ವೈದ್ಯನಾಥಾಷ್ಟಕಂ | Vaidyanatha Ashtakam In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಶ್ರೀರಾಮಸೌಮಿತ್ರಿಜಟಾಯುವೇದ ಷಡಾನನಾದಿತ್ಯ ಕುಜಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ದಯಾಮಯಾಯ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 1॥

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ।
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ॥

ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹೇಂದು ಜಟಾಧರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಸ್ಮರ ಕಾಲಹಂತ್ರೇ ।
ಸಮಸ್ತ ದೇವೈರಭಿಪೂಜಿತಾಯ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 2॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ಭಕ್ತಃಪ್ರಿಯಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ಪಿನಾಕಿನೇ ದುಷ್ಟಹರಾಯ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲೀಲಾಯ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೇ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 3॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ಪ್ರಭೂತವಾತಾದಿ ಸಮಸ್ತರೋಗ ಪ್ರನಾಶಕರ್ತ್ರೇ ಮುನಿವಂದಿತಾಯ ।
ಪ್ರಭಾಕರೇಂದ್ವಗ್ನಿ ವಿಲೋಚನಾಯ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 4॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ವಾಕ್ ಶ್ರೋತ್ರ ನೇತ್ರಾಂಘ್ರಿ ವಿಹೀನಜಂತೋಃ ವಾಕ್ಶ್ರೋತ್ರನೇತ್ರಾಂಘ್ರಿಸುಖಪ್ರದಾಯ ।
ಕುಷ್ಠಾದಿಸರ್ವೋನ್ನತರೋಗಹಂತ್ರೇ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 5॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ಯೋಗೀಶ್ವರದ್ಯೇಯ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ।
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಾಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 6॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ಸ್ವತೀರ್ಥಮೃದ್ಭಸ್ಮಭೃತಾಂಗಭಾಜಾಂ ಪಿಶಾಚದುಃಖಾರ್ತಿಭಯಾಪಹಾಯ ।
ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಶರೀರಭಾಜಾಂ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 7॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ಸ್ರಕ್ಗಂಧ ಭಸ್ಮಾದ್ಯಭಿಶೋಭಿತಾಯ ।
ಸುಪುತ್ರದಾರಾದಿ ಸುಭಾಗ್ಯದಾಯ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 8॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ಬಾಲಾಂಬಿಕೇಶ ವೈದ್ಯೇಶ ಭವರೋಗ ಹರೇತಿ ಚ ।
ಜಪೇನ್ನಾಮತ್ರಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾರೋಗನಿವಾರಣಮ್ ॥ 9॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *