ਨਵਗ੍ਰਹ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ | Navagraha Suktam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਂਬਰਧਰਂ-ਵਿਁਸ਼੍ਣੁਂ ਸ਼ਸ਼ਿਵਰ੍ਣਂ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਮ੍।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਸਰ੍ਵ ਵਿਘ੍ਨੋਪਸ਼ਾਂਤਯੇ ॥

ਓਂ ਭੂਃ ਓਂ ਭੁਵਃ॑ ਓਗ੍​ਮ੍॒ ਸੁਵਃ॑ ਓਂ ਮਹਃ॑ ਓਂ ਜਨਃ ਓਂ ਤਪਃ॑ ਓਗ੍​ਮ੍ ਸ॒ਤ੍ਯਂ ਓਂ ਤਤ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑
ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥ ਓਂ ਆਪੋ॒ ਜ੍ਯੋਤੀ॒ਰਸੋ॒਽ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॒ ਭੂਰ੍ਭੁਵ॒ਸ੍ਸੁਵ॒ਰੋਮ੍ ॥

ਮਮੋਪਾਤ੍ਤ-ਸਮਸ੍ਤ-ਦੁਰਿਤਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਆਦਿਤ੍ਯਾਦਿ ਨਵਗ੍ਰਹ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਆਦਿਤ੍ਯਾਦਿ ਨਵਗ੍ਰਹ ਨਮਸ੍ਕਾਰਾਨ੍ ਕਰਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ਓਂ ਆਸ॒ਤ੍ਯੇਨ॒ ਰਜ॑ਸਾ॒ ਵਰ੍ਤ॑ਮਾਨੋ ਨਿਵੇ॒ਸ਼ਯ॑ਨ੍ਨ॒ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ॒ ਮਰ੍ਤ੍ਯਂ॑ਚ । ਹਿ॒ਰ॒ਣ੍ਯਯੇ॑ਨ ਸਵਿ॒ਤਾ ਰਥੇ॒ਨਾ਽਽ਦੇ॒ਵੋ ਯਾ॑ਤਿ॒ਭੁਵ॑ਨਾ ਵਿ॒ਪਸ਼੍ਯਨ੍॑ ॥ ਅ॒ਗ੍ਨਿਂ ਦੂ॒ਤਂ-ਵ੍ਰੁਁਰੁਇ॑ਣੀਮਹੇ॒ ਹੋਤਾ॑ਰਂ-ਵਿਁ॒ਸ਼੍ਵਵੇ॑ਦਸਮ੍ । ਅ॒ਸ੍ਯ ਯ॒ਜ੍ਞਸ੍ਯ॑ ਸੁ॒ਕ੍ਰਤੁਮ੍᳚ ॥ ਯੇਸ਼ਾ॒ਮੀਸ਼ੇ॑ ਪਸ਼ੁ॒ਪਤਿਃ॑ ਪਸ਼ੂ॒ਨਾਂ ਚਤੁ॑ਸ਼੍ਪਦਾਮੁ॒ਤ ਚ॑ ਦ੍ਵਿ॒ਪਦਾ᳚ਮ੍ । ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰੀ॑ਤੋ॒਽ਯਂ-ਯਁ॒ਜ੍ਞਿਯਂ॑ ਭਾ॒ਗਮੇ॑ਤੁ ਰਾ॒ਯਸ੍ਪੋਸ਼ਾ॒ ਯਜ॑ਮਾਨਸ੍ਯ ਸਂਤੁ ॥
ਓਂ ਅਧਿਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਧਿਦੇਵਤਾ ਸਹਿਤਾਯ ਆਦਿ॑ਤ੍ਯਾਯ॒ ਨਮਃ॑ ॥ 1 ॥

ਓਂ ਆਪ੍ਯਾ॑ਯਸ੍ਵ॒ ਸਮੇ॑ਤੁ ਤੇ ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਤ॑ਸ੍ਸੋਮ॒ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਿ॑ਯਮ੍ । ਭਵਾ॒ ਵਾਜ॑ਸ੍ਯ ਸਂਗ॒ਥੇ ॥ ਅ॒ਪ੍ਸੁਮੇ॒ ਸੋਮੋ॑ ਅਬ੍ਰਵੀਦਂ॒ਤਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾ॑ਨਿ ਭੇਸ਼॒ਜਾ । ਅ॒ਗ੍ਨਿਂਚ॑ ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਸ਼ਂ॑ਭੁਵ॒ਮਾਪ॑ਸ਼੍ਚ ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਭੇ॑ਸ਼ਜੀਃ ॥ ਗੌ॒ਰੀ ਮਿ॑ਮਾਯ ਸਲਿ॒ਲਾਨਿ॒ ਤਕ੍ਸ਼॒ਤ੍ਯੇਕ॑ਪਦੀ ਦ੍ਵਿ॒ਪਦੀ॒ ਸਾ ਚਤੁ॑ਸ਼੍ਪਦੀ । ਅ॒ਸ਼੍ਟਾਪ॑ਦੀ॒ ਨਵ॑ਪਦੀ ਬਭੂ॒ਵੁਸ਼ੀ॑ ਸ॒ਹਸ੍ਰਾ᳚ਕ੍ਸ਼ਰਾ ਪਰ॒ਮੇ ਵ੍ਯੋ॑ਮਨ੍ਨ੍ ॥
ਓਂ ਅਧਿਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਧਿਦੇਵਤਾ ਸਹਿਤਾਯ ਸੋਮਾ॑ਯ॒ ਨਮਃ॑ ॥ 2 ॥

ਓਂ ਅ॒ਗ੍ਨਿਰ੍ਮੂ॒ਰ੍ਧਾ ਦਿ॒ਵਃ ਕ॒ਕੁਤ੍ਪਤਿਃ॑ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿ॒ਵ੍ਯਾ ਅ॒ਯਮ੍ । ਅ॒ਪਾਗ੍​ਮ੍ਰੇਤਾਗ੍​ਮ੍॑ਸਿ ਜਿਨ੍ਵਤਿ ॥ ਸ੍ਯੋ॒ਨਾ ਪ੍ਰੁਰੁਇ॑ਥਿਵਿ॒ ਭਵਾ॑਽ਨ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼॒ਰਾ ਨਿ॒ਵੇਸ਼॑ਨੀ । ਯਚ੍ਛਾ॑ਨ॒ਸ਼੍ਸ਼ਰ੍ਮ॑ ਸ॒ਪ੍ਰਥਾਃ᳚ ॥ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ॑ਸ੍ਯ॒ ਪਤਿ॑ਨਾ ਵ॒ਯਗ੍​ਮ੍ਹਿ॒ਤੇ ਨੇ॑ਵ ਜਯਾਮਸਿ । ਗਾਮਸ਼੍ਵਂ॑ ਪੋਸ਼ਯਿ॒ਤ੍.ਂਵਾ ਸ ਨੋ॑ ਮ੍ਰੁਰੁਇਡਾਤੀ॒ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੇ᳚ ॥
ਓਂ ਅਧਿਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਧਿਦੇਵਤਾ ਸਹਿਤਾਯ ਅਂਗਾ॑ਰਕਾਯ॒ ਨਮਃ॑ ॥ 3 ॥

ਓਂ ਉਦ੍ਬੁ॑ਧ੍ਯਸ੍ਵਾਗ੍ਨੇ॒ ਪ੍ਰਤਿ॑ਜਾਗ੍ਰੁਰੁਇਹ੍ਯੇਨਮਿਸ਼੍ਟਾਪੂ॒ਰ੍ਤੇ ਸਗ੍​ਮ੍ਸ੍ਰੁਰੁਇ॑ਜੇਥਾਮ॒ਯਂਚ॑ । ਪੁਨਃ॑ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਣ੍ਵਗ੍ਗ੍‍ਸ੍ਤ੍ਵਾ॑ ਪਿ॒ਤਰਂ॒-ਯੁਁਵਾ॑ਨਮ॒ਨ੍ਵਾਤਾਗ੍​ਮ੍॑ਸੀ॒ਤ੍ਤ੍ਵਯਿ॒ ਤਂਤੁ॑ਮੇ॒ਤਮ੍ ॥ ਇ॒ਦਂ-ਵਿਁਸ਼੍ਣੁ॒ਰ੍ਵਿਚ॑ਕ੍ਰਮੇ ਤ੍ਰੇ॒ਧਾ ਨਿਦ॑ਧੇ ਪ॒ਦਮ੍ । ਸਮੂ॑ਢਮਸ੍ਯਪਾਗ੍​ਮ੍ ਸੁ॒ਰੇ ॥ ਵਿਸ਼੍ਣੋ॑ ਰ॒ਰਾਟ॑ਮਸਿ॒ ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ᳚ ਪ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼੍ਠਮ॑ਸਿ॒ ਵਿਸ਼੍ਣੋ॒ਸ਼੍ਸ਼੍ਨਪ੍ਤ੍ਰੇ᳚ਸ੍ਥੋ॒ ਵਿਸ਼੍ਣੋ॒ਸ੍ਸ੍ਯੂਰ॑ਸਿ॒ ਵਿਸ਼੍ਣੋ᳚ਰ੍ਧ੍ਰੁ॒ਵਮ॑ਸਿ ਵੈਸ਼੍ਣ॒ਵਮ॑ਸਿ॒ ਵਿਸ਼੍ਣ॑ਵੇ ਤ੍ਵਾ ॥
ਓਂ ਅਧਿਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਧਿਦੇਵਤਾ ਸਹਿਤਾਯ ਬੁਧਾ॑ਯ॒ ਨਮਃ॑ ॥ 4 ॥

ਓਂ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹ॑ਸ੍ਪਤੇ॒ ਅਤਿ॒ਯਦ॒ਰ੍ਯੋ ਅਰ੍​ਹਾ᳚ਦ੍ਦ੍ਯੁ॒ਮਦ੍ਵਿ॒ਭਾਤਿ॒ ਕ੍ਰਤੁ॑ਮ॒ਜ੍ਜਨੇ॑ਸ਼ੁ ।ਯਦ੍ਦੀ॒ਦਯ॒ਚ੍ਚਵ॑ਸਰ੍ਤਪ੍ਰਜਾਤ॒ ਤਦ॒ਸ੍ਮਾਸੁ॒ ਦ੍ਰਵਿ॑ਣਂਧੇਹਿ ਚਿ॒ਤ੍ਰਮ੍ ॥ ਇਂਦ੍ਰ॑ਮਰੁਤ੍ਵ ਇ॒ਹ ਪਾ॑ਹਿ॒ ਸੋਮਂ॒-ਯਁਥਾ॑ ਸ਼ਾਰ੍ਯਾ॒ਤੇ ਅਪਿ॑ਬਸ੍ਸੁ॒ਤਸ੍ਯ॑ । ਤਵ॒ ਪ੍ਰਣੀ॑ਤੀ॒ ਤਵ॑ ਸ਼ੂਰ॒ਸ਼ਰ੍ਮ॒ਨ੍ਨਾਵਿ॑ਵਾਸਂਤਿ ਕ॒ਵਯ॑ਸ੍ਸੁਯ॒ਜ੍ਞਾਃ ॥ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ਜਜ੍ਞਾ॒ਨਂ ਪ੍ਰ॑ਥ॒ਮਂ ਪੁ॒ਰਸ੍ਤਾ॒ਦ੍ਵਿਸੀ॑ਮ॒ਤਸ੍ਸੁ॒ਰੁਚੋ॑ ਵੇ॒ਨ ਆ॑ਵਃ । ਸਬੁ॒ਧ੍ਨਿਯਾ॑ ਉਪ॒ਮਾ ਅ॑ਸ੍ਯ ਵਿ॒ਸ਼੍ਠਾਸ੍ਸ॒ਤਸ਼੍ਚ॒ ਯੋਨਿ॒ਮਸ॑ਤਸ਼੍ਚ॒ ਵਿਵਃ॑ ॥
ਓਂ ਅਧਿਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਧਿਦੇਵਤਾ ਸਹਿਤਾਯ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹ॒ਸ੍ਪਤ॑ਯੇ॒ ਨਮਃ॑ ॥ 5 ॥

ਓਂ ਪ੍ਰਵ॑ਸ਼੍ਸ਼ੁ॒ਕ੍ਰਾਯ॑ ਭਾ॒ਨਵੇ॑ ਭਰਧ੍ਵਮ੍ । ਹ॒ਵ੍ਯਂ ਮ॒ਤਿਂ ਚਾ॒ਗ੍ਨਯੇ॒ ਸੁਪੂ॑ਤਮ੍ । ਯੋ ਦੈਵ੍ਯਾ॑ਨਿ॒ ਮਾਨੁ॑ਸ਼ਾ ਜ॒ਨੂਗ੍​ਮ੍ਸ਼ਿ॑ ਅਂ॒ਤਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾ॑ਨਿ ਵਿ॒ਦ੍ਮ ਨਾ॒ ਜਿਗਾ॑ਤਿ ॥ ਇਂ॒ਦ੍ਰਾ॒ਣੀਮਾ॒ਸੁ ਨਾਰਿ॑ਸ਼ੁ ਸੁ॒ਪਤ੍.ਂਈ॑ਮ॒ਹਮ॑ਸ਼੍ਰਵਮ੍ । ਨ ਹ੍ਯ॑ਸ੍ਯਾ ਅਪ॒ਰਂਚ॒ਨ ਜ॒ਰਸਾ॒ ਮਰ॑ਤੇ॒ ਪਤਿਃ॑ ॥ ਇਂਦ੍ਰਂ॑-ਵੋਁ ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਤ॒ਸ੍ਪਰਿ॒ ਹਵਾ॑ਮਹੇ॒ ਜਨੇ᳚ਭ੍ਯਃ । ਅ॒ਸ੍ਮਾਕ॑ਮਸ੍ਤੁ॒ ਕੇਵ॑ਲਃ॥
ਓਂ ਅਧਿਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਧਿਦੇਵਤਾ ਸਹਿਤਾਯ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾ॑ਯ॒ ਨਮਃ॑ ॥ 6 ॥

ਓਂ ਸ਼ਨ੍ਨੋ॑ ਦੇ॒ਵੀਰ॒ਭਿਸ਼੍ਟ॑ਯ॒ ਆਪੋ॑ ਭਵਂਤੁ ਪੀ॒ਤਯੇ᳚ । ਸ਼ਂ​ਯੋਁਰ॒ਭਿਸ੍ਰ॑ਵਂਤੁ ਨਃ ॥ ਪ੍ਰਜਾ॑ਪਤੇ॒ ਨ ਤ੍ਵਦੇ॒ਤਾਨ੍ਯ॒ਨ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾ॑ ਜਾ॒ਤਾਨਿ॒ ਪਰਿ॒ਤਾ ਬ॑ਭੂਵ । ਯਤ੍ਕਾ॑ਮਾਸ੍ਤੇ ਜੁਹੁ॒ਮਸ੍ਤਨ੍ਨੋ॑ ਅਸ੍ਤੁ ਵ॒ਯਗ੍ਗ੍‍ਸ੍ਯਾ॑ਮ॒ ਪਤ॑ਯੋ ਰਯੀ॒ਣਾਮ੍ ॥ ਇ॒ਮਂ-ਯਁ॑ਮਪ੍ਰਸ੍ਤ॒ਰਮਾਹਿ ਸੀਦਾ਽ਂਗਿ॑ਰੋਭਿਃ ਪਿ॒ਤ੍ਰੁਰੁਇਭਿ॑ਸ੍ਸਂ​ਵਿਁਦਾ॒ਨਃ । ਆਤ੍ਵਾ॒ ਮਂਤ੍ਰਾਃ᳚ ਕਵਿਸ਼॒ਸ੍ਤਾ ਵ॑ਹਂਤ੍ਵੇ॒ਨਾ ਰਾ॑ਜਨ੍\, ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ॑ ਮਾਦਯਸ੍ਵ ॥
ਓਂ ਅਧਿਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਧਿਦੇਵਤਾ ਸਹਿਤਾਯ ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚ॑ਰਾਯ॒ ਨਮਃ॑ ॥ 7 ॥

ਓਂ ਕਯਾ॑ ਨਸ਼੍ਚਿ॒ਤ੍ਰ ਆਭੁ॑ਵਦੂ॒ਤੀ ਸ॒ਦਾਵ੍ਰੁਰੁਇ॑ਧ॒ਸ੍ਸਖਾ᳚ । ਕਯਾ॒ ਸ਼ਚਿ॑ਸ਼੍ਠਯਾ ਵ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤਾ ॥ ਆ਽ਯਂਗੌਃ ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਨਿ॑ਰਕ੍ਰਮੀ॒ਦਸ॑ਨਨ੍ਮਾ॒ਤਰਂ॒ ਪੁਨਃ॑ । ਪਿ॒ਤਰਂ॑ਚ ਪ੍ਰ॒ਯਂਤ੍ਸੁਵਃ॑ ॥ ਯਤ੍ਤੇ॑ ਦੇ॒ਵੀ ਨਿਰ੍‍ਰੁਰੁਇ॑ਤਿਰਾਬ॒ਬਂਧ॒ ਦਾਮ॑ ਗ੍ਰੀ॒ਵਾਸ੍ਵ॑ਵਿਚ॒ਰ੍ਤ੍ਯਮ੍ । ਇ॒ਦਂਤੇ॒ ਤਦ੍ਵਿਸ਼੍ਯਾ॒ਮ੍ਯਾਯੁ॑ਸ਼ੋ॒ ਨ ਮਧ੍ਯਾ॒ਦਥਾ॑ਜੀ॒ਵਃ ਪਿ॒ਤੁਮ॑ਦ੍ਧਿ॒ ਪ੍ਰਮੁ॑ਕ੍ਤਃ ॥
ਓਂ ਅਧਿਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਧਿਦੇਵਤਾ ਸਹਿਤਾਯ ਰਾਹ॑ਵੇ॒ ਨਮਃ॑ ॥ 8 ॥

ਓਂ ਕੇ॒ਤੁਂਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਣ੍ਵਨ੍ਨ॑ਕੇ॒ਤਵੇ॒ ਪੇਸ਼ੋ॑ ਮਰ੍ਯਾ ਅਪੇ॒ਸ਼ਸੇ᳚ । ਸਮੁ॒ਸ਼ਦ੍ਭਿ॑ਰਜਾਯਥਾਃ ॥ ਬ੍ਰ॒ਹ੍ਮਾ ਦੇ॒ਵਾਨਾਂ᳚ ਪਦ॒ਵੀਃ ਕ॑ਵੀ॒ਨਾਮ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ॒ਰ੍ਵਿਪ੍ਰਾ॑ਣਾਂ ਮਹਿ॒ਸ਼ੋ ਮ੍ਰੁਰੁਇ॒ਗਾਣਾ᳚ਮ੍ । ਸ਼੍ਯੇ॒ਨੋਗ੍ਰੁਰੁਇਧ੍ਰਾ॑ਣਾ॒ਗ੍॒ਸ੍ਵਧਿ॑ਤਿ॒ਰ੍ਵਨਾ॑ਨਾ॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਸੋਮਃ॑ ਪ॒ਵਿਤ੍ਰ॒ਮਤ੍ਯੇ॑ਤਿ॒ ਰੇਭਨ੍॑ ॥ ਸਚਿ॑ਤ੍ਰ ਚਿ॒ਤ੍ਰਂ ਚਿ॒ਤਯਨ੍᳚ਤਮ॒ਸ੍ਮੇ ਚਿਤ੍ਰ॑ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ਚਿ॒ਤ੍ਰਤ॑ਮਂ-ਵਁਯੋ॒ਧਾਮ੍ । ਚਂ॒ਦ੍ਰਂ ਰ॒ਯਿਂ ਪੁ॑ਰੁ॒ਵੀਰਮ੍᳚ ਬ੍ਰੁਰੁਇ॒ਹਂਤਂ॒ ਚਂਦ੍ਰ॑ਚਂ॒ਦ੍ਰਾਭਿ॑ਰ੍ਗ੍ਰੁਰੁਇਣ॒ਤੇ ਯੁ॑ਵਸ੍ਵ ॥
ਓਂ ਅਧਿਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਧਿਦੇਵਤਾ ਸਹਿਤੇਭ੍ਯਃ ਕੇਤੁ॑ਭ੍ਯੋ॒ ਨਮਃ॑ ॥ 9 ॥

॥ ਓਂ ਆਦਿਤ੍ਯਾਦਿ ਨਵਗ੍ਰਹ ਦੇਵ॑ਤਾਭ੍ਯੋ॒ ਨਮੋ॒ ਨਮਃ॑ ॥
॥ ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *