ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਸਹਸ੍ਰ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ | Subramanya Sahasranamavali In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਅਚਿਂਤ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਘਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਪਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਾਥਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮੋਘਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ਼ੋਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਜਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਭਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਤ੍ਯੁਦਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਘਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਦ੍ਰਿਜਾਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਂਤਮਹਿਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਪਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਂਤਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਂਤਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਾਦਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਯ ਨਮਃ । 20

ਓਂ ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਕਲ੍ਮਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਭਿਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਗ੍ਰਧੁਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਾਥਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਪ੍ਰਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਰਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਰਿਂਦਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਖਿਲਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਣਿਮਾਦਿਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਗ੍ਰਣ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਚਂਚਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਰਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਕਲਂਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਿਤਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਗ੍ਨਿਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਵਦ੍ਯਾਂਗਾਯ ਨਮਃ । 40

ਓਂ ਅਦ੍ਭੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਤੀਂਦ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਪਦ੍ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਗਮਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਰ੍ਤਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਰ੍ਯਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਸ਼੍ਰਿਤੇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਨਂਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਰ੍ਤਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਪਨ੍ਨਾਰ੍ਤਿਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ । 60

ਓਂ ਇਭਵਕ੍ਤ੍ਰਾਨੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਭਾਸੁਰਹਰਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਤਿਹਾਸਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਂਦ੍ਰਭੋਗਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਸ਼੍ਟਾਪੂਰ੍ਤਫਲਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਵਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਹਾਮੁਤ੍ਰੇਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਸ਼੍ਟਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਂਦ੍ਰਵਂਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਈਡਨੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਈਸ਼ਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਈਪ੍ਸਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਈਤਿਭੀਤਿਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਈਡ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਈਸ਼ਣਾਤ੍ਰਯਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਦਾਰਕੀਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਦ੍ਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟੋਰੁਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ । 80

ਓਂ ਉਤ੍ਸਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਦਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਤ੍ਸਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਜ੍ਜ੍ਰੁਰੁਇਂਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਦਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਗ੍ਰਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਗ੍ਰਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਦ੍ਵੇਗਘ੍ਨੋਰਗੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਰੁਪ੍ਰਭਾਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਦੀਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਮਾਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਦਾਰਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤਃਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਧ੍ਵਗਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਜਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਧ੍ਵਗਾਯ ਨਮਃ । 100

ਓਂ ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਧ੍ਵਲੋਕੈਕਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਜਾਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਜਿਤੋਦਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਜਿਤੋਰ੍ਜਿਤਸ਼ਾਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਦੇਵਗਣਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਣਤ੍ਰਯਵਿਮੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਜੁਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਜੁਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਜੁਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਤਂਭਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਜੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਸ਼ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੁਲਿਤੋਦ੍ਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੂਤਭਵਪਾਸ਼ਪ੍ਰਭਂਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਏਣਾਂਕਧਰਸਤ੍ਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਏਕਸ੍ਮੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਏਨੋਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ । 120

ਓਂ ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਐਂਦ੍ਰਭੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਐਤਿਹ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਐਂਦ੍ਰਵਂਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਓਜਸ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਓਸ਼ਧਿਸ੍ਥਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਓਜੋਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਓਦਨਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਔਦਾਰ੍ਯਸ਼ੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਔਮੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਔਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਔਨ੍ਨਤ੍ਯਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਔਦਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਔਸ਼ਧਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਔਸ਼ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਔਸ਼ਧਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਸ਼ੁਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਸ਼ੁਮਾਲੀਡ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਬਿਕਾਤਨਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨ੍ਨਦਾਯ ਨਮਃ । 140

ਓਂ ਅਂਧਕਾਰਿਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਧਤ੍ਵਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਬੁਜਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ੍ਤਮਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਰਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ੍ਤੋਕਪੁਣ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ੍ਤਾਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ੍ਤਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ੍ਖਲਤ੍ਸੁਗਤਿਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਮਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੌਂਚਦਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਮਨੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਂਚਨਾਭਾਯ ਨਮਃ । 160

ਓਂ ਕਾਂਤਿਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਵਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੀਰ੍ਤਿਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਕ੍ਕੁਟਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੂਟਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਵਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਂਕੁਮਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਲਮਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਸ਼ਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਕ੍ਕੁਟਧ੍ਵਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਸ਼ਾਨੁਸਂਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੂਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੂਰਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਲਿਤਾਪਹ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਲ੍ਪਤਰਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਿਤਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । 180

ਓਂ ਕਲ੍ਯਾਣਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਲਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਰੁਣਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਲੁਸ਼ਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਠੋਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਵਚਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੋਮਲਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਤ੍ਸਿਤਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਲਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖ੍ਯਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖੇਟਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਡ੍ਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਟ੍ਵਾਂਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਲਨਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖ੍ਯਾਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖੇਚਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । 200

ਓਂ ਖ੍ਯਾਤੇਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖੇਚਰਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਰਤਾਪਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖੇਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖੇਚਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਂਡੇਂਦੁਮੌਲ਼ਿਤਨਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖੇਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖੇਚਰਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਸ੍ਥਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਂਡਿਤਾਰ੍ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖੇਚਰੀਜਨਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਾਂਗੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਿਰਿਜਾਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਣਨਾਥਾਨੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੀਰ੍ਵਾਣਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਹਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ । 220

ਓਂ ਗਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਂਭੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਿਰਿਜਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੂਢਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਦਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਾਗ੍ਰਣ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੋਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਰ੍ਵਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਹ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੀਤਿਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਤਾਤਂਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਦ੍ਯਪਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । 240

ਓਂ ਗੋਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਗਨੇਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਣਨੀਯਚਰਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਤਕ੍ਲੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਾਰ੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘੂਰ੍ਣਿਤਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘ੍ਰੁਰੁਇਣਿਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਗਂਭੀਰਘੋਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਂਟਾਨਾਦਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘੋਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘੋਰਾਘੌਘਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਰ੍ਮਹਂਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘ੍ਰੁਰੁਇਣਾਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਪਾਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘ੍ਰੁਰੁਇਣਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘ੍ਰੁਰੁਇਣਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘੋਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘੋਰਦੈਤ੍ਯਪ੍ਰਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਟਿਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਂਦੋਹਾਯ ਨਮਃ । 260

ਓਂ ਘਨਾਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਸਂਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਂਚਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਪਲਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਨ੍ਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਰਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਰਂਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਕੇਲਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਤਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਂਤਨੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਮਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚੋਰਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਤੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਾਰਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਾਮੀਕਰਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਂਦ੍ਰਾਰ੍ਕਕੋਟਿਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਂਦ੍ਰਮੌਲ਼ਿਤਨੂਭਵਾਯ ਨਮਃ । 280

ਓਂ ਛਾਦਿਤਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਦ੍ਮਹਂਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛੇਦਿਤਾਖਿਲਪਾਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛੇਦੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਤਮਃਕ੍ਲੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਤ੍ਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਮਹਾਯਸ਼ਸੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਾਦਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਸਂਤਾਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਰਿਤਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਸਾਗਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਨ੍ਨਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਾਤੇਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਿਨ੍ਨਸਂਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਂਦੋਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਂਦਗਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਿਨ੍ਨਪਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਵਿਸ਼੍ਛਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਦ੍ਧਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਤ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਜ੍ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਨ੍ਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਨਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਾਹ੍ਨਵੀਸੂਨਵੇ ਨਮਃ । 300

ਓਂ ਜਿਤਾਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਿਤੇਂਦ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜੈਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਰਾਮਰਣਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਜ੍ਜੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਨਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਤ੍ਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਤ੍ਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਂਭਾਰਿਵਂਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਜ੍ਜਨਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਦਾਨਂਦਜਨਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਨਜਾਡ੍ਯਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਪਾਕੁਸੁਮਸਂਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । 320

ਓਂ ਜਨਲੋਚਨਸ਼ੋਭਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਨੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਨਜਨ੍ਮਨਿਬਰ੍ਹਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਂਤੁਤਾਪਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਿਤਦੈਤ੍ਯਮਹਾਵ੍ਰਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਿਤਮਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਿਤਸਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਝਂਝਾਨਿਲਮਹਾਵੇਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਝਰਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਪਾਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਝਰ੍ਝਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਦੈਤ੍ਯੌਘਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਝਲ੍ਲਰੀਵਾਦ੍ਯਸਂਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਮਹਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਟਂਕਾਰਨ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਵਿਭਵਾਯ ਨਮਃ । 340

ਓਂ ਟਂਕਵਜ੍ਰਧ੍ਵਜਾਂਕਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਟਂਕਿਤਾਖਿਲਲੋਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਟਂਕਿਤੈਨਸ੍ਤਮੋਰਵਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਡਂਬਰਪ੍ਰਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਡਂਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਡਂਬਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਡਮਰੁਕਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਡਮਰੋਤ੍ਕਟਸਨ੍ਨਾਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਡਿਂਭਰੂਪਸ੍ਵਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਢਕ੍ਕਾਨਾਦਪ੍ਰੀਤਿਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਢਾਲਿਤਾਸੁਰਸਂਕੁਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਢੌਕਿਤਾਮਰਸਂਦੋਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਢੁਂਢਿਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰਾਨੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੀਵ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਪੋਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਪੋਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਯੀਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । 360

ਓਂ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਾਰਕਾਰਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਾਪਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਾਪਸਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੁਸ਼੍ਟਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੁਸ਼੍ਟਿਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਪੋਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਤਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਤਵਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਤੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥਾਪਕਾਯ ਨਮਃ । 380

ਓਂ ਸ੍ਥੂਲਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥਵਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥਵਿਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥੂਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥਾਨਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥਿਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਯਾਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰਿਤਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰਾਸਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਯਾਸਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਵਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਯਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰ੍ਵਿਗਾਹ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਰ੍ਪਣਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ । 400

ਓਂ ਦੁਰ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਾਨਸ਼ੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਵਿਸ਼ਡ੍ਭੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਵਿਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਵਿਸ਼ਡ੍ਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੀਨਸਂਤਾਪਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਂਦਸ਼ੂਕੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੀਰ੍ਘਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੀਰ੍ਘਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੀਰ੍ਘਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਿਵਸ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਂਡਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਮਯਿਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਰ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਵਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ । 420

ਓਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰ੍ਗਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੀਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਮਂਡਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰੋਦਰਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਃਖਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰਾਰਿਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰ੍ਜਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਵਸੇਨੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰ੍ਜ੍ਞੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰਤਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਂਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੈਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੈਵਚਿਂਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧੁਰਂਧਰਾਯ ਨਮਃ । 440

ਓਂ ਧਰ੍ਮਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਨਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਰ੍ਮੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਨ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਨਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧੂਤਕਿਲ੍ਬਿਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਰ੍ਮਹੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਰ੍ਮਸ਼ੂਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਰ੍ਮਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਰ੍ਮਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧ੍ਰੁਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਰ੍ਮਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । 460

ਓਂ ਧੁਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਰੁਰੁਇਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰ੍ਲੇਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਚਲਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਵਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਂਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਂਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰ੍ਮਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਹਂਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰ੍ਮੋਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਾਤਂਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਂਚਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਾਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਵਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰੀਹਾਯ ਨਮਃ । 480

ਓਂ ਨਿਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰ੍ਮਲਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰ੍ਜਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਃਸਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਗਮਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਕਂਟਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਾਲਂਬਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰੁਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਯਤਕਲ੍ਯਾਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨੈਕਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਦੀਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਲਿਂਦਕਨ੍ਯਾਰਮਣਾਯ ਨਮਃ । 500

ਓਂ ਪੁਰੁਜਿਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੂਰ੍ਣਪੁਣ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯੋਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਸ੍ਮੈ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਤਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਰਾਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । 520

ਓਂ ਪਨ੍ਨਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੂਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਿਬ੍ਰੁਰੁਇਢਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਾਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ । 540

ਓਂ ਪਵਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਟਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਿਂਗਲ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਪਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਸ਼ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਮਤ੍ਤਾਸੁਰਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਵਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੂਰ੍ਣਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੂਰ੍ਵਸ੍ਮੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇਭਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਰੋਗਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਾਣਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਾਣਿਜਨਕਾਯ ਨਮਃ । 560

ਓਂ ਪ੍ਰਦਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਵਕੋਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਕਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਰ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਟਿਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਤਾਪਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥੁਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥੁਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਫਣੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਫਣਿਵਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਫਣਾਮਣਿਵਿਭੁਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਫਲਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਫਲਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਫੁਲ੍ਲਾਂਬੁਜਵਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਫਡੁਚ੍ਚਾਟਿਤਪਾਪੌਘਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਫਣਿਲੋਕਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ । 580

ਓਂ ਬਾਹੁਲੇਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਦ੍ਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਲਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਲਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬੁਦ੍ਧਿਮਤਾਂ ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਾਲਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬੁਧਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਹੁਸ਼੍ਰੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਹੁਮਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਲਪ੍ਰਮਥਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਹੁਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਹੁਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । 600

ਓਂ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਦ੍ਭਾਨੁਤਨੂਦ੍ਭੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਤ੍ਸੇਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਿਲੇਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਹੁਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਲਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਹੁਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਿਲਦ੍ਵਾਰਾਂਤਰਾਲਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਚ੍ਛਕ੍ਤਿਧਨੁਰ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਾਲਾਰ੍ਕਦ੍ਯੁਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਦ੍ਵਕ੍ਸ਼ਸੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਦ੍ਧਨੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੋਗੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਵਨਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਯਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । 620

ਓਂ ਭਕ੍ਤਸੁਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੀਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੀਮਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੂਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੂਤਿਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੋਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੂਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਵਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੀਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੀਸ਼੍ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਵਕੇਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਵੋਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ । 640

ਓਂ ਭਵਤਾਪਪ੍ਰਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੋਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੂਤਭਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੋਜ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭ੍ਰਾਂਤਿਨਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਨੁਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੁਵਨਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੂਰਿਭੋਗਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਜਨੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਿਸ਼ਗ੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਸੇਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਬਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਭੋਗਿਨੇ ਨਮਃ । 660

ਓਂ ਮਹਾਮਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੇਧਾਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੇਖਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਮਾਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਯਸ਼ਸੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹੋਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਨਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਨੋਰਥਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹੋਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਬਲਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਨਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੁਕ੍ਤਾਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਮੁਖ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । 680

ਓਂ ਮਹਰ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੁਨਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹੋਪਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਂਗਲ਼ਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੁਦਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਭੋਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹੋਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਸ਼ਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗਯੋਨਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਮਿਨਾਂ ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਮਿਨੇ ਨਮਃ । 700

ਓਂ ਯਤਿਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਂਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਂਤ੍ਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਂਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਂਤ੍ਰਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਂਤ੍ਰਵਾਹਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਾਤਨਾਰਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗਿਨਾਂ ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਮਣੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਮ੍ਯਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਸਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਸਭਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਂਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਾਗਿਣੇ ਨਮਃ । 720

ਓਂ ਰੁਚਿਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਦ੍ਰਸਂਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਣਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਣੋਦਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਤ੍ਨਾਰ੍ਚਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਚਿਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੂਪਲਾਵਣ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਤ੍ਨਾਂਗਦਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਤ੍ਨਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਮਣੀਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਚਿਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੋਚਮਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੋਗਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਾਜੀਵਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਾਜਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਕ੍ਤਮਾਲ੍ਯਾਨੁਲੇਪਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਾਜਦ੍ਵੇਦਾਗਮਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । 740

ਓਂ ਰਜਃਸਤ੍ਤ੍ਵਗੁਣਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਜਨੀਸ਼ਕਲਾਰਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਤ੍ਨਕੁਂਡਲਮਂਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਤ੍ਨਸਨ੍ਮੌਲਿਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਣਨ੍ਮਂਜੀਰਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕੈਕਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲਲਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕਲੋਚਨਰਂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕਬਂਧਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕਤ੍ਰਯਮਹਾਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕਚੂਡਾਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕਵਂਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲਾਵਣ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੀਲਾਵਤੇ ਨਮਃ । 760

ਓਂ ਲੋਕੋਤ੍ਤਰਗੁਣਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੈਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਭਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਬੁਧਾਗ੍ਰਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਕਲ੍ਪਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਪਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਗਤਾਤਂਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਰੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਦ੍ਯਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਬੁਧਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਚਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵ੍ਯਾਪਕਾਯ ਨਮਃ । 780

ਓਂ ਵਿਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਨਯਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਰੋਧਿਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਗਤਰਾਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਤਭਾਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਨੀਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਸੁਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਦੀਪ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਜਿਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਭਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਧੇਯਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਤਦੋਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਤਭਯਾਯ ਨਮਃ । 800

ਓਂ ਵਾਗੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਸਵਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰਧ੍ਵਂਸਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਾਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਮਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਗ੍ਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਦੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਟਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰਚੂਡਾਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਦ੍ਯੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਬੁਧਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਜਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਨਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰੀਯਸੇ ਨਮਃ । 820

ਓਂ ਵਿਰਜਸੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਸਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਜ੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰ੍ਯਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਸ਼ੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼ੋਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਜ੍ਰਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰਜਨ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਚਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ । 840

ਓਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਾਗਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਭਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੂਲਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਂਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਤਿਕਂਠਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੂਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਣ੍ਮਾਤੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮਃ । 860

ਓਂ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਡਂਗਸ਼੍ਰੁਤਿਪਾਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਡ੍ਭਾਵਰਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਟ੍ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਟ੍ਛਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਿਪਾਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਡ੍ਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਡਰਿਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਡਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਟ੍ਕਿਰੀਟਧਰਾਯ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਡਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਟ੍ਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਮਧ੍ਯਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਂਡਤ੍ਵਪਰਿਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੇਨਾਨ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਭਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਕਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤਾਂ ਗਤਯੇ ਨਮਃ । 880

ਓਂ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਖਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਿਸਾਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਸਂਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਸਾਧਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਭੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਪ੍ਰਸਾਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਨਾਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਧਾਪਤਯੇ ਨਮਃ । 900

ਓਂ ਸ੍ਵਯਂ‍ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਵਯਂ‍ਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਮਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਘੋਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਖਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਹ੍ਰੁਰੁਇਦੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਸ਼ੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਸਾਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਂਭਾਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਮਨਸੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਕਲਾਗਮਪਾਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਵੀਰਾਯ ਨਮਃ । 920

ਓਂ ਸੁਜਨਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਸਂਪਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਦਾਮ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਾਨ੍ਨਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਧਾਪਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਮਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਪ੍ਰਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਕੁਮਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਧ੍ਰੁਰੁਇਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰਾਰਿਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ । 940

ਓਂ ਸਰ੍ਪਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਦਾਸ਼ੁਚਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਪ੍ਤਾਰ੍ਚਿਰ੍ਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਯੁਧਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਸ੍ਤਿਚਰ੍ਮਾਂਬਰਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਸ੍ਤਿਵਾਹਨਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਸ੍ਤਚਿਤ੍ਰਾਯੁਧਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਤਾਘਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਸਿਤਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹੇਮਭੂਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਿਦ੍ਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹੇਮਾਦ੍ਰਿਭਿਦੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਂਸਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹੁਂਕਾਰਹਤਕਿਲ੍ਬਿਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਿਮਾਦ੍ਰਿਜਾਤਾਤਨੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਿਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਿਰਣ੍ਮਯਾਯ ਨਮਃ । 960

ਓਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਿਸਖਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਂਸਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਂਸਗਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਵਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਿਤਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹੇਮਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਿਤਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਤਪਾਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰੋਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੇਮਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੇਮਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੇਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਾਮਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਾਯ ਨਮਃ । 980

ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੇਮਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਾਂਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੇਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਭੂਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਾਲਿਤਾਘਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ੀਣਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਕ੍ਸ਼ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਣਭਂਗੁਰਸਨ੍ਨਦ੍ਧਘਨਸ਼ੋਭਿਕਪਰ੍ਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਭ੍ਰੁਰੁਇਨ੍ਨਾਥਤਨਯਾਮੁਖਪਂਕਜਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਤਾਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਂਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਤਦੋਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਪਿਤਾਖਿਲਸਂਤਾਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਪਾਨਾਥਸਮਾਨਨਾਯ ਨਮਃ । 1000

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *