ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਂ ਘਨਪਾਠਃ | Gayatri Mantra Ghanapatha In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਭੂਰ੍ਭੁਵ॒ਸ੍ਸੁਵਃ॒ ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ । ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁ – ਸ੍ਸਵਿ॒ਤੁ – ਸ੍ਤਤ੍ਤ॒ਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒-ਵਁਰੇ᳚ਣ੍ਯਗ੍​ਮ੍ ਸਵਿ॒ਤੁ ਸ੍ਤਤ੍ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਮ੍ ।

ਸ॒ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒-ਵਁਰੇ᳚ਣ੍ਯਗ੍​ਮ੍ ਸਵਿ॒ਤੁ-ਸ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ ਭਰ੍ਗੋ॒ ਭਰ੍ਗੋ॒ ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਗ੍​ਮ੍ ਸਵਿ॒ਤੁ-ਸ੍ਸ॑ਵਿਤੁ॒ਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗਃ॑ ।

ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॒ ਭਰ੍ਗੋ॒ ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒-ਵਁਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॒ ਭਰ੍ਗੋ॒ ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒-ਵਁਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ।

ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॒ ਭਰ੍ਗੋ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॒ ਭਰ੍ਗੋ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।

ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ ਧੀਮਹਿ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ । ਧੀ॒ਮ॒ਹੀਤਿ॑ ਧੀਮਹਿ ।

ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਯੋ ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨੋ॑ ਨੋ॒ ਯੋ ਧਿਯੋ॒ ਧਿਯੋ॒ ਯੋਨਃ॑ ॥

ਯੋ ਨੋ॑ ਨੋ॒ ਯੋ ਯੋਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਨ੍ਨੋ॒ ਯੋ ਯੋਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ।

ਨਃ॒ ਪ੍ਰ॒ਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਨ੍ਨੋ ਨਃ ਪ੍ਰਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ । ਪ੍ਰ॒ਚੋ॒ਦਯਾ॒ਦਿਤਿ॑ ਪ੍ਰ-ਚੋ॒ਦਯਾ᳚ਤ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *