त्यागराज पंचरत्न कीर्तन ऎंदरो महानुभावुलु | Tyagaraja Pancharatna Keerthanalu Endaro Mahanubhavulu In Hindi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

कूर्पु: श्री त्यागराजाचार्युलु
रागं: श्री
तालं: आदि

ऎंदरो महानुभावुलु अंदरिकी वंदनमुलु

चंदुरू वर्णुनि अंद चंदमुनु हृदयारवुंदमुन
जूचि ब्रह्मानंदमनुभविंचु वारॆंदरो महानुभावुलु

सामगान लोल मनसिज लावण्य
धन्य मुर्धन्युलॆंदरो महानुभावुलु

मानसवन चर वर संचारमु नॆरिपि मूर्ति बागुग पॊगडने
वारॆंदरो महानुभावुलु

सरगुन पादमुलकु स्वांतमनु सरोजमुनु समर्पणमु
सेयुवारॆंदरो महानुभावुलु

पतित पावनुडने परात्परुनि गुरिंचि
परमार्धमगु निज मार्गमुतोनु बाडुचुनु
सल्लापमुतो स्वर लयादि रागमुल दॆलियु
वारॆंदरो महानुभावुलु

हरिगुण मणिमय सरमुलु गलमुन
षोभिल्लु भक्त कोटुलिललो तॆलिवितो चॆलिमितो
करुण गल्गि जगमॆल्लनु सुधा दृष्टिचे
ब्रोचुवारॆंदरो महानुभावुलु

हॊयलु मीर नडलु गल्ग्गु सरसुनि
सदा कनुल जूचुचुनु पुलक शरीरुलै
आनंद पयोधि निमग्नुलै मुदंबुननु यशमु
गलवारॆंदरो महानुभावुलु

परम भागवत मौनि वर शशि विभाकर सनक सनंदन
दिगीश सुर किंपुरुष कनक कशिपु सुत नारद तुंबुरु
पवनसूनु बालचंद्र धर शुक सरोजभव भूसुरवरुलु
परम पावनुलु घनुलु शाश्वतुलु कमल भव सुखमु
सदानुभवुलु गाक ऎंदरो महानुभावुलु

नी मेनु नाम वैभवंबुलनु
नी पराक्रम धैर्यमुल शांत मानसमु नीवुलनु
वचन सत्यमुनु रघुवर नीयॆड सद्भक्तियु जनिंचकनु
दुर्मतमुलनु कल्ग जेसिनट्टि नीमदि नॆरिंगि
संतसंबुननु गुण भजनानंद कीर्तनमु जेयु
वारॆंदरो महानुभावुलु

भागवत रामायण गीतादि शृति शास्त्र पुराणपु मर्ममुलनु
शिवादि सन्मतमुल गूढमुलन्
मुप्पदि मुक्कोटि सुरांतरंगमुल भावंबुलनॆरिगि
भाव राग लयादि सौख्यमुचे चिरायुवुल्गलिगि
निरवधि सुखात्मुलै त्यागराप्तुलैन
वारॆंदरो महानुभावुलु

प्रेम मुप्पिरि गॊनु वेल नाममुनु दलचेवारु
रामभक्तुडैन त्यागराजनुतुनि
निज दासुलैनन वारॆंदरो महानुभावुलु
अंदरिकी वंदनमु-लॆंदरो महानुभावुलु

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *