ਹਰਿਵਰਾਸਨਮ੍ | Harivarasanam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜ ਅਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਹਰਿਵਰਾਸਨਂ ਵਿਸ਼੍ਵਮੋਹਨਮ੍
ਹਰਿਦਧੀਸ਼੍ਵਰਂ ਆਰਾਧ੍ਯਪਾਦੁਕਮ੍ ।
ਅਰਿਵਿਮਰ੍ਦਨਂ ਨਿਤ੍ਯਨਰ੍ਤਨਮ੍
ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜਂ ਦੇਵਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥ 1 ॥

ਸ਼ਰਣਕੀਰ੍ਤਨਂ ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਮ੍
ਭਰਣਲੋਲੁਪਂ ਨਰ੍ਤਨਾਲਸਮ੍ ।
ਅਰੁਣਭਾਸੁਰਂ ਭੂਤਨਾਯਕਮ੍
ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜਂ ਦੇਵਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥ 2 ॥

ਪ੍ਰਣਯਸਤ੍ਯਕਂ ਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਮ੍
ਪ੍ਰਣਤਕਲ੍ਪਕਂ ਸੁਪ੍ਰਭਾਂਚਿਤਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣਵਮਂਦਿਰਂ ਕੀਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯਮ੍
ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜਂ ਦੇਵਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥ 3 ॥

ਤੁਰਗਵਾਹਨਂ ਸੁਂਦਰਾਨਨਮ੍
ਵਰਗਦਾਯੁਧਂ ਵੇਦਵਰ੍ਣਿਤਮ੍ ।
ਗੁਰੁਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਕਰਂ ਕੀਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯਮ੍
ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜਂ ਦੇਵਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥ 4 ॥

ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਾਰ੍ਚਿਤਂ ਦੇਵਤਾਤ੍ਮਕਮ੍
ਤ੍ਰਿਨਯਨਪ੍ਰਭੁਂ ਦਿਵ੍ਯਦੇਸ਼ਿਕਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਪੂਜਿਤਂ ਚਿਂਤਿਤਪ੍ਰਦਮ੍
ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜਂ ਦੇਵਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥ 5 ॥

ਭਵਭਯਾਪਹਂ ਭਾਵੁਕਾਵਕਮ੍
ਭੁਵਨਮੋਹਨਂ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਣਮ੍ ।
ਧਵਲ਼ਵਾਹਨਂ ਦਿਵ੍ਯਵਾਰਣਮ੍
ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜਂ ਦੇਵਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥ 6 ॥

ਕਲ਼ਮ੍ਰੁਰੁਇਦੁਸ੍ਮਿਤਂ ਸੁਂਦਰਾਨਨਮ੍
ਕਲ਼ਭਕੋਮਲਂ ਗਾਤ੍ਰਮੋਹਨਮ੍ ।
ਕਲ਼ਭਕੇਸਰੀਵਾਜਿਵਾਹਨਮ੍
ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜਂ ਦੇਵਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥ 7 ॥

ਸ਼੍ਰਿਤਜਨਪ੍ਰਿਯਂ ਚਿਂਤਿਤਪ੍ਰਦਮ੍
ਸ਼੍ਰੁਤਿਵਿਭੂਸ਼ਣਂ ਸਾਧੁਜੀਵਨਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਨੋਹਰਂ ਗੀਤਲਾਲਸਮ੍
ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜਂ ਦੇਵਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥ 8 ॥

ਸ਼ਰਣਂ ਅਯ੍ਯਪ੍ਪਾ ਸ੍ਵਾਮਿ ਸ਼ਰਣਂ ਅਯ੍ਯਪ੍ਪਾ ।
ਸ਼ਰਣਂ ਅਯ੍ਯਪ੍ਪਾ ਸ੍ਵਾਮਿ ਸ਼ਰਣਂ ਅਯ੍ਯਪ੍ਪਾ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *