હરિવરાસનમ્ | Harivarasanam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

હરિહરાત્મજ અષ્ટકમ્

હરિવરાસનં વિશ્વમોહનમ્
હરિદધીશ્વરં આરાધ્યપાદુકમ્ ।
અરિવિમર્દનં નિત્યનર્તનમ્
હરિહરાત્મજં દેવમાશ્રયે ॥ 1 ॥

શરણકીર્તનં ભક્તમાનસમ્
ભરણલોલુપં નર્તનાલસમ્ ।
અરુણભાસુરં ભૂતનાયકમ્
હરિહરાત્મજં દેવમાશ્રયે ॥ 2 ॥

પ્રણયસત્યકં પ્રાણનાયકમ્
પ્રણતકલ્પકં સુપ્રભાંચિતમ્ ।
પ્રણવમંદિરં કીર્તનપ્રિયમ્
હરિહરાત્મજં દેવમાશ્રયે ॥ 3 ॥

તુરગવાહનં સુંદરાનનમ્
વરગદાયુધં વેદવર્ણિતમ્ ।
ગુરુકૃપાકરં કીર્તનપ્રિયમ્
હરિહરાત્મજં દેવમાશ્રયે ॥ 4 ॥

ત્રિભુવનાર્ચિતં દેવતાત્મકમ્
ત્રિનયનપ્રભું દિવ્યદેશિકમ્ ।
ત્રિદશપૂજિતં ચિંતિતપ્રદમ્
હરિહરાત્મજં દેવમાશ્રયે ॥ 5 ॥

ભવભયાપહં ભાવુકાવકમ્
ભુવનમોહનં ભૂતિભૂષણમ્ ।
ધવળવાહનં દિવ્યવારણમ્
હરિહરાત્મજં દેવમાશ્રયે ॥ 6 ॥

કળમૃદુસ્મિતં સુંદરાનનમ્
કળભકોમલં ગાત્રમોહનમ્ ।
કળભકેસરીવાજિવાહનમ્
હરિહરાત્મજં દેવમાશ્રયે ॥ 7 ॥

શ્રિતજનપ્રિયં ચિંતિતપ્રદમ્
શ્રુતિવિભૂષણં સાધુજીવનમ્ ।
શ્રુતિમનોહરં ગીતલાલસમ્
હરિહરાત્મજં દેવમાશ્રયે ॥ 8 ॥

શરણં અય્યપ્પા સ્વામિ શરણં અય્યપ્પા ।
શરણં અય્યપ્પા સ્વામિ શરણં અય્યપ્પા ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *