ഗായത്രീ മംത്രം ഘനപാഠഃ | Gayatri Mantra Ghanapatha In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॒ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥

തഥ്സ॑വി॒തു – സ്സവി॒തു – സ്തത്ത॒ഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒-വഁരേ᳚ണ്യഗ്​മ് സവി॒തു സ്തത്തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യമ് ।

സ॒വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒-വഁരേ᳚ണ്യഗ്​മ് സവി॒തു-സ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം ഭര്ഗോ॒ ഭര്ഗോ॒ വരേ᳚ണ്യഗ്​മ് സവി॒തു-സ്സ॑വിതു॒ര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗഃ॑ ।

വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॒ ഭര്ഗോ॒ വരേ᳚ണ്യം॒-വഁരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ദേ॒വസ്യ॒ ഭര്ഗോ॒ വരേ᳚ണ്യം॒-വഁരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ।

ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ദേ॒വസ്യ॒ ഭര്ഗോ॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ദേ॒വസ്യ॒ ഭര്ഗോ॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।

ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ധീമഹി ദേ॒വസ്യ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധീ॒മ॒ഹീതി॑ ധീമഹി ।

ധിയോ॒ യോ യോ ധിയോ॒ യോ നോ॑ നോ॒ യോ ധിയോ॒ ധിയോ॒ യോനഃ॑ ॥

യോ നോ॑ നോ॒ യോ യോനഃ॑ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത്പ്രചോ॒ദയാ᳚ന്നോ॒ യോ യോനഃ॑ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ।

നഃ॒ പ്ര॒ചോ॒ദയാ᳚ത് പ്രചോ॒ദയാ᳚ന്നോ നഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് । പ്ര॒ചോ॒ദയാ॒ദിതി॑ പ്ര-ചോ॒ദയാ᳚ത് ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *