ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತಂ | Pavamana Suktam In Kannada

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಮ್ ॥ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಃ॒ ಶುಚ॑ಯಃ ಪಾವ॒ಕಾ
ಯಾಸು॑ ಜಾ॒ತಃ ಕ॒ಶ್ಯಪೋ॒ ಯಾಸ್ವಿಂದ್ರಃ॑ ।
ಅ॒ಗ್ನಿಂ-ಯಾಁ ಗರ್ಭ॑ಓ ದಧಿ॒ರೇ ವಿರೂ॑ಪಾ॒ಸ್ತಾ
ನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು ॥

ಯಾಸಾ॒ಗ್ಂ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣೋ॒ ಯಾತಿ॒ ಮಧ್ಯೇ॑
ಸತ್ಯಾನೃ॒ತೇ ಅ॑ವ॒ಪಶ್ಯಂ॒ ಜನಾ॑ನಾಮ್ ।
ಮ॒ಧು॒ಶ್ಚುತ॒ಶ್ಶುಚ॑ಯೋ॒ ಯಾಃ ಪಾ॑ವ॒ಕಾಸ್ತಾ
ನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು ॥

ಯಾಸಾಂ᳚ ದೇ॒ವಾ ದಿ॒ವಿ ಕೃ॒ಣ್ವಂತಿ॑ ಭ॒ಕ್ಷಂ
ಯಾ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಬಹು॒ಧಾ ಭವಂ॑ತಿ ।
ಯಾಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀಂ ಪಯ॑ಸೋಂ॒ದಂತಿ ಶು॒ಕ್ರಾಸ್ತಾ
ನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು ॥

ಶಿ॒ವೇನ॑ ಮಾ॒ ಚಕ್ಷು॑ಷಾ ಪಶ್ಯತಾಪಶ್ಶಿ॒ವಯಾ॑
ತ॒ನುವೋಪ॑ ಸ್ಪೃಶತ॒ ತ್ವಚ॑ಓ ಮೇ ।
ಸರ್ವಾಗ್॑ಓ ಅ॒ಗ್ನೀಗ್ಂ ರ॑ಪ್ಸು॒ಷದೋ॑ ಹುವೇ ವೋ॒ ಮಯಿ॒
ವರ್ಚೋ॒ ಬಲ॒ಮೋಜೋ॒ ನಿಧ॑ತ್ತ ॥

ಪವ॑ಮಾನ॒ಸ್ಸುವ॒ರ್ಜನಃ॑ । ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ॒ ವಿಚ॑ರ್​ಷಣಿಃ ।
ಯಃ ಪೋತಾ॒ ಸ ಪು॑ನಾತು ಮಾ । ಪು॒ನಂತು॑ ಮಾ ದೇವಜ॒ನಾಃ ।
ಪು॒ನಂತು॒ ಮನ॑ವೋ ಧಿ॒ಯಾ । ಪು॒ನಂತು॒ ವಿಶ್ವ॑ ಆ॒ಯವಃ॑ ।
ಜಾತ॑ವೇದಃ ಪ॒ವಿತ್ರ॑ವತ್ । ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ ಪುನಾಹಿ ಮಾ ।
ಶು॒ಕ್ರೇಣ॑ ದೇವ॒ದೀದ್ಯ॑ತ್ । ಅಗ್ನೇ॒ ಕ್ರತ್ವಾ॒ ಕ್ರತೂ॒ಗ್ಂ॒ ರನು॑ ।
ಯತ್ತೇ॑ ಪ॒ವಿತ್ರ॑ಮ॒ರ್ಚಿಷಿ॑ । ಅಗ್ನೇ॒ ವಿತ॑ತಮಂತ॒ರಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॒ ತೇನ॑ ಪುನೀಮಹೇ । ಉ॒ಭಾಭ್ಯಾಂ᳚ ದೇವಸವಿತಃ ।
ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ ಸ॒ವೇನ॑ ಚ । ಇ॒ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಪುನೀಮಹೇ ।
ವೈ॒ಶ್ವ॒ದೇ॒ವೀ ಪು॑ನ॒ತೀ ದೇ॒ವ್ಯಾಗಾ᳚ತ್ ।
ಯಸ್ಯೈ॑ ಬ॒ಹ್ವೀಸ್ತ॒ನುವೋ॑ ವೀ॒ತಪೃ॑ಷ್ಠಾಃ ।
ತಯಾ॒ ಮದಂ॑ತಃ ಸಧ॒ಮಾದ್ಯೇ॑ಷು ।
ವ॒ಯಗ್ಗ್ ಸ್ಯಾ॑ಮ॒ ಪತ॑ಯೋ ರಯೀ॒ಣಾಮ್ ।
ವೈ॒ಶ್ವಾ॒ನ॒ರೋ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿ॑ರ್ಮಾ ಪುನಾತು ।
ವಾತಃ॑ ಪ್ರಾ॒ಣೇನೇ॑ಷಿ॒ರೋ ಮ॑ಯೋ॒ ಭೂಃ ।
ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಪಯ॑ಸಾ॒ ಪಯೋ॑ಭಿಃ ।
ಋ॒ತಾವ॑ರೀ ಯ॒ಜ್ಞಿಯೇ॑ ಮಾ ಪುನೀತಾಮ್ ॥

ಬೃ॒ಹದ್ಭಿಃ॑ ಸವಿತ॒ಸ್ತೃಭಿಃ॑ । ವರ್‍ಷಿ॑ಷ್ಠೈರ್ದೇವ॒ಮನ್ಮ॑ಭಿಃ । ಅಗ್ನೇ॒ ದಕ್ಷೈಃ᳚ ಪುನಾಹಿ ಮಾ । ಯೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಪು॑ನತ । ಯೇನಾಪೋ॑ ದಿ॒ವ್ಯಂಕಶಃ॑ । ತೇನ॑ ದಿ॒ವ್ಯೇನ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ । ಇ॒ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಪುನೀಮಹೇ । ಯಃ ಪಾ॑ವಮಾ॒ನೀರ॒ದ್ಧ್ಯೇತಿ॑ । ಋಷಿ॑ಭಿ॒ಸ್ಸಂಭೃ॑ತ॒ಗ್ಂ॒ ರಸಂ᳚ । ಸರ್ವ॒ಗ್ಂ॒ ಸ ಪೂ॒ತಮ॑ಶ್ನಾತಿ । ಸ್ವ॒ದಿ॒ತಂ ಮಾ॑ತ॒ರಿಶ್ವ॑ನಾ । ಪಾ॒ವ॒ಮಾ॒ನೀರ್ಯೋ ಅ॒ಧ್ಯೇತಿ॑ । ಋಷಿ॑ಭಿ॒ಸ್ಸಂಭೃ॑ತ॒ಗ್ಂ॒ ರಸಂ᳚ । ತಸ್ಮೈ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದುಹೇ । ಕ್ಷೀ॒ರಗ್ಂ ಸ॒ರ್ಪಿರ್ಮಧೂ॑ದ॒ಕಮ್ ॥

ಪಾ॒ವ॒ಮಾ॒ನೀಸ್ಸ್ವ॒ಸ್ತ್ಯಯ॑ನೀಃ । ಸು॒ದುಘಾ॒ಹಿ ಪಯ॑ಸ್ವತೀಃ । ಋಷಿ॑ಭಿ॒ಸ್ಸಂಭೃ॑ತೋ॒ ರಸಃ॑ । ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೇಷ್ವ॒ಮೃತಗ್॑ಓ ಹಿ॒ತಮ್ । ಪಾ॒ವ॒ಮಾ॒ನೀರ್ದಿ॑ಶಂತು ನಃ । ಇ॒ಮಂ-ಲೋಁ॒ಕಮಥೋ॑ ಅ॒ಮುಮ್ । ಕಾಮಾ॒ನ್‍ಥ್ಸಮ॑ರ್ಧಯಂತು ನಃ । ದೇ॒ವೀ‍ರ್ದೇ॒ವೈಃ ಸ॒ಮಾಭೃ॑ತಾಃ । ಪಾ॒ವ॒ಮಾ॒ನೀಸ್ಸ್ವ॒ಸ್ತ್ಯಯ॑ನೀಃ । ಸು॒ದುಘಾ॒ಹಿ ಘೃ॑ತ॒ಶ್ಚುತಃ॑ । ಋಷಿ॑ಭಿಃ॒ ಸಂಭೃ॑ತೋ॒ ರಸಃ॑ । ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೇಷ್ವ॒ಮೃತಗ್॑ಓ ಹಿ॒ತಮ್ । ಯೇನ॑ ದೇ॒ವಾಃ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ । ಆ॒ತ್ಮಾನ॑ಓ ಪು॒ನತೇ॒ ಸದಾ᳚ । ತೇನ॑ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಧಾರೇಣ । ಪಾ॒ವ॒ಮಾ॒ನ್ಯಃ ಪು॑ನಂತು ಮಾ । ಪ್ರಾ॒ಜಾ॒ಪ॒ತ್ಯಂ ಪ॒ವಿತ್ರಂ᳚ । ಶ॒ತೋದ್ಯಾ॑ಮಗ್ಂ ಹಿರ॒ಣ್ಮಯಂ᳚ । ತೇನ॑ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ವಿದೋ॑ ವ॒ಯಮ್ । ಪೂ॒ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಪುನೀಮಹೇ । ಇಂದ್ರ॑ಸ್ಸುನೀ॒ತೀ ಸ॒ಹಮಾ॑ ಪುನಾತು । ಸೋಮ॑ಸ್ಸ್ವ॒ಸ್ತ್ಯಾ ವ॑ರುಣಸ್ಸ॒ಮೀಚ್ಯಾ᳚ । ಯ॒ಮೋ ರಾಜಾ᳚ ಪ್ರಮೃ॒ಣಾಭಿಃ॑ ಪುನಾತು ಮಾ । ಜಾ॒ತವೇ॑ದಾ ಮೋ॒ರ್ಜಯಂ॑ತ್ಯಾ ಪುನಾತು । ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥

ಓಂ ತಚ್ಛಂ॒-ಯೋಁರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ ।
ದೈವೀ᳚ಸ್ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಮ್ । ಶನ್ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ । ಶಂ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ॥
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *