ਸ਼ਿਵ ਮਂਗਲ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Shiv Mangalashtakam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਭਵਾਯ ਚਂਦ੍ਰਚੂਡਾਯ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ ਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕਾਲਕਾਲਾਯ ਰੁਦ੍ਰਾਯ ਨੀਲਗ੍ਰੀਵਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 1 ॥

ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਰੂਢਾਯ ਭੀਮਾਯ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਂਬਰਾਯ ਚ ।
ਪਸ਼ੂਨਾਂਪਤਯੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਗੌਰੀਕਾਂਤਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 2 ॥

ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲ਼ਿਤਦੇਹਾਯ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨੇ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਭੂਸ਼ਾਯ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 3 ॥

ਸੂਰ੍ਯਚਂਦ੍ਰਾਗ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ਕੈਲਾਸਵਾਸਿਨੇ ।
ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦਰੂਪਾਯ ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 4 ॥

ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਂਜਯਾਯ ਸਾਂਬਾਯ ਸ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯਂਤਕਾਰਿਣੇ ।
ਤ੍ਰਯਂਬਕਾਯ ਸ਼ਾਂਤਾਯ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 5 ॥

ਗਂਗਾਧਰਾਯ ਸੋਮਾਯ ਨਮੋ ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਉਗ੍ਰਾਯ ਤ੍ਰਿਪੁਰਘ੍ਨਾਯ ਵਾਮਦੇਵਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 6 ॥

ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਯ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਭਵ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ।
ਈਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਪਂਚਵਕ੍ਰਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 7 ॥

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਸ੍ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਚ ।
ਅਘੋਰਾਯ ਚ ਘੋਰਾਯ ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 8 ॥

ਮਹਾਦੇਵਸ੍ਯ ਦੇਵਸ੍ਯ ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਮਂਗਲ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥ ਸਿਦ੍ਧਿ ਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸ ਸਾਯੁਜ੍ਯਂ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ॥ 9 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *