ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತಂ | Navagraha Suktam In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ-ವಿಁಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ॥

ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವಃ॑ ಓಗ್ಂ॒ ಸುವಃ॑ ಓಂ ಮಹಃ॑ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪಃ॑ ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ ಓಂ ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑
ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಂ ಆಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥

ಮಮೋಪಾತ್ತ-ಸಮಸ್ತ-ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಆಸ॒ತ್ಯೇನ॒ ರಜ॑ಸಾ॒ ವರ್ತ॑ಮಾನೋ ನಿವೇ॒ಶಯ॑ನ್ನ॒ಮೃತಂ॒ ಮರ್ತ್ಯಂ॑ಚ । ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೇ॑ನ ಸವಿ॒ತಾ ರಥೇ॒ನಾಽಽದೇ॒ವೋ ಯಾ॑ತಿ॒ಭುವ॑ನಾ ವಿ॒ಪಶ್ಯನ್॑ ॥ ಅ॒ಗ್ನಿಂ ದೂ॒ತಂ-ವೃಁ॑ಣೀಮಹೇ॒ ಹೋತಾ॑ರಂ-ವಿಁ॒ಶ್ವವೇ॑ದಸಮ್ । ಅ॒ಸ್ಯ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಸು॒ಕ್ರತುಂ᳚ ॥ ಯೇಷಾ॒ಮೀಶೇ॑ ಪಶು॒ಪತಿಃ॑ ಪಶೂ॒ನಾಂ ಚತು॑ಷ್ಪದಾಮು॒ತ ಚ॑ ದ್ವಿ॒ಪದಾ᳚ಮ್ । ನಿಷ್ಕ್ರೀ॑ತೋ॒ಽಯಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಿಯಂ॑ ಭಾ॒ಗಮೇ॑ತು ರಾ॒ಯಸ್ಪೋಷಾ॒ ಯಜ॑ಮಾನಸ್ಯ ಸಂತು ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಆದಿ॑ತ್ಯಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 1 ॥

ಓಂ ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಸೋಮ॒ ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಮ್ । ಭವಾ॒ ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಂಗ॒ಥೇ ॥ ಅ॒ಪ್ಸುಮೇ॒ ಸೋಮೋ॑ ಅಬ್ರವೀದಂ॒ತರ್ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ಭೇಷ॒ಜಾ । ಅ॒ಗ್ನಿಂಚ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶಂ॑ಭುವ॒ಮಾಪ॑ಶ್ಚ ವಿ॒ಶ್ವಭೇ॑ಷಜೀಃ ॥ ಗೌ॒ರೀ ಮಿ॑ಮಾಯ ಸಲಿ॒ಲಾನಿ॒ ತಕ್ಷ॒ತ್ಯೇಕ॑ಪದೀ ದ್ವಿ॒ಪದೀ॒ ಸಾ ಚತು॑ಷ್ಪದೀ । ಅ॒ಷ್ಟಾಪ॑ದೀ॒ ನವ॑ಪದೀ ಬಭೂ॒ವುಷೀ॑ ಸ॒ಹಸ್ರಾ᳚ಕ್ಷರಾ ಪರ॒ಮೇ ವ್ಯೋ॑ಮನ್ನ್ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಸೋಮಾ॑ಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 2 ॥

ಓಂ ಅ॒ಗ್ನಿರ್ಮೂ॒ರ್ಧಾ ದಿ॒ವಃ ಕ॒ಕುತ್ಪತಿಃ॑ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ಅ॒ಯಮ್ । ಅ॒ಪಾಗ್ಂರೇತಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಿನ್ವತಿ ॥ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಪೃ॑ಥಿವಿ॒ ಭವಾ॑ಽನೃಕ್ಷ॒ರಾ ನಿ॒ವೇಶ॑ನೀ । ಯಚ್ಛಾ॑ನ॒ಶ್ಶರ್ಮ॑ ಸ॒ಪ್ರಥಾಃ᳚ ॥ ಕ್ಷೇತ್ರ॑ಸ್ಯ॒ ಪತಿ॑ನಾ ವ॒ಯಗ್ಂಹಿ॒ತೇ ನೇ॑ವ ಜಯಾಮಸಿ । ಗಾಮಶ್ವಂ॑ ಪೋಷಯಿ॒ತ್.ಂವಾ ಸ ನೋ॑ ಮೃಡಾತೀ॒ದೃಶೇ᳚ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಅಂಗಾ॑ರಕಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಉದ್ಬು॑ಧ್ಯಸ್ವಾಗ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಜಾಗೃಹ್ಯೇನಮಿಷ್ಟಾಪೂ॒ರ್ತೇ ಸಗ್ಂಸೃ॑ಜೇಥಾಮ॒ಯಂಚ॑ । ಪುನಃ॑ ಕೃ॒ಣ್ವಗ್ಗ್‍ಸ್ತ್ವಾ॑ ಪಿ॒ತರಂ॒-ಯುಁವಾ॑ನಮ॒ನ್ವಾತಾಗ್ಂ॑ಸೀ॒ತ್ತ್ವಯಿ॒ ತಂತು॑ಮೇ॒ತಮ್ ॥ ಇ॒ದಂ-ವಿಁಷ್ಣು॒ರ್ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇ॒ಧಾ ನಿದ॑ಧೇ ಪ॒ದಮ್ । ಸಮೂ॑ಢಮಸ್ಯಪಾಗ್ಂ ಸು॒ರೇ ॥ ವಿಷ್ಣೋ॑ ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋಃ᳚ ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಶ್ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಬುಧಾ॑ಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 4 ॥

ಓಂ ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಅತಿ॒ಯದ॒ರ್ಯೋ ಅರ್​ಹಾ᳚ದ್ದ್ಯು॒ಮದ್ವಿ॒ಭಾತಿ॒ ಕ್ರತು॑ಮ॒ಜ್ಜನೇ॑ಷು ।ಯದ್ದೀ॒ದಯ॒ಚ್ಚವ॑ಸರ್ತಪ್ರಜಾತ॒ ತದ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ದ್ರವಿ॑ಣಂಧೇಹಿ ಚಿ॒ತ್ರಮ್ ॥ ಇಂದ್ರ॑ಮರುತ್ವ ಇ॒ಹ ಪಾ॑ಹಿ॒ ಸೋಮಂ॒-ಯಁಥಾ॑ ಶಾರ್ಯಾ॒ತೇ ಅಪಿ॑ಬಸ್ಸು॒ತಸ್ಯ॑ । ತವ॒ ಪ್ರಣೀ॑ತೀ॒ ತವ॑ ಶೂರ॒ಶರ್ಮ॒ನ್ನಾವಿ॑ವಾಸಂತಿ ಕ॒ವಯ॑ಸ್ಸುಯ॒ಜ್ಞಾಃ ॥ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ವಿಸೀ॑ಮ॒ತಸ್ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ । ಸಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾಸ್ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒ಮಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವಃ॑ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ 5 ॥

ಓಂ ಪ್ರವ॑ಶ್ಶು॒ಕ್ರಾಯ॑ ಭಾ॒ನವೇ॑ ಭರಧ್ವಮ್ । ಹ॒ವ್ಯಂ ಮ॒ತಿಂ ಚಾ॒ಗ್ನಯೇ॒ ಸುಪೂ॑ತಮ್ । ಯೋ ದೈವ್ಯಾ॑ನಿ॒ ಮಾನು॑ಷಾ ಜ॒ನೂಗ್ಂಷಿ॑ ಅಂ॒ತರ್ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ವಿ॒ದ್ಮ ನಾ॒ ಜಿಗಾ॑ತಿ ॥ ಇಂ॒ದ್ರಾ॒ಣೀಮಾ॒ಸು ನಾರಿ॑ಷು ಸು॒ಪತ್.ಂಈ॑ಮ॒ಹಮ॑ಶ್ರವಮ್ । ನ ಹ್ಯ॑ಸ್ಯಾ ಅಪ॒ರಂಚ॒ನ ಜ॒ರಸಾ॒ ಮರ॑ತೇ॒ ಪತಿಃ॑ ॥ ಇಂದ್ರಂ॑-ವೋಁ ವಿ॒ಶ್ವತ॒ಸ್ಪರಿ॒ ಹವಾ॑ಮಹೇ॒ ಜನೇ᳚ಭ್ಯಃ । ಅ॒ಸ್ಮಾಕ॑ಮಸ್ತು॒ ಕೇವ॑ಲಃ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಶುಕ್ರಾ॑ಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 6 ॥

ಓಂ ಶನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವೀರ॒ಭಿಷ್ಟ॑ಯ॒ ಆಪೋ॑ ಭವಂತು ಪೀ॒ತಯೇ᳚ । ಶಂ​ಯೋಁರ॒ಭಿಸ್ರ॑ವಂತು ನಃ ॥ ಪ್ರಜಾ॑ಪತೇ॒ ನ ತ್ವದೇ॒ತಾನ್ಯ॒ನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾ॑ ಜಾ॒ತಾನಿ॒ ಪರಿ॒ತಾ ಬ॑ಭೂವ । ಯತ್ಕಾ॑ಮಾಸ್ತೇ ಜುಹು॒ಮಸ್ತನ್ನೋ॑ ಅಸ್ತು ವ॒ಯಗ್ಗ್‍ಸ್ಯಾ॑ಮ॒ ಪತ॑ಯೋ ರಯೀ॒ಣಾಮ್ ॥ ಇ॒ಮಂ-ಯಁ॑ಮಪ್ರಸ್ತ॒ರಮಾಹಿ ಸೀದಾಽಂಗಿ॑ರೋಭಿಃ ಪಿ॒ತೃಭಿ॑ಸ್ಸಂ​ವಿಁದಾ॒ನಃ । ಆತ್ವಾ॒ ಮಂತ್ರಾಃ᳚ ಕವಿಶ॒ಸ್ತಾ ವ॑ಹಂತ್ವೇ॒ನಾ ರಾ॑ಜನ್\, ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಮಾದಯಸ್ವ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಶನೈಶ್ಚ॑ರಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 7 ॥

ಓಂ ಕಯಾ॑ ನಶ್ಚಿ॒ತ್ರ ಆಭು॑ವದೂ॒ತೀ ಸ॒ದಾವೃ॑ಧ॒ಸ್ಸಖಾ᳚ । ಕಯಾ॒ ಶಚಿ॑ಷ್ಠಯಾ ವೃ॒ತಾ ॥ ಆಽಯಂಗೌಃ ಪೃಶ್ನಿ॑ರಕ್ರಮೀ॒ದಸ॑ನನ್ಮಾ॒ತರಂ॒ ಪುನಃ॑ । ಪಿ॒ತರಂ॑ಚ ಪ್ರ॒ಯಂತ್ಸುವಃ॑ ॥ ಯತ್ತೇ॑ ದೇ॒ವೀ ನಿರ್‍ಋ॑ತಿರಾಬ॒ಬಂಧ॒ ದಾಮ॑ ಗ್ರೀ॒ವಾಸ್ವ॑ವಿಚ॒ರ್ತ್ಯಮ್ । ಇ॒ದಂತೇ॒ ತದ್ವಿಷ್ಯಾ॒ಮ್ಯಾಯು॑ಷೋ॒ ನ ಮಧ್ಯಾ॒ದಥಾ॑ಜೀ॒ವಃ ಪಿ॒ತುಮ॑ದ್ಧಿ॒ ಪ್ರಮು॑ಕ್ತಃ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ರಾಹ॑ವೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ 8 ॥

ಓಂ ಕೇ॒ತುಂಕೃ॒ಣ್ವನ್ನ॑ಕೇ॒ತವೇ॒ ಪೇಶೋ॑ ಮರ್ಯಾ ಅಪೇ॒ಶಸೇ᳚ । ಸಮು॒ಷದ್ಭಿ॑ರಜಾಯಥಾಃ ॥ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪದ॒ವೀಃ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮೃಷಿ॒ರ್ವಿಪ್ರಾ॑ಣಾಂ ಮಹಿ॒ಷೋ ಮೃ॒ಗಾಣಾ᳚ಮ್ । ಶ್ಯೇ॒ನೋಗೃಧ್ರಾ॑ಣಾ॒ಗ್॒ಸ್ವಧಿ॑ತಿ॒ರ್ವನಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಸೋಮಃ॑ ಪ॒ವಿತ್ರ॒ಮತ್ಯೇ॑ತಿ॒ ರೇಭನ್॑ ॥ ಸಚಿ॑ತ್ರ ಚಿ॒ತ್ರಂ ಚಿ॒ತಯನ್᳚ತಮ॒ಸ್ಮೇ ಚಿತ್ರ॑ಕ್ಷತ್ರ ಚಿ॒ತ್ರತ॑ಮಂ-ವಁಯೋ॒ಧಾಮ್ । ಚಂ॒ದ್ರಂ ರ॒ಯಿಂ ಪು॑ರು॒ವೀರಂ᳚ ಬೃ॒ಹಂತಂ॒ ಚಂದ್ರ॑ಚಂ॒ದ್ರಾಭಿ॑ರ್ಗೃಣ॒ತೇ ಯು॑ವಸ್ವ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತೇಭ್ಯಃ ಕೇತು॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ ॥ 9 ॥

॥ ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವ॑ತಾಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ॥
॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *