ତ୍ୟାଗରାଜ ପଂଚରତ୍ନ କୀର୍ତନ ଏଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ | Tyagaraja Pancharatna Keerthanalu Endaro Mahanubhavulu In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

କୂର୍ପୁ: ଶ୍ରୀ ତ୍ୟାଗରାଜାଚାର୍ୟୁଲୁ
ରାଗଂ: ଶ୍ରୀ
ତାଳଂ: ଆଦି

ଏଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ ଅଂଦରିକୀ ଵଂଦନମୁଲୁ

ଚଂଦୁରୂ ଵର୍ଣୁନି ଅଂଦ ଚଂଦମୁନୁ ହୃଦୟାରଵୁଂଦମୁନ
ଜୂଚି ବ୍ରହ୍ମାନଂଦମନୁଭଵିଂଚୁ ଵାରେଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

ସାମଗାନ ଲୋଲ ମନସିଜ ଲାଵଣ୍ୟ
ଧନ୍ୟ ମୁର୍ଧନ୍ୟୁଲେଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

ମାନସଵନ ଚର ଵର ସଂଚାରମୁ ନେରିପି ମୂର୍ତି ବାଗୁଗ ପୋଗଡନେ
ଵାରେଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

ସରଗୁନ ପାଦମୁଲକୁ ସ୍ଵାଂତମନୁ ସରୋଜମୁନୁ ସମର୍ପଣମୁ
ସେୟୁଵାରେଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

ପତିତ ପାଵନୁଡନେ ପରାତ୍ପରୁନି ଗୁରିଂଚି
ପରମାର୍ଧମଗୁ ନିଜ ମାର୍ଗମୁତୋନୁ ବାଡୁଚୁନୁ
ସଲ୍ଲାପମୁତୋ ସ୍ଵର ଲୟାଦି ରାଗମୁଲ ଦେଲିୟୁ
ଵାରେଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

ହରିଗୁଣ ମଣିମୟ ସରମୁଲୁ ଗଳମୁନ
ଷୋଭିଲ୍ଲୁ ଭକ୍ତ କୋଟୁଲିଲଲୋ ତେଲିଵିତୋ ଚେଲିମିତୋ
କରୁଣ ଗଲ୍ଗି ଜଗମେଲ୍ଲନୁ ସୁଧା ଦୃଷ୍ଟିଚେ
ବ୍ରୋଚୁଵାରେଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

ହୋୟଲୁ ମୀର ନଡଲୁ ଗଲ୍ଗ୍ଗୁ ସରସୁନି
ସଦା କନୁଲ ଜୂଚୁଚୁନୁ ପୁଲକ ଶରୀରୁଲୈ
ଆନଂଦ ପୟୋଧି ନିମଗ୍ନୁଲୈ ମୁଦଂବୁନନୁ ୟଶମୁ
ଗଲଵାରେଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

ପରମ ଭାଗଵତ ମୌନି ଵର ଶଶି ଵିଭାକର ସନକ ସନଂଦନ
ଦିଗୀଶ ସୁର କିଂପୁରୁଷ କନକ କଶିପୁ ସୁତ ନାରଦ ତୁଂବୁରୁ
ପଵନସୂନୁ ବାଲଚଂଦ୍ର ଧର ଶୁକ ସରୋଜଭଵ ଭୂସୁରଵରୁଲୁ
ପରମ ପାଵନୁଲୁ ଘନୁଲୁ ଶାଶ୍ଵତୁଲୁ କମଲ ଭଵ ସୁଖମୁ
ସଦାନୁଭଵୁଲୁ ଗାକ ଏଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

ନୀ ମେନୁ ନାମ ଵୈଭଵଂବୁଲନୁ
ନୀ ପରାକ୍ରମ ଧୈର୍ୟମୁଲ ଶାଂତ ମାନସମୁ ନୀଵୁଲନୁ
ଵଚନ ସତ୍ୟମୁନୁ ରଘୁଵର ନୀୟେଡ ସଦ୍ଭକ୍ତିୟୁ ଜନିଂଚକନୁ
ଦୁର୍ମତମୁଲନୁ କଲ୍ଗ ଜେସିନଟ୍ଟି ନୀମଦି ନେରିଂଗି
ସଂତସଂବୁନନୁ ଗୁଣ ଭଜନାନଂଦ କୀର୍ତନମୁ ଜେୟୁ
ଵାରେଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

ଭାଗଵତ ରାମାୟଣ ଗୀତାଦି ଶୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣପୁ ମର୍ମମୁଲନୁ
ଶିଵାଦି ସନ୍ମତମୁଲ ଗୂଢମୁଲନ୍
ମୁପ୍ପଦି ମୁକ୍କୋଟି ସୁରାଂତରଂଗମୁଲ ଭାଵଂବୁଲନେରିଗି
ଭାଵ ରାଗ ଲୟାଦି ସୌଖ୍ୟମୁଚେ ଚିରାୟୁଵୁଲ୍ଗଲିଗି
ନିରଵଧି ସୁଖାତ୍ମୁଲୈ ତ୍ୟାଗରାପ୍ତୁଲୈନ
ଵାରେଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

ପ୍ରେମ ମୁପ୍ପିରି ଗୋନୁ ଵେଳ ନାମମୁନୁ ଦଲଚେଵାରୁ
ରାମଭକ୍ତୁଡୈନ ତ୍ୟାଗରାଜନୁତୁନି
ନିଜ ଦାସୁଲୈନନ ଵାରେଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ
ଅଂଦରିକୀ ଵଂଦନମୁ-ଲେଂଦରୋ ମହାନୁଭାଵୁଲୁ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *