ધન્વંતરી મંત્ર | Dhanvantari Mantra In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ધ્યાનં
અચ્યુતાનંત ગોવિંદ વિષ્ણો નારાયણાઽમૃત
રોગાન્મે નાશયાઽશેષાનાશુ ધન્વંતરે હરે ।
આરોગ્યં દીર્ઘમાયુષ્યં બલં તેજો ધિયં શ્રિયં
સ્વભક્તેભ્યોઽનુગૃહ્ણંતં વંદે ધન્વંતરિં હરિમ્ ॥

શંખં ચક્રં જલૌકાં દધદમૃતઘટં ચારુદોર્ભિશ્ચતુર્ભિઃ ।
સૂક્ષ્મસ્વચ્છાતિહૃદ્યાંશુક પરિવિલસન્મૌળિમંભોજનેત્રમ્ ।
કાલાંભોદોજ્જ્વલાંગં કટિતટવિલસચ્ચારુપીતાંબરાઢ્યમ્ ।
વંદે ધન્વંતરિં તં નિખિલગદવનપ્રૌઢદાવાગ્નિલીલમ્ ॥

ધન્વંતરેરિમં શ્લોકં ભક્ત્યા નિત્યં પઠંતિ યે ।
અનારોગ્યં ન તેષાં સ્યાત્ સુખં જીવંતિ તે ચિરમ્ ॥

મંત્રં
ઓં નમો ભગવતે વાસુદેવાય ધન્વંતરયે અમૃતકલશહસ્તાય [વજ્રજલૌકહસ્તાય] સર્વામયવિનાશનાય ત્રૈલોક્યનાથાય શ્રીમહાવિષ્ણવે સ્વાહા ।

[પાઠાંતરઃ]
ઓં નમો ભગવતે મહાસુદર્શનાય વાસુદેવાય ધન્વંતરયે અમૃતકલશહસ્તાય સર્વભયવિનાશાય સર્વરોગનિવારણાય ત્રૈલોક્યપતયે ત્રૈલોક્યનિધયે શ્રીમહાવિષ્ણુસ્વરૂપ શ્રીધન્વંતરીસ્વરૂપ શ્રી શ્રી શ્રી ઔષધચક્ર નારાયણાય સ્વાહા ।

ગાયત્રી મંત્રમ્
ઓં વાસુદેવાય વિદ્મહે સુધાહસ્તાય ધીમહિ ।
તન્નો ધન્વંતરિઃ પ્રચોદયાત્ ।

તારકમંત્રમ્
ઓં ધં ધન્વંતરયે નમઃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *