ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಂ ಘನಪಾಠಃ | Gayatri Mantra Ghanapatha In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॒ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥

ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತು – ಸ್ಸವಿ॒ತು – ಸ್ತತ್ತ॒ಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒-ವಁರೇ᳚ಣ್ಯಗ್ಂ ಸವಿ॒ತು ಸ್ತತ್ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಮ್ ।

ಸ॒ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒-ವಁರೇ᳚ಣ್ಯಗ್ಂ ಸವಿ॒ತು-ಸ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ವರೇ᳚ಣ್ಯಗ್ಂ ಸವಿ॒ತು-ಸ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗಃ॑ ।

ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒-ವಁರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒-ವಁರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ।

ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ದೇ॒ವಸ್ಯ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।

ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ಧೀಮಹಿ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧೀ॒ಮ॒ಹೀತಿ॑ ಧೀಮಹಿ ।

ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ಯೋ ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನೋ॑ ನೋ॒ ಯೋ ಧಿಯೋ॒ ಧಿಯೋ॒ ಯೋನಃ॑ ॥

ಯೋ ನೋ॑ ನೋ॒ ಯೋ ಯೋನಃ॑ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ನ್ನೋ॒ ಯೋ ಯೋನಃ॑ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।

ನಃ॒ ಪ್ರ॒ಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ನ್ನೋ ನಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ । ಪ್ರ॒ಚೋ॒ದಯಾ॒ದಿತಿ॑ ಪ್ರ-ಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *