వైద్యనాథాష్టకం | Vaidyanatha Ashtakam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

శ్రీరామసౌమిత్రిజటాయువేద షడాననాదిత్య కుజార్చితాయ ।
శ్రీనీలకంఠాయ దయామయాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమఃశివాయ ॥ 1॥

శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ।
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ॥

గంగాప్రవాహేందు జటాధరాయ త్రిలోచనాయ స్మర కాలహంత్రే ।
సమస్త దేవైరభిపూజితాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 2॥

(శంభో మహాదేవ)

భక్తఃప్రియాయ త్రిపురాంతకాయ పినాకినే దుష్టహరాయ నిత్యమ్ ।
ప్రత్యక్షలీలాయ మనుష్యలోకే శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 3॥

(శంభో మహాదేవ)

ప్రభూతవాతాది సమస్తరోగ ప్రనాశకర్త్రే మునివందితాయ ।
ప్రభాకరేంద్వగ్ని విలోచనాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 4॥

(శంభో మహాదేవ)

వాక్ శ్రోత్ర నేత్రాంఘ్రి విహీనజంతోః వాక్శ్రోత్రనేత్రాంఘ్రిసుఖప్రదాయ ।
కుష్ఠాదిసర్వోన్నతరోగహంత్రే శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 5॥

(శంభో మహాదేవ)

వేదాంతవేద్యాయ జగన్మయాయ యోగీశ్వరద్యేయ పదాంబుజాయ ।
త్రిమూర్తిరూపాయ సహస్రనామ్నే శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 6॥

(శంభో మహాదేవ)

స్వతీర్థమృద్భస్మభృతాంగభాజాం పిశాచదుఃఖార్తిభయాపహాయ ।
ఆత్మస్వరూపాయ శరీరభాజాం శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 7॥

(శంభో మహాదేవ)

శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ స్రక్గంధ భస్మాద్యభిశోభితాయ ।
సుపుత్రదారాది సుభాగ్యదాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 8॥

(శంభో మహాదేవ)

బాలాంబికేశ వైద్యేశ భవరోగ హరేతి చ ।
జపేన్నామత్రయం నిత్యం మహారోగనివారణమ్ ॥ 9॥

(శంభో మహాదేవ)

॥ ఇతి శ్రీ వైద్యనాథాష్టకమ్ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *