గాయత్రీ మంత్రం ఘనపాఠః | Gayatri Mantra Ghanapatha In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॒ తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥

తథ్స॑వి॒తు – స్సవి॒తు – స్తత్త॒థ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒-వఀరే᳚ణ్యగ్ం సవి॒తు స్తత్తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యమ్ ।

స॒వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒-వఀరే᳚ణ్యగ్ం సవి॒తు-స్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం భర్గో॒ భర్గో॒ వరే᳚ణ్యగ్ం సవి॒తు-స్స॑వితు॒ర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గః॑ ।

వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॒ భర్గో॒ వరే᳚ణ్యం॒-వఀరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ దే॒వస్య॒ భర్గో॒ వరే᳚ణ్యం॒-వఀరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ।

భర్గో॑ దే॒వస్య॑ దే॒వస్య॒ భర్గో॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి దే॒వస్య॒ భర్గో॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి ।

దే॒వస్య॑ ధీమహి ధీమహి దే॒వస్య॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధీ॒మ॒హీతి॑ ధీమహి ।

ధియో॒ యో యో ధియో॒ యో నో॑ నో॒ యో ధియో॒ ధియో॒ యోనః॑ ॥

యో నో॑ నో॒ యో యోనః॑ ప్రచో॒దయా᳚త్ప్రచో॒దయా᳚న్నో॒ యో యోనః॑ ప్రచో॒దయా᳚త్ ।

నః॒ ప్ర॒చో॒దయా᳚త్ ప్రచో॒దయా᳚న్నో నః ప్రచో॒దయా᳚త్ । ప్ర॒చో॒దయా॒దితి॑ ప్ర-చో॒దయా᳚త్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *