ગાયત્રી મંત્રં ઘનપાઠ | Gayatri Mantra Ghanapatha In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓં ભૂર્ભુવ॒સ્સુવઃ॒ તથ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ । ધિયો॒ યો નઃ॑ પ્રચોદયા᳚ત્ ॥

તથ્સ॑વિ॒તુ – સ્સવિ॒તુ – સ્તત્ત॒થ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒-વઁરે᳚ણ્યગ્​મ્ સવિ॒તુ સ્તત્તથ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યમ્ ।

સ॒વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒-વઁરે᳚ણ્યગ્​મ્ સવિ॒તુ-સ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં ભર્ગો॒ ભર્ગો॒ વરે᳚ણ્યગ્​મ્ સવિ॒તુ-સ્સ॑વિતુ॒ર્વરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગઃ॑ ।

વરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॒ ભર્ગો॒ વરે᳚ણ્યં॒-વઁરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ દે॒વસ્ય॒ ભર્ગો॒ વરે᳚ણ્યં॒-વઁરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ।

ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ દે॒વસ્ય॒ ભર્ગો॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ દે॒વસ્ય॒ ભર્ગો॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ ।

દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ ધીમહિ દે॒વસ્ય॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ । ધી॒મ॒હીતિ॑ ધીમહિ ।

ધિયો॒ યો યો ધિયો॒ યો નો॑ નો॒ યો ધિયો॒ ધિયો॒ યોનઃ॑ ॥

યો નો॑ નો॒ યો યોનઃ॑ પ્રચો॒દયા᳚ત્પ્રચો॒દયા᳚ન્નો॒ યો યોનઃ॑ પ્રચો॒દયા᳚ત્ ।

નઃ॒ પ્ર॒ચો॒દયા᳚ત્ પ્રચો॒દયા᳚ન્નો નઃ પ્રચો॒દયા᳚ત્ । પ્ર॒ચો॒દયા॒દિતિ॑ પ્ર-ચો॒દયા᳚ત્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *