ହରିଵରାସନମ୍ | Harivarasanam In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ହରିହରାତ୍ମଜ ଅଷ୍ଟକମ୍

ହରିଵରାସନଂ ଵିଶ୍ଵମୋହନମ୍
ହରିଦଧୀଶ୍ଵରଂ ଆରାଧ୍ୟପାଦୁକମ୍ ।
ଅରିଵିମର୍ଦନଂ ନିତ୍ୟନର୍ତନମ୍
ହରିହରାତ୍ମଜଂ ଦେଵମାଶ୍ରୟେ ॥ 1 ॥

ଶରଣକୀର୍ତନଂ ଭକ୍ତମାନସମ୍
ଭରଣଲୋଲୁପଂ ନର୍ତନାଲସମ୍ ।
ଅରୁଣଭାସୁରଂ ଭୂତନାୟକମ୍
ହରିହରାତ୍ମଜଂ ଦେଵମାଶ୍ରୟେ ॥ 2 ॥

ପ୍ରଣୟସତ୍ୟକଂ ପ୍ରାଣନାୟକମ୍
ପ୍ରଣତକଲ୍ପକଂ ସୁପ୍ରଭାଂଚିତମ୍ ।
ପ୍ରଣଵମଂଦିରଂ କୀର୍ତନପ୍ରିୟମ୍
ହରିହରାତ୍ମଜଂ ଦେଵମାଶ୍ରୟେ ॥ 3 ॥

ତୁରଗଵାହନଂ ସୁଂଦରାନନମ୍
ଵରଗଦାୟୁଧଂ ଵେଦଵର୍ଣିତମ୍ ।
ଗୁରୁକୃପାକରଂ କୀର୍ତନପ୍ରିୟମ୍
ହରିହରାତ୍ମଜଂ ଦେଵମାଶ୍ରୟେ ॥ 4 ॥

ତ୍ରିଭୁଵନାର୍ଚିତଂ ଦେଵତାତ୍ମକମ୍
ତ୍ରିନୟନପ୍ରଭୁଂ ଦିଵ୍ୟଦେଶିକମ୍ ।
ତ୍ରିଦଶପୂଜିତଂ ଚିଂତିତପ୍ରଦମ୍
ହରିହରାତ୍ମଜଂ ଦେଵମାଶ୍ରୟେ ॥ 5 ॥

ଭଵଭୟାପହଂ ଭାଵୁକାଵକମ୍
ଭୁଵନମୋହନଂ ଭୂତିଭୂଷଣମ୍ ।
ଧଵଳଵାହନଂ ଦିଵ୍ୟଵାରଣମ୍
ହରିହରାତ୍ମଜଂ ଦେଵମାଶ୍ରୟେ ॥ 6 ॥

କଳମୃଦୁସ୍ମିତଂ ସୁଂଦରାନନମ୍
କଳଭକୋମଲଂ ଗାତ୍ରମୋହନମ୍ ।
କଳଭକେସରୀଵାଜିଵାହନମ୍
ହରିହରାତ୍ମଜଂ ଦେଵମାଶ୍ରୟେ ॥ 7 ॥

ଶ୍ରିତଜନପ୍ରିୟଂ ଚିଂତିତପ୍ରଦମ୍
ଶ୍ରୁତିଵିଭୂଷଣଂ ସାଧୁଜୀଵନମ୍ ।
ଶ୍ରୁତିମନୋହରଂ ଗୀତଲାଲସମ୍
ହରିହରାତ୍ମଜଂ ଦେଵମାଶ୍ରୟେ ॥ 8 ॥

ଶରଣଂ ଅୟ୍ୟପ୍ପା ସ୍ଵାମି ଶରଣଂ ଅୟ୍ୟପ୍ପା ।
ଶରଣଂ ଅୟ୍ୟପ୍ପା ସ୍ଵାମି ଶରଣଂ ଅୟ୍ୟପ୍ପା ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *