ત્યાગરાજ પંચરત્ન કીર્તન એંદરો મહાનુભાવુલુ | Tyagaraja Pancharatna Keerthanalu Endaro Mahanubhavulu In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

કૂર્પુ: શ્રી ત્યાગરાજાચાર્યુલુ
રાગં: શ્રી
તાળં: આદિ

એંદરો મહાનુભાવુલુ અંદરિકી વંદનમુલુ

ચંદુરૂ વર્ણુનિ અંદ ચંદમુનુ હૃદયારવુંદમુન
જૂચિ બ્રહ્માનંદમનુભવિંચુ વારેંદરો મહાનુભાવુલુ

સામગાન લોલ મનસિજ લાવણ્ય
ધન્ય મુર્ધન્યુલેંદરો મહાનુભાવુલુ

માનસવન ચર વર સંચારમુ નેરિપિ મૂર્તિ બાગુગ પોગડને
વારેંદરો મહાનુભાવુલુ

સરગુન પાદમુલકુ સ્વાંતમનુ સરોજમુનુ સમર્પણમુ
સેયુવારેંદરો મહાનુભાવુલુ

પતિત પાવનુડને પરાત્પરુનિ ગુરિંચિ
પરમાર્ધમગુ નિજ માર્ગમુતોનુ બાડુચુનુ
સલ્લાપમુતો સ્વર લયાદિ રાગમુલ દેલિયુ
વારેંદરો મહાનુભાવુલુ

હરિગુણ મણિમય સરમુલુ ગળમુન
ષોભિલ્લુ ભક્ત કોટુલિલલો તેલિવિતો ચેલિમિતો
કરુણ ગલ્ગિ જગમેલ્લનુ સુધા દૃષ્ટિચે
બ્રોચુવારેંદરો મહાનુભાવુલુ

હોયલુ મીર નડલુ ગલ્ગ્ગુ સરસુનિ
સદા કનુલ જૂચુચુનુ પુલક શરીરુલૈ
આનંદ પયોધિ નિમગ્નુલૈ મુદંબુનનુ યશમુ
ગલવારેંદરો મહાનુભાવુલુ

પરમ ભાગવત મૌનિ વર શશિ વિભાકર સનક સનંદન
દિગીશ સુર કિંપુરુષ કનક કશિપુ સુત નારદ તુંબુરુ
પવનસૂનુ બાલચંદ્ર ધર શુક સરોજભવ ભૂસુરવરુલુ
પરમ પાવનુલુ ઘનુલુ શાશ્વતુલુ કમલ ભવ સુખમુ
સદાનુભવુલુ ગાક એંદરો મહાનુભાવુલુ

ની મેનુ નામ વૈભવંબુલનુ
ની પરાક્રમ ધૈર્યમુલ શાંત માનસમુ નીવુલનુ
વચન સત્યમુનુ રઘુવર નીયેડ સદ્ભક્તિયુ જનિંચકનુ
દુર્મતમુલનુ કલ્ગ જેસિનટ્ટિ નીમદિ નેરિંગિ
સંતસંબુનનુ ગુણ ભજનાનંદ કીર્તનમુ જેયુ
વારેંદરો મહાનુભાવુલુ

ભાગવત રામાયણ ગીતાદિ શૃતિ શાસ્ત્ર પુરાણપુ મર્મમુલનુ
શિવાદિ સન્મતમુલ ગૂઢમુલન્
મુપ્પદિ મુક્કોટિ સુરાંતરંગમુલ ભાવંબુલનેરિગિ
ભાવ રાગ લયાદિ સૌખ્યમુચે ચિરાયુવુલ્ગલિગિ
નિરવધિ સુખાત્મુલૈ ત્યાગરાપ્તુલૈન
વારેંદરો મહાનુભાવુલુ

પ્રેમ મુપ્પિરિ ગોનુ વેળ નામમુનુ દલચેવારુ
રામભક્તુડૈન ત્યાગરાજનુતુનિ
નિજ દાસુલૈનન વારેંદરો મહાનુભાવુલુ
અંદરિકી વંદનમુ-લેંદરો મહાનુભાવુલુ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *