ತ್ಯಾಗರಾಜ ಪಂಚರತ್ನ ಕೀರ್ತನ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು | Tyagaraja Pancharatna Keerthanalu Endaro Mahanubhavulu In kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಕೂರ್ಪು: ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜಾಚಾರ್ಯುಲು
ರಾಗಂ: ಶ್ರೀ
ತಾಳಂ: ಆದಿ

ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಅಂದರಿಕೀ ವಂದನಮುಲು

ಚಂದುರೂ ವರ್ಣುನಿ ಅಂದ ಚಂದಮುನು ಹೃದಯಾರವುಂದಮುನ
ಜೂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮನುಭವಿಂಚು ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಸಾಮಗಾನ ಲೋಲ ಮನಸಿಜ ಲಾವಣ್ಯ
ಧನ್ಯ ಮುರ್ಧನ್ಯುಲೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಮಾನಸವನ ಚರ ವರ ಸಂಚಾರಮು ನೆರಿಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಗುಗ ಪೊಗಡನೇ
ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಸರಗುನ ಪಾದಮುಲಕು ಸ್ವಾಂತಮನು ಸರೋಜಮುನು ಸಮರ್ಪಣಮು
ಸೇಯುವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಪತಿತ ಪಾವನುಡನೇ ಪರಾತ್ಪರುನಿ ಗುರಿಂಚಿ
ಪರಮಾರ್ಧಮಗು ನಿಜ ಮಾರ್ಗಮುತೋನು ಬಾಡುಚುನು
ಸಲ್ಲಾಪಮುತೋ ಸ್ವರ ಲಯಾದಿ ರಾಗಮುಲ ದೆಲಿಯು
ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಹರಿಗುಣ ಮಣಿಮಯ ಸರಮುಲು ಗಳಮುನ
ಷೋಭಿಲ್ಲು ಭಕ್ತ ಕೋಟುಲಿಲಲೋ ತೆಲಿವಿತೋ ಚೆಲಿಮಿತೋ
ಕರುಣ ಗಲ್ಗಿ ಜಗಮೆಲ್ಲನು ಸುಧಾ ದೃಷ್ಟಿಚೇ
ಬ್ರೋಚುವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಹೊಯಲು ಮೀರ ನಡಲು ಗಲ್ಗ್ಗು ಸರಸುನಿ
ಸದಾ ಕನುಲ ಜೂಚುಚುನು ಪುಲಕ ಶರೀರುಲೈ
ಆನಂದ ಪಯೋಧಿ ನಿಮಗ್ನುಲೈ ಮುದಂಬುನನು ಯಶಮು
ಗಲವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಪರಮ ಭಾಗವತ ಮೌನಿ ವರ ಶಶಿ ವಿಭಾಕರ ಸನಕ ಸನಂದನ
ದಿಗೀಶ ಸುರ ಕಿಂಪುರುಷ ಕನಕ ಕಶಿಪು ಸುತ ನಾರದ ತುಂಬುರು
ಪವನಸೂನು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಧರ ಶುಕ ಸರೋಜಭವ ಭೂಸುರವರುಲು
ಪರಮ ಪಾವನುಲು ಘನುಲು ಶಾಶ್ವತುಲು ಕಮಲ ಭವ ಸುಖಮು
ಸದಾನುಭವುಲು ಗಾಕ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ನೀ ಮೇನು ನಾಮ ವೈಭವಂಬುಲನು
ನೀ ಪರಾಕ್ರಮ ಧೈರ್ಯಮುಲ ಶಾಂತ ಮಾನಸಮು ನೀವುಲನು
ವಚನ ಸತ್ಯಮುನು ರಘುವರ ನೀಯೆಡ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯು ಜನಿಂಚಕನು
ದುರ್ಮತಮುಲನು ಕಲ್ಗ ಜೇಸಿನಟ್ಟಿ ನೀಮದಿ ನೆರಿಂಗಿ
ಸಂತಸಂಬುನನು ಗುಣ ಭಜನಾನಂದ ಕೀರ್ತನಮು ಜೇಯು
ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ಗೀತಾದಿ ಶೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಪು ಮರ್ಮಮುಲನು
ಶಿವಾದಿ ಸನ್ಮತಮುಲ ಗೂಢಮುಲನ್
ಮುಪ್ಪದಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಸುರಾಂತರಂಗಮುಲ ಭಾವಂಬುಲನೆರಿಗಿ
ಭಾವ ರಾಗ ಲಯಾದಿ ಸೌಖ್ಯಮುಚೇ ಚಿರಾಯುವುಲ್ಗಲಿಗಿ
ನಿರವಧಿ ಸುಖಾತ್ಮುಲೈ ತ್ಯಾಗರಾಪ್ತುಲೈನ
ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಪ್ರೇಮ ಮುಪ್ಪಿರಿ ಗೊನು ವೇಳ ನಾಮಮುನು ದಲಚೇವಾರು
ರಾಮಭಕ್ತುಡೈನ ತ್ಯಾಗರಾಜನುತುನಿ
ನಿಜ ದಾಸುಲೈನನ ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು
ಅಂದರಿಕೀ ವಂದನಮು-ಲೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *