ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ | samba Sada Shiv Aksharamala Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಮಾತೃಕ ವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ॥

ಅದ್ಭುತವಿಗ್ರಹ ಅಮರಾಧೀಶ್ವರ ಅಗಣಿತಗುಣಗಣ ಅಮೃತಶಿವ ॥

ಆನಂದಾಮೃತ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಕ ಆತ್ಮಾನಂದ ಮಹೇಶ ಶಿವ ॥

ಇಂದುಕಳಾಧರ ಇಂದ್ರಾದಿಪ್ರಿಯ ಸುಂದರರೂಪ ಸುರೇಶ ಶಿವ ॥

ಈಶ ಸುರೇಶ ಮಹೇಶ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೇಶವಸೇವಿತಪಾದ ಶಿವ ॥

ಉರಗಾದಿಪ್ರಿಯಭೂಷಣ ಶಂಕರ ನರಕವಿನಾಶ ನಟೇಶ ಶಿವ ॥

ಊರ್ಜಿತದಾನವನಾಶ ಪರಾತ್ಪರ ಆರ್ಜಿತಪಾಪವಿನಾಶ ಶಿವ ॥

ಋಗ್ವೇದಶ್ರುತಿಮೌಳಿವಿಭೂಷಣ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಶಿವ ॥

ೠಪಮನಾದಿ ಪ್ರಪಂಚವಿಲಕ್ಷಣ ತಾಪನಿವಾರಣ ತತ್ತ್ವ ಶಿವ ॥

ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವಬುಧಪ್ರಿಯ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮಹೇಶ ಶಿವ ॥

ಲೂತಾಧೀಶ್ವರ ರೂಪಪ್ರಿಯಶಿವ ವೇದಾಂತಪ್ರಿಯವೇದ್ಯ ಶಿವ ॥

ಏಕಾನೇಕಸ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಯೋಗಿಹೃದಿಪ್ರಿಯವಾಸ ಶಿವ ॥

ಐಶ್ವರ್ಯಾಶ್ರಯ ಚಿನ್ಮಯ ಚಿದ್ಘನ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಮಹೇಶ ಶಿವ ॥

ಓಂಕಾರಪ್ರಿಯ ಉರಗವಿಭೂಷಣ ಹ್ರೀಂಕಾರಾದಿ ಮಹೇಶ ಶಿವ ॥

ಔರಸಲಾಲಿತ ಅಂತಕನಾಶನ ಗೌರಿಸಮೇತ ಗಿರೀಶ ಶಿವ ॥

ಅಂಬರವಾಸ ಚಿದಂಬರನಾಯಕ ತುಂಬುರುನಾರದಸೇವ್ಯ ಶಿವ ॥

ಆಹಾರಪ್ರಿಯ ಆದಿಗಿರೀಶ್ವರ ಭೋಗಾದಿಪ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣ ಶಿವ ॥

ಕಮಲಾಕ್ಷಾರ್ಚಿತ ಕೈಲಾಸಪ್ರಿಯ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕಾಂತಿ ಶಿವ ॥

ಖಡ್ಗಶೂಲಮೃಗಢಕ್ಕಾದ್ಯಾಯುಧ ವಿಕ್ರಮರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ ಶಿವ ॥

ಗಂಗಾಗಿರಿಸುತವಲ್ಲಭ ಗುಣಹಿತ ಶಂಕರ ಸರ್ವಜನೇಶ ಶಿವ ॥

ಘಾತಕಭಂಜನ ಪಾತಕನಾಶನ ಗೌರಿಸಮೇತ ಗಿರೀಶ ಶಿವ ॥

ಙಙಾಶ್ರಿತಶ್ರುತಿಮೌಳಿವಿಭೂಷಣ ವೇದಸ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ ಶಿವ ॥

ಚಂಡವಿನಾಶನ ಸಕಲಜನಪ್ರಿಯ ಮಂಡಲಾಧೀಶ ಮಹೇಶ ಶಿವ ॥

ಛತ್ರಕಿರೀಟಸುಕುಂಡಲಶೋಭಿತ ಪುತ್ರಪ್ರಿಯ ಭುವನೇಶ ಶಿವ ॥

ಜನ್ಮಜರಾಮೃತಿನಾಶನ ಕಲ್ಮಷರಹಿತ ತಾಪವಿನಾಶ ಶಿವ ॥

ಝಂಕಾರಾಶ್ರಯ ಭೃಂಗಿರಿಟಿಪ್ರಿಯ ಓಂಕಾರೇಶ ಮಹೇಶ ಶಿವ ॥

ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನವಿನಾಶಕ ನಿರ್ಮಲ ದೀನಜನಪ್ರಿಯ ದೀಪ್ತ ಶಿವ ॥

ಟಂಕಾದ್ಯಾಯುಧಧಾರಣ ಸತ್ವರ ಹ್ರೀಂಕಾರೈದಿ ಸುರೇಶ ಶಿವ ॥

ಠಂಕಸ್ವರೂಪಾ ಸಹಕಾರೋತ್ತಮ ವಾಗೀಶ್ವರ ವರದೇಶ ಶಿವ ॥

ಡಂಬವಿನಾಶನ ಡಿಂಡಿಮಭೂಷಣ ಅಂಬರವಾಸ ಚಿದೀಶ ಶಿವ ॥

ಢಂಢಂಡಮರುಕ ಧರಣೀನಿಶ್ಚಲ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಸೇವ್ಯ ಶಿವ ॥

ಣಳಿನವಿಲೋಚನ ನಟನಮನೋಹರ ಅಲಿಕುಲಭೂಷಣ ಅಮೃತ ಶಿವ ॥

ತತ್ತ್ವಮಸೀತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಸ್ವರೂಪಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹೇಶ ಶಿವ ॥

ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಭುವನವಿಲಕ್ಷಣ ಭಾವುಕಮುನಿವರಸೇವ್ಯ ಶಿವ ॥

ದುಃಖವಿನಾಶನ ದಲಿತಮನೋನ್ಮನ ಚಂದನಲೇಪಿತಚರಣ ಶಿವ ॥

ಧರಣೀಧರ ಶುಭ ಧವಳವಿಭಾಸ್ವರ ಧನದಾದಿಪ್ರಿಯದಾನ ಶಿವ ॥

ನಾನಾಮಣಿಗಣಭೂಷಣ ನಿರ್ಗುಣ ನಟನಜನಸುಪ್ರಿಯನಾಟ್ಯ ಶಿವ ॥

ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪಾರ್ವತಿನಾಯಕ ಪರಮಾನಂದ ಪರೇಶ ಶಿವ ॥

ಫಾಲವಿಲೋಚನ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಭ ಹಾಲಾಹಲಧರ ಅಮೃತ ಶಿವ ॥

ಬಂಧವಿನಾಶನ ಬೃಹದೀಶಾಮರಸ್ಕಂದಾದಿಪ್ರಿಯ ಕನಕ ಶಿವ ॥

ಭಸ್ಮವಿಲೇಪನ ಭವಭಯನಾಶನ ವಿಸ್ಮಯರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ ಶಿವ ॥

ಮನ್ಮಥನಾಶನ ಮಧುಪಾನಪ್ರಿಯ ಮಂದರಪರ್ವತವಾಸ ಶಿವ ॥

ಯತಿಜನಹೃದಯನಿವಾಸಿತ ಈಶ್ವರ ವಿಧಿವಿಷ್ಣ್ವಾದಿ ಸುರೇಶ ಶಿವ ॥

ರಾಮೇಶ್ವರ ರಮಣೀಯಮುಖಾಂಬುಜ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸುಕೃತೇಶ ಶಿವ ॥

ಲಂಕಾಧೀಶ್ವರ ಸುರಗಣಸೇವಿತ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತಲಸಿತ ಶಿವ ॥

ವರದಾಭಯಕರ ವಾಸುಕಿಭೂಷಣ ವನಮಾಲಾದಿವಿಭೂಷ ಶಿವ ॥

ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪ ಜಗತ್ತ್ರಯ ಚಿನ್ಮಯ ಕಾಂತಿಮತೀಪ್ರಿಯ ಕನಕ ಶಿವ ॥

ಷಣ್ಮುಖಜನಕ ಸುರೇಂದ್ರಮುನಿಪ್ರಿಯ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಾದಿಸಮೇತ ಶಿವ ॥

ಸಂಸಾರಾರ್ಣವನಾಶನ ಶಾಶ್ವತಸಾಧುಹೃದಿಪ್ರಿಯವಾಸ ಶಿವ ॥

ಹರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅದ್ವೈತಾಮೃತಪೂರ್ಣ ಮುರಾರಿಸುಸೇವ್ಯ ಶಿವ ॥

ಳಾಳಿತಭಕ್ತಜನೇಶ ನಿಜೇಶ್ವರ ಕಾಳಿನಟೇಶ್ವರ ಕಾಮ ಶಿವ ॥

ಕ್ಷರರೂಪಾದಿಪ್ರಿಯಾನ್ವಿತ ಸುಂದರ ಸಾಕ್ಷಿಜಗತ್ತ್ರಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವ ॥

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *