁਰੁਇ॑ਸ਼੍ਠਾਃ ।
ਤਯਾ॒ ਮਦਂ॑ਤਃ ਸਧ॒ਮਾਦ੍ਯੇ॑ਸ਼ੁ ।
ਵ॒ਯਗ੍ਗ੍ ਸ੍ਯਾ॑ਮ॒ ਪਤ॑ਯੋ ਰਯੀ॒ਣਾਮ੍ ।
ਵੈ॒ਸ਼੍ਵਾ॒ਨ॒ਰੋ ਰ॒ਸ਼੍ਮਿਭਿ॑ਰ੍ਮਾ ਪੁਨਾਤੁ ।
ਵਾਤਃ॑ ਪ੍ਰਾ॒ਣੇਨੇ॑ਸ਼ਿ॒ਰੋ ਮ॑ਯੋ॒ ਭੂਃ ।
ਦ੍ਯਾਵਾ॑ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿ॒ਵੀ ਪਯ॑ਸਾ॒ ਪਯੋ॑ਭਿਃ ।
ਰੁਰੁਇ॒ਤਾਵ॑ਰੀ ਯ॒ਜ੍ਞਿਯੇ॑ ਮਾ ਪੁਨੀਤਾਮ੍ ॥

ਬ੍ਰੁਰੁਇ॒ਹਦ੍ਭਿਃ॑ ਸਵਿਤ॒ਸ੍ਤ੍ਰੁਰੁਇਭਿਃ॑ । ਵਰ੍‍ਸ਼ਿ॑ਸ਼੍ਠੈਰ੍ਦੇਵ॒ਮਨ੍ਮ॑ਭਿਃ । ਅਗ੍ਨੇ॒ ਦਕ੍ਸ਼ੈਃ᳚ ਪੁਨਾਹਿ ਮਾ । ਯੇਨ॑ ਦੇ॒ਵਾ ਅਪੁ॑ਨਤ । ਯੇਨਾਪੋ॑ ਦਿ॒ਵ੍ਯਂਕਸ਼ਃ॑ । ਤੇਨ॑ ਦਿ॒ਵ੍ਯੇਨ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ਣਾ । ਇ॒ਦਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ ਪੁਨੀਮਹੇ । ਯਃ ਪਾ॑ਵਮਾ॒ਨੀਰ॒ਦ੍ਧ੍ਯੇਤਿ॑ । ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ॑ਭਿ॒ਸ੍ਸਂਭ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਰਸਮ੍᳚ । ਸਰ੍ਵ॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਸ ਪੂ॒ਤਮ॑ਸ਼੍ਨਾਤਿ । ਸ੍ਵ॒ਦਿ॒ਤਂ ਮਾ॑ਤ॒ਰਿਸ਼੍ਵ॑ਨਾ । ਪਾ॒ਵ॒ਮਾ॒ਨੀਰ੍ਯੋ ਅ॒ਧ੍ਯੇਤਿ॑ । ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ॑ਭਿ॒ਸ੍ਸਂਭ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਰਸਮ੍᳚ । ਤਸ੍ਮੈ॒ ਸਰ॑ਸ੍ਵਤੀ ਦੁਹੇ । ਕ੍ਸ਼ੀ॒ਰਗ੍​ਮ੍ ਸ॒ਰ੍ਪਿਰ੍ਮਧੂ॑ਦ॒ਕਮ੍ ॥

ਪਾ॒ਵ॒ਮਾ॒ਨੀਸ੍ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤ੍ਯਯ॑ਨੀਃ । ਸੁ॒ਦੁਘਾ॒ਹਿ ਪਯ॑ਸ੍ਵਤੀਃ । ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ॑ਭਿ॒ਸ੍ਸਂਭ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤੋ॒ ਰਸਃ॑ । ਬ੍ਰਾ॒ਹ੍ਮ॒ਣੇਸ਼੍ਵ॒ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਗ੍॑ਓ ਹਿ॒ਤਮ੍ । ਪਾ॒ਵ॒ਮਾ॒ਨੀਰ੍ਦਿ॑ਸ਼ਂਤੁ ਨਃ । ਇ॒ਮਂ-ਲੋਁ॒ਕਮਥੋ॑ ਅ॒ਮੁਮ੍ । ਕਾਮਾ॒ਨ੍‍ਥ੍ਸਮ॑ਰ੍ਧਯਂਤੁ ਨਃ । ਦੇ॒ਵੀ‍ਰ੍ਦੇ॒ਵੈਃ ਸ॒ਮਾਭ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤਾਃ । ਪਾ॒ਵ॒ਮਾ॒ਨੀਸ੍ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤ੍ਯਯ॑ਨੀਃ । ਸੁ॒ਦੁਘਾ॒ਹਿ ਘ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ॒ਸ਼੍ਚੁਤਃ॑ । ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ॑ਭਿਃ॒ ਸਂਭ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤੋ॒ ਰਸਃ॑ । ਬ੍ਰਾ॒ਹ੍ਮ॒ਣੇਸ਼੍ਵ॒ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਗ੍॑ਓ ਹਿ॒ਤਮ੍ । ਯੇਨ॑ ਦੇ॒ਵਾਃ ਪ॒ਵਿਤ੍ਰੇ॑ਣ । ਆ॒ਤ੍ਮਾਨ॑ਓ ਪੁ॒ਨਤੇ॒ ਸਦਾ᳚ । ਤੇਨ॑ ਸ॒ਹਸ੍ਰ॑ਧਾਰੇਣ । ਪਾ॒ਵ॒ਮਾ॒ਨ੍ਯਃ ਪੁ॑ਨਂਤੁ ਮਾ । ਪ੍ਰਾ॒ਜਾ॒ਪ॒ਤ੍ਯਂ ਪ॒ਵਿਤ੍ਰਮ੍᳚ । ਸ਼॒ਤੋਦ੍ਯਾ॑ਮਗ੍​ਮ੍ ਹਿਰ॒ਣ੍ਮਯਮ੍᳚ । ਤੇਨ॑ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॒ ਵਿਦੋ॑ ਵ॒ਯਮ੍ । ਪੂ॒ਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ ਪੁਨੀਮਹੇ । ਇਂਦ੍ਰ॑ਸ੍ਸੁਨੀ॒ਤੀ ਸ॒ਹਮਾ॑ ਪੁਨਾਤੁ । ਸੋਮ॑ਸ੍ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤ੍ਯਾ ਵ॑ਰੁਣਸ੍ਸ॒ਮੀਚ੍ਯਾ᳚ । ਯ॒ਮੋ ਰਾਜਾ᳚ ਪ੍ਰਮ੍ਰੁਰੁਇ॒ਣਾਭਿਃ॑ ਪੁਨਾਤੁ ਮਾ । ਜਾ॒ਤਵੇ॑ਦਾ ਮੋ॒ਰ੍ਜਯਂ॑ਤ੍ਯਾ ਪੁਨਾਤੁ । ਭੂਰ੍ਭੁਵ॒ਸ੍ਸੁਵਃ॑ ॥

ਓਂ ਤਚ੍ਛਂ॒-ਯੋਁਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇ॑ਣੀਮਹੇ । ਗਾ॒ਤੁਂ-ਯਁ॒ਜ੍ਞਾਯ॑ । ਗਾ॒ਤੁਂ-ਯਁ॒ਜ੍ਞਪ॑ਤਯੇ ।
ਦੈਵੀ᳚ਸ੍ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤਿਰ॑ਸ੍ਤੁ ਨਃ । ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤਿਰ੍ਮਾਨੁ॑ਸ਼ੇਭ੍ਯਃ । ਊ॒ਰ੍ਧ੍ਵਂ ਜਿ॑ਗਾਤੁ ਭੇਸ਼॒ਜਮ੍ । ਸ਼ਨ੍ਨੋ॑ ਅਸ੍ਤੁ ਦ੍ਵਿ॒ਪਦੇ᳚ । ਸ਼ਂ ਚਤੁ॑ਸ਼੍ਪਦੇ ॥
ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *